Nr projektu. 675

Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście! [WBO. 2017]

Głosów: 5 398

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: do 1 000 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

We Wrocławiu nastąpiła deklaratywna zmiana, jeśli chodzi o zieleń i dbanie o środowisko w ogóle. Niestety, na co dzień zmiany nie następują zbyt szybko. W mieście wciąż w wielu miejscach brakuje drzew, mimo że istniejące sieci podziemne nie kolidują z nasadzeniami. Podczas budowy nowych budynków nie myśli się o zagospodarowaniu terenu zielenią inną niż niską (krzewy lub trawy), co powoduje, że wokół nich pozostają puste przestrzenie, szybko nagrzewające się, co jest dokuczliwe szczególnie latem.

Innym problemem są zaniedbane przestrzenie już zielone, a nierzadko zieleni pozbawione. Mogłyby stanowić miejsca spotykania się mieszkańców, umilać czekanie na tramwaj, czy po prostu dawać możliwość odpoczynku wśród roślinności, niestety, wydeptany trawnik, brak ławek, bądź cienia nie sprzyja takim aktywnościom.

Kolejną kwestią są cenne z punktu widzenia bioróżnorodności enklawy zieleni, które można znaleźć zwłaszcza na osiedlach peryferyjnych. Warto je zachować, posprzątać i wyposażyć w infrastrukturę dla zwierząt, jak budki dla ptaków czy domki dla jeży.

Dlatego w ramach projektu Zieleń dla Wrocławia proponuję stworzenie parków kieszonkowych w różnych miejscach miasta, dodatkowe nasadzenia drzew oraz ochronę naturalnych enklaw zieleni.

Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta mieszkający lub pracujący/uczący się w pobliżu wybranych miejsc. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie także na klimat lokalny i poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami.

Załącznik 1

1. Starorzecze ze starodrzewiem przy ul. Swojczyckiej blisko ul. Magellana, do Gospodarskiej, Swojczyce, AR_20, 2/1 + AR_21, 5/4 (SP w zarządzie, użytkowaniu – prawdopodobnie
miasta)

Opinia pozytywna.

2. Kowale, trójkątny skwer, częściowo zadrzewiony, Działka: Kowale, AR_12, 54/2

Opinia pozytywna. Jednak konieczne jest wykonanie projektu na kompleksowe zagospodarowanie terenu przez Projektanta. Teren w mpzp przeznaczony jest pod zieleń (6ZP) - dz. nr 54/2 AM-12 obręb Kowale o pow. 0,5 ha.

3. Kowale, zadrzewiony teren, dz. AR_11, 57, 59 , 64

Opinia pozytywna.

4. Ratyń, śródpolne zadrzewienie,
dz. AR_12, 25/1 25/2

Opinia negatywna, ponieważ działka nr 25/1, AM-12, obręb Ratyń wskazana we wniosku nie należy do Gminy Wrocław. Działka gminna nr 25/2, AR 12, obręb Ratyń znajduje się obecnie w zarządzie ZDIUM, która ma kategorię DR (droga).

5. Pełczyńska 114, zagajnik, Lipa Piotrowska, AR_8, 26/4, 26/3

Opinia negatywna, ponieważ działki nr 26/3 i 26/4, AM-8, obręb Lipa Piotrowska przeznaczone są do sprzedaży z wyznaczonym terminem przetargu.


Załącznik 2

1. Krzywoustego przy Biedronce; Karłowice, AR_18, 19/3, częściowo też 19/2, 19/5, 19/6 i Karłowice, AR_17, 6

Opinia negatywna w zakresie działek nr 19/3 i 19/5, AM-18, obręb Karłowice, ponieważ są one przeznaczone do sprzedaży. Opinia pozytywna w zakresie działek nr 19/2 i 19/6, AM-18, obręb Karłowice. Jednak należy wykluczyć nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności). Działki nr 19/3, 19/5, 6 przeznaczone są zgodnie z zapisami mpzp pod zabudowę usługową.

2. Stysia/Owsiana; Południe, AR_43, 40/3

Opinia pozytywna odnośnie zieleni. Negatywnie natomiast dla proponowanego ciągu pieszego, który wymaga dodatkowego oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Negatywna opinia dla lokalizacji huśtawki (nieduża odległość od ulic, sąsiedztwo garaży).

