Nr projektu. 647

Zieleń na Szczęśliwej [WBO. 2017]

Głosów: 34

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 500 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł

Uzasadnienie

Atrakcyjna działka w pobliżu bloków mieszkalnych i szpitala w żaden sposób nie służy okolicznym mieszkańcom. Od lat znajduje się na niej dziki parking, do którego pojazdy dojeżdżają ze wszystkich stron rozjeżdżając okoliczne chodniki, przejścia dla pieszych. A mogłoby być inaczej.

Proponuję przywrócić to miejsce miejsce mieszkańcom, urządzając tam przestrzeń dla rekreacji. Dalsze rozjeżdżanie go przez samochody grozi zniszczeniem drzew. Teren jest zadrzewiony, przede wszystkim należy go uporządkować i wyrównać. Proponuje wyznaczenie i utwardzenie ścieżek, które ułatwią komunikację pieszą (łączące przejścia dla pieszych). Wzdłuż ścieżek proponuję ustawienie kilku ławek. Od strony ulic proponuję dosadzenie drzew i obsadzenie krzewami, by wizualnie i akustycznie oddzielić od ruchu samochodowego.

Proponuję wydzielenie stref "dla ludzi" i "dla przyrody" - co na tak obszernym terenie jest możliwe i może współistnieć. W strefie "dla ludzi" zamontowanie urządzeń do rekreacji: boisko do bouli oraz plansze do gier terenowych (np. w klasy). W strefie "dla przyrody" posadzenie krzewów, które mogą być schronieniem i stołówką dla ptaków miejskich. Proponuję także ustawienie tablic interaktywnych, dzięki którym młodsi i starsi mieszkańcy odwiedzający to miejsce mogliby poznać ptaki odwiedzające okolicę, nauczyć się o ich roli w mieście. Pozostały teren można zagospodarować krzewami i kwietnymi łąkami, by pozostawić na nim nieco "dzikości".

Proponuje uniknąć całkowitej rekultywacji terenu, a tworzyć na tym co jest i co uda się uratować, po opuszczeniu terenu przez nielegalnie zaparkowane auta. Cała kompozycja powinna nawiązywać do tego co znajduje się na przylegającym od pn-zach terenu spółdzielni i być jego naturalną kontynuacją.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Realizacja projektu będzie się wiązać z likwidacją miejsc parkingowych, zaprotestowała przeciwko niemu też Rada Osiedla Powstańców Śląskich. W przypadku skierowania projektu do realizacji w ramach WBO, konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu. Na obszarze działki nr 7/2, AM-23, obręb Południe w mpzp przewiduje się zachowanie terenu pod rezerwę komunikacyjną, jednak założenia nie będą realizowane w najbliższej perspektywie czasowej. Dlatego możliwe jest zrealizowanie zgłaszanego projektu w takiej formie, aby nie wprowadzać nasadzeń drzew oraz trwałych urządzeń, które mogłyby stanowić przeszkodę w późniejszej realizacji. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 500 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Realizacja projektu bedzie się wiązać z likwidacją miejsc parkingowych, negatywne stanowisko wyraziła też Rada Osiedla Powstańców Śląskich. W przypadku skierowania projektu do realizacji w ramach WBO, konieczne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu. Na obszarze działki nr 7/2, AM-23, obręb Południe w mpzp przewiduje się zachowanie terenu pod rezerwę komunikacyjną, jednak założenia nie będą realizowane w najbliższej perspektywