Nr projektu. 174

Zielony Zakątek. Miejsce integracji, aktywnej rekreacji, wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności. [WBO. 2018]

Głosów: 277

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym dla działki nr 184/6, AR-8, obręb Oporów w kwocie 250 000 zł. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania całego obszaru. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko w zakresie działki nr 184/6, AR-8, obręb Oporów. Działka nr 2, AR-23, obręb Oporów nie może być procedowana w ramach WBO, ponieważ jest terenem sklasyfikowanym jako Rola klasy II i III, która wymaga odrolnienia i opłaty za to. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. W ramach inwestycji należy sporządzić koncepcję zagospodarowania terenu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Już w 2005 roku miejscy planiści, uchwalając Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 245, oznaczyli działkę nr 184/6 symbolem ZP - czyli zieleń parkowa. Wybudowano też utwardzoną alejkę, łączącą ulicę Seweryna Wysłoucha z ulicą Maleczyńskich. Wzdłuż alejki wyrósł piękny, aczkolwiek zaniedbany szpaler drzew. Cichy zakątek znajduje się w środku kilkunastu sąsiadujących uliczek, z dala od ruchu kołowego. Teren dostępny jest z 6 stron, od ulic Wysłoucha, Steinhausa, Nikiborca, Jutrzenki, Feichta i Maleczyńskich. Niewiele dalej położone są ulice Suskiego, Sobótki, Stanki, Morelowskiego, Kupieckiej, Stefki i Kowalskiego. Bliskość od okolicznych zabudowań, ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym, matkom z wózkami oraz osobom starszym. Miejsce jest bardzo zadrzewione, po uporządkowaniu i uzupełnieniu drzewostanu, krzewów i kwiatów może stać się uroczym zakątkiem, wolnym od szkodliwego zapylenia. Okoliczni mieszkańcy nie mieli dotychczas miejsca spotkań, gdzie mogliby spotykać się, organizować tzw. imieniny poszczególnych ulic oraz innego rodzaju spotkania towarzyskie. W sąsiedztwie znajdują się linie energetyczne oraz rowy melioracyjne, co ułatwi montaż instalacji oświetlenia oraz odwodnienie terenu.

Elementy projektu

Opracowanie koncepcji zagospodarowania całości wnioskowanego terenu, uwzględnionego w MPZP jako ZP /zieleń parkowa/
Uporządkowanie terenu i wycinka zbędnych samosiejek z działki nr 184/6
Budowa jednej lub dwóch alejek, prostopadle do istniejącej alei głównej
Montaż kilku ławek /w zależności od ilości wolnych środków/

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony niezagospodarowany ok. o,5 ha, po obu stronach istniejącej utwardzonej alejki, łączącej ulicę Wysłoucha z ulicą Maleczyńskich i Steinhausa.

Osiedle: Oporów

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

277

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 277
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 155
Mężczyźni 122

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.