3. Grabskiego, Południe, AR_14, 27/2, Południe, AR_14, 31/2 (fragment)

Opinia pozytywna tylko dla terenu w obrębie wskazanych działek. Podany we wniosku kosztorys jest nieoszacowany (alejki, nasadzenia, ławki, kosze na śmieci, huśtawka i ewentualne oświetlenie). Należy najpierw opracować projekt zagospodarowania ww. terenu. Powstanie chodnika wzdłuż ul. Grabskiego jest niezbędne dla przyszłego użytkowania zieleńca (m.in. względy bezpieczeństwa).

4. Narożnik Zielińskiego/Szczęśliwa, Działki: Południe, AR_22, 5, Południe

Opinia pozytywna odnośnie działki drogowej – nr 5, AM-22, obręb Południe (oprócz zieleńca na łuku drogi Szczęśliwa-Zielińskiego). W przypadku działki nr 7/12, AM-22, obręb Południe opinia negatywna, ponieważ najpierw należałoby wykonać przebudowę nawierzchni pod planowane nasadzenia, co generuje dodatkowe koszty. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

5. ul. Reja pod Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 29, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85

Opinia negatywna. W celu zrealizowania przedmiotowych nasadzeń należy najpierw przebudować ul. Reja tak, aby drzewa nie znajdowały się w jezdni.

6. Placyk u zbiegu Szczytnickiej, Ładnej i Reja, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85

Opinia pozytywna z zaznaczeniem, że należy wykluczyć nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności). Niezbędna jest pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci.

7. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Iławskiej do Augustowskiej, Działka: Maślice, AR_23, 1/1 + Maślice, AR_21, 54/1 + Maślice, AR_21, 107/93

Opinia pozytywna. Na wskazanej lokalizacji nie ujęto w kosztorysie koszy na śmieci. Negatywnie dla działek nr 54/1 oraz 107/93, AM-21, obręb Maślice - rozważane przygotowanie do ich sprzedaży.

8. ul. Nowy Świat, Działka: Stare Miasto, AR_25, 67/1

Opinia pozytywna.

Załącznik 3

1. ul. Krzywoustego – okolice CK FAMA, Działki: 64/1, 64/2, 65/5, 65/4, 65/8, 63/4 AR-14 Psie Pole

Opinia pozytywna z wyłączeniem działek nr 64/2, 65/2, 65/4, AM-14, obręb Psie Pole, ponieważ są one przeznaczone w mpzp pod ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

2. ul. Kłokoczycka/Piwnika Ponurego, Działki: 11, AR-15 Psie Pole, 2 AR-5 Psie Pole

Opinia pozytywna.

3. plac Pereca, Działki: 13/2, 12/2 AR-13 Grabiszyn

Opinia pozytywna w zakresie zieleni. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

4. ul. Żmigrodzka przy Broniewskiego, Działki: 30, 32, 31, 33, AR-13 Różanka

Opinia negatywna. Obecnie opracowywane jest studium Wrocławia, które przewiduje na wskazanym terenie zabudowę kameralną. Dopiero po uchwaleniu mpzp dla ww. obszaru będzie można zweryfikować czy są możliwie nasadzenia zieleni.

Załącznik 4

1. Barlickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą J.H. Pestalozziego, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_14, 68

Opinia pozytywna. Jednak konieczna jest przebudowa części pasa drogowego oraz uregulowanie sprawy parkowania. Niezbędna jest również pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni oraz te, które kolidują z infrastrukturą podziemną.

2. Ul. Marcinkowskiego/Mikulicza-Radeckiego, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_30, 32 + Plac Grunwaldzki, AR_30, 18

Opinia pozytywna. Jednak konieczna jest przebudowa części pasa drogowego oraz uregulowanie sprawy parkowania. Niezbędna jest również pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni oraz te, które kolidują z infrastrukturą podziemną.

3. Ul. Oławska pod Galerią Dominikańską, Działka: Stare Miasto, AR_34 1/18

Opinia negatywna, ponieważ na wskazanym terenie planowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej.

