Nr projektu. 233

Jagodno – miejsce spotkań. Skwer Kajdasza (Etap I). [WBO. 2018]

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zgłoszony: 250 000 zł

Status: Projekt nie bierze udziału w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Lider projektu: Michał Nieborak

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jest niezgodny z obowiązującym dla tego terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo teren wskazany we wniosku jest działką rolną klasy II, która wymaga odrolnienia i poniesienia opłaty. Ponadto, jest to teren zarządzany przez Polski Związek Działkowy.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie, ponieważ jest niezgodny z obowiązującym dla tego terenu Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo teren wskazany we wniosku jest działką rolną klasy II, która wymaga odrolnienia i poniesienia opłaty. Ponadto, jest to teren zarządzany przez Polski Związek Działkowy.

Uzasadnienie

Rozpoczęcie przebudowy ul. Buforowej każe przypuszczać, że w najbliższych latach Jagodno jeszcze bardziej zwiększy dynamikę rozwoju. Mieszka tu coraz więcej rodzin z małymi dziećmi, których bolączką jest brak ogólnodostępnych terenów wspólnych, będących miejscem integracji mieszkańców i ułatwiających budowanie lokalnej społeczności. Planowany Klin Wojszycko-Tarnogajski ma szansę realizacji dopiero w odległej przyszłości, na razie grunty te użytkowane są rolniczo.
W sąsiedztwie ul. Buforowej i Kajdasza znajdują się pozostałości po ogródkach działkowych, których jedna część znalazła się w pasie inwestycji, natomiast druga pozostała niezagospodarowana. Niniejszy projekt, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom mieszkańców, proponuje sukcesywne przekształcenie terenu w obrębie działki Jagodno, AR_9, 11/5 w otwarty skwer, który służyłby jako miejsce odpoczynku i nawiązywania relacji towarzyskich pomiędzy mieszkańcami osiedla. Projekt uwzględnia potrzeby zarówno młodych rodziców, których z roku na rok na Jagodnie przybywa i którzy najlepiej dostrzegają problem braku przestrzeni wspólnych do spacerów ze swoimi dziećmi, jak również potrzeby osób starszych, dla których skwer stanowiłby miejsce odpoczynku i relaksu wśród zieleni. Realizowanie projektu na terenie dawnych ogródków działkowych umożliwiłoby wkomponowanie istniejącej zieleni w docelową architekturę przestrzeni wspólnej i uchroniłoby rosnące tam drzewa od niepotrzebnej wycinki.
Docelowy projekt realizowany byłby etapami. Etap I zakłada przeprowadzenie niezbędnych prac rozbiórkowych, oraz uprzątnięcie i wyrównanie terenu pod dalsze prace w przyszłości. Ostateczny zakres prac dla etapu I zostanie ustalony po przygotowaniu szczegółowego kosztorysu i będzie ograniczony budżetem przeznaczonym na mały projekt rejonowy.

Elementy projektu

Rozbiórka altanek i innych pozostałości po ogródkach działkowych
Uporządkowanie i wyrównanie terenu pod przyszłe prace
Ewentualne wytyczenie alejek
Ewentualne przeprowadzenie dodatkowych nasadzeń
Ewentualny montaż elementów małej architektury

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: Dawne ogródki działkowe przy ul. Kajdasza

Osiedle: Jagodno