4. Ul. Purkyniego pod Muzeum Narodowym, Działka: Stare Miasto, AR_28, 19/4

Opinia negatywna. Teren wpisany do rejestru zabytków. Na przedmiotowym terenie został zrealizowany i zakończony projekt. Brak możliwości dosadzenia drzew.

5. Ul. Świdnicka przy Podwali, pod Cafe Borówka, Działka: Stare Miasto, AR_33, 16

Opinia negatywna. Teren Promenady Staromiejskiej na odcinku od ul. Świdnickiej do ul. ks. Piotra Skargi wymaga najpierw kompleksowej przebudowy.

6. Ul. Strońska/Rutkiewicz, Działka: Gaj, AR_15, 82/3

Opinia pozytywna, ale należy przewidzieć koszt 3-letniej pielęgnacji, co wpływa na zwiększenie kosztów do ok. 10 000 zł. Ławki powinny być zamontowane na zieleńcu, ale na działce przyległej tj. prostopadle do głównej ul. Strońskiej. Koszt montażu jednej ławki parkowej bez zabrukowania wynosi 2 000 zł.

7. Ul. Szewska/Wita Stwosza

Opinia negatywna. Nasadzenia drzew na wskazanym terenie mogą być zrealizowane pod warunkiem przebudowy nawierzchni (pod projektowanym platanem klonolistnym) oraz zastosowanie ekranów korzeniowych.

Załącznik 5

1. Ul. Żywopłotowa/Ostrowska/Osobowicka, Działka Osobowice, AR_19, 2/4

Opinia negatywna. Aktualnie teren wskazany we wniosku jest ogrodzony (działka Bp). Nawierzchnia betonowa. Teren wymaga najpierw kompleksowego uporządkowania (usunięcie nawierzchni betonowej). W sprawie oświetlenia, nie uwzględniono kosztów przyłącza.

2. Kozanów - ul. Kolista, Działki: Kozanów, AR_7, 17/4, częściowo: Kozanów, AR_7, 16/3

Opinia negatywna, ponieważ teren wskazany we wniosku jest udostępniony pod nasadzenia zastępcze.

3. Róg Mościckiego/Chińska, Brochów, AR_27, 4, fragment większej działki należącej do Gminy (w zarządzie, użytkowaniu)

Opinia pozytywna, ale konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu na wskazany narożnik. Konieczna jest również weryfikacja kosztów - należy doliczyć koszt projektu, koszt zakupu i montażu poszczególnych elementów tj. m.in. ławka (min. 2500 zł brutto), drzewo z 3 letnią pielęgnacja (ok. 1300 zł netto), huśtawka - ok. 4 000 zł brutto. Dla pozostałych elementów koszty będą znane po wykonaniu projektu zagospodarowania. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

4. Ul. Świeradowska przy krańcówce tramwajowej, Działki: Gaj, AR_8, 46 i 47, 49/9, częściowo: Gaj, AR_8, (gminne) oraz Gaj, AR_8, 49/7 (SP w zarządzie, użytkowaniu)

Opinia negatywna. ZZM w 2016 r. wykonał nasadzenia drzew (platany klonolistne w ilości 21 szt.) w miejscach zgodnych z mpzp, na dz. 39, 47, 49/7, 49/9, AM-8, obręb Gaj oraz w pasie rozdziału pomiędzy torowiskiem a jezdnią, a także na dz. 33/2, AM-15 obręb Gaj. Zaproponowane nasadzenia oraz utwardzenie nawierzchni kolidują z już wykonanymi. Dodatkowo okrągły placyk został zaprojektowany częściowo na dz. nr 46, AM-8, obręb Gaj sklasyfikowanej jako Bp. Dla wskazanej działki nr 46, AM-8, obręb Gaj jest złożony wniosek spółki Fortum o ustanowienie służebności przesyłu. Negatywnie również z uwagi na to, iż roślinność bylinowa została zaprojektowana na ciepłociągu.

5. Narożnik u zbiegu ul. Ładnej i Miłej, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 49

Opinia negatywna, ponieważ wskazana lokalizacja to teren przedszkola. Jest to teren wygrodzony i nie jest ogólnodostępny.


Dodatkowe lokalizacje bez mapek

1. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy boczną Buforową a Konduktorską - pojedynczy szpaler 38 drzew

Opinia negatywna, ponieważ wskazana we wniosku lokalizacja przeznaczona jest pod nasadzenia rekompensacyjne dla spółki Wrocławskie Inwestycje.

2. Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Kowalskiej (15 sz. Dęby) i Toruńskiej (15 szt. jarząb, bo już tam jest na innym odcinku)

Opinia pozytywna dla ul. Toruńskiej, ale konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania zieleni dla wskazanej ulicy z sugerowaną zmianą gatunku na np. dęby kolumnowe, z uwagi na wąski pas zieleni oraz z uwagi na duża ilość infrastruktury podziemnej, torowisko i trakcje. Dla ul. Kowalskiej opinia negatywna, z uwagi na fakt, że jest tam zbyt wąsko oraz duża ilość sieci.

3. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Augustowskiej do Ostródzkiej - nasadzenie 18 szt. drzew (uzupełnienie)

Opinia negatywna, ponieważ teren wskazany we wniosku jest udostępniony pod nasadzenia zastępcze.

4. Nasasadzenia wzdłuż ul. Maślickiej po stronie stawu ( działka gminna Maślice, AR_13, 46/2 i SP Maślice, AR_13, 45/2)

Opinia pozytywna z uwagą, że na wskazanym terenie konieczne jest najpierw wykonanie projektu zagospodarowania całego terenu przy stawie, zgodnie z mpzp, co generuje dodatkowe koszty.


Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 1 000 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami.
Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 1 000 000 zł. Jednak ta kwota nie wystarczy na realizację wszystkich pozytywnie zweryfikowanych lokalizacji wskazanych przez Lidera. W związku z powyższym na etapie zlecania dokumentacji projektowej Lider określi priorytetowe lokalizacje. Realizacja inwestycji zostanie zlecona w ramach posiadanych środków finansowych.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Załącznik 1
1. Starorzecze ze starodrzewiem przy ul. Swojczyckiej blisko ul. Magellana, do Gospodarskiej,
Swojczyce, AR_20, 2/1 + AR_21, 5/4 (SP w zarządzie, użytkowaniu – prawdopodobnie
miasta)

Opinia pozytywna.

2. Kowale, trójkątny skwer, częściowo zadrzewiony, Działka: Kowale, AR_12, 54/2

Opinia pozytywna. Jednak konieczne jest wykonanie projektu na kompleksowe zagospodarowanie terenu przez Projektanta. Teren w mpzp przeznaczony jest pod zieleń (6ZP) - dz. nr 54/2 AM-12 obręb Kowale o pow. 0,5 ha.

3. Kowale, zadrzewiony teren, dz. AR_11, 57, 59 , 64

Opinia pozytywna.

4. Ratyń, śródpolne zadrzewienie,
dz. AR_12, 25/1 25/2

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

5. Pełczyńska 114, zagajnik, Lipa Piotrowska, AR_8, 26/4, 26/3

Opinia negatywna, ponieważ działki nr 26/3 i 26/4, AM-8, obręb Lipa Piotrowska przeznaczone są do sprzedaży z wyznaczonym terminem przetargu.


Załącznik 2

1. Krzywoustego przy Biedronce; Karłowice, AR_18, częściowo też 19/2, 19/6
Opinia pozytywna w zakresie działek nr 19/2 i 19/6, AM-18, obręb Karłowice. Jednak należy wykluczyć nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

2. Stysia/Owsiana; Południe, AR_43, 40/3

Opinia pozytywna dla nasadzeń, z zaznaczeniem, że dla wskazanego terenu należy najpierw wykonać koncepcję zagospodarowania terenu. Wskazana we wniosku działka jest działką budowlaną (Bp) zagospodarowana garażami. Na etapie realizacji okaże się w jaki sposób teren zostanie zagospodarowany i jaka będzie kolejność i zakres prowadzonych prac.

3. Grabskiego, Południe, AR_14, 27/2, Południe, AR_14, 31/2 (fragment)

Opinia pozytywna dla nasadzeń zieleni, tylko dla terenu w obrębie wskazanych działek. Dodatkowo należy najpierw opracować projekt kompleksowego zagospodarowania ww. terenu, co może w znacznym stopniu zwiększyć szacowany przez Lidera koszt inwestycji. Tego typu zieleńce realizowane są na podstawie kompleksowych projektów. Powstanie chodnika wzdłuż ul. Grabskiego jest niezbędne dla przyszłego użytkowania zieleńca (m.in. względy bezpieczeństwa). To miejsce ma potencjał, by stać się atrakcyjną przestrzenią publiczną i na etapie realizacji okaże się w jaki sposób teren zostanie zagospodarowany i jaka będzie kolejność i zakres prowadzonych prac.

4. Narożnik Zielińskiego/Szczęśliwa, Działki: Południe, AR_22, 5, Południe

Opinia pozytywna po wprowadzeniu uwag Lidera. Pozytywnie odnośnie działki drogowej – nr 5, AM-22, obręb Południe (oprócz zieleńca na łuku drogi Szczęśliwa-Zielińskiego). W przypadku działki nr 7/12, AM-22, obręb Południe należy najpierw wykonać przebudowę nawierzchni pod planowane nasadzenia, co wygeneruje dodatkowe koszty. Na drzewa sadzone w istniejącej nawierzchni w pasie drogowym niezbędny jest odrębny projekt budowlany, w którym konieczne są uzgodnienia z gestorami sieci, analiza widoczności, projekt zabezpieczeń drzew przed kolizją z sieciami. Dokładne koszty będą znane na etapie dokumentacji projektowej. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

5. ul. Reja pod Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 29, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85

Opinia negatywna. W celu zrealizowania przedmiotowych nasadzeń należy najpierw przebudować ul. Reja tak, aby drzewa nie znajdowały się w jezdni.

6. Placyk u zbiegu Szczytnickiej, Ładnej i Reja, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85

Opinia pozytywna z zaznaczeniem, że należy uzyskać zgodę wykonawcy robót drogowych na wyłączenie z gwarancji obszaru nasadzeń. Należy wykluczyć nasadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności). Dla wskazanego terenu niezbędna jest pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci.

7. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Iławskiej do Augustowskiej, Działka: Maślice, AR_23, 1/1

Opinia pozytywna.

8. ul. Nowy Świat, Działka: Stare Miasto, AR_25, 67/1

Opinia pozytywna.

Załącznik 3

1. ul. Krzywoustego – okolice CK FAMA, Działki: 64/1, 64/2, 65/5, 65/4, 65/8, 63/4 AR-14 Psie Pole

Opinia pozytywna. Konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

2. ul. Kłokoczycka/Piwnika Ponurego, Działki: 11, AR-15 Psie Pole, 2 AR-5 Psie Pole

Opinia pozytywna.

3. plac Pereca, Działki: 13/2, 12/2 AR-13 Grabiszyn

Opinia pozytywna w zakresie zieleni. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

4. ul. Żmigrodzka przy Broniewskiego, Działki: 30, 32, 31, 33, AR-13 Różanka

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

Załącznik 4

1. Barlickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą J.H. Pestalozziego, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_14, 68

Opinia pozytywna. Jednak konieczna jest przebudowa części pasa drogowego oraz uregulowanie sprawy parkowania. Niezbędna jest również pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni oraz te, które kolidują z infrastrukturą podziemną.

2. Ul. Marcinkowskiego/Mikulicza-Radeckiego, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_30, 32 + Plac Grunwaldzki, AR_30, 18

Opinia pozytywna. Jednak konieczna jest przebudowa części pasa drogowego. Niezbędna jest również pełna dokumentacja projektowa oraz uwzględnienie uzgodnień z wszystkimi właścicielami sieci. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni oraz te, które kolidują z infrastrukturą podziemną. Ponadto ww. lokalizacja jest objęta gwarancją (do października 2018r.). W związku z powyższym dopiero po upłynięciu tego terminu będzie można na wskazanym terenie wykonać nasadzenia.

3. Ul. Oławska pod Galerią Dominikańską, Działka: Stare Miasto, AR_34 1/18

Opinia negatywna, ponieważ na wskazanym terenie planowana jest przebudowa sieci ciepłowniczej.

4. Ul. Purkyniego pod Muzeum Narodowym, Działka: Stare Miasto, AR_28, 19/4

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

5. Ul. Świdnicka przy Podwali, pod Cafe Borówka, Działka: Stare Miasto, AR_33, 16

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

6. Ul. Strońska/Rutkiewicz, Działka: Gaj, AR_15, 82/3

Opinia pozytywna. Ławki powinny być zamontowane na zieleńcu, ale na działce przyległej tj. prostopadle do głównej ul. Strońskiej.

7. Ul. Szewska/Wita Stwosza

Opinia negatywna. Placyk jest elementem całości ul. Szewskiej. Projekt placu przy ul. Szewskiej jest kompletny i zakończony. Jakiekolwiek zmiany wymagałyby opracowania kompleksowego projektu dla całości obszaru i ich uzgadniania z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na spotkaniu w pierwszej połowie roku Lider brał udział w spotkaniu z MKZ, w trakcie którego ten temat był szczegółowo omówiony.

Załącznik 5

1. Ul. Żywopłotowa/Ostrowska/Osobowicka, Działka Osobowice, AR_19, 2/4

Opinia pozytywna z zaznaczeniem, że dla wskazanej lokalizacji wymagane jest kompleksowe zagospodarowanie terenu, co w znacznym stopniu może wpłynąć na wzrost wartości inwestycji. Aktualnie teren wskazany we wniosku jest ogrodzony (działka Bp). Nawierzchnia betonowa. Teren wymaga najpierw kompleksowego uporządkowania (usunięcie nawierzchni betonowej).

2. Kozanów - ul. Kolista, Działki: Kozanów, AR_7, 17/4, częściowo: Kozanów, AR_7, 16/3

Opinia pozytywna po wprowadzeniu zmian przez Lidera.

3. Róg Mościckiego/Chińska, Brochów, AR_27, 4, fragment większej działki należącej do Gminy (w zarządzie, użytkowaniu)

Opinia pozytywna, ale konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu na wskazany narożnik. Należy wykluczyć drzewa w odległości mniejszej niż 3m od krawędzi jezdni, które kolidują z infrastrukturą podziemną oraz zasłaniają widoczność na skrzyżowaniu (trójkąt widoczności).

4. Działka 49/30, AR_8, obręb Gaj – nowa lokalizacja wskazana przez Lidera w formularzu poprawkowym

Opinia pozytywna. Dokładny zakres zagospodarowania terenu wraz z określeniem ilości drzew wskaże dokumentacja projektowa.

5. Narożnik u zbiegu ul. Ładnej i Miłej, Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 49

Opinia negatywna, ponieważ wskazana lokalizacja to teren przedszkola. Jest to teren wygrodzony i nie jest ogólnodostępny. W związku z powyższym rekomendujemy, aby np. Rada Osiedla Plac Grunwaldzki zainicjowała temat w Departamencie Edukacji UM Wrocławia.


Dodatkowe lokalizacje bez mapek:

1. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, biegnącego wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy boczną Buforową a Konduktorską - pojedynczy szpaler 38 drzew

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

2. Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Toruńskiej (15 szt. jarząb, bo już tam jest na innym odcinku)

Opinia pozytywna, ale konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania zieleni dla wskazanej ulicy z sugerowaną zmianą gatunku na np. dęby kolumnowe, z uwagi na wąski pas zieleni oraz z uwagi na duża ilość infrastruktury podziemnej, torowisko i trakcje.

3. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Augustowskiej do Ostródzkiej - nasadzenie 18 szt. drzew (uzupełnienie)

Lider zrezygnował z tej lokalizacji.

4. Nasadzenia wzdłuż ul. Maślickiej po stronie stawu ( działka gminna Maślice, AR_13, 46/2 i SP Maślice, AR_13, 45/2)

Opinia pozytywna z uwagą, że na wskazanym terenie konieczne jest najpierw wykonanie projektu zagospodarowania całego terenu przy stawie, zgodnie z mpzp.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: I inne lokalizacje. Wszystkie wymienione i opisane w załącznikach.

Osiedle: Wrocław

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

5 398

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 668
Papier 1 730

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 134
Mężczyźni 2 264

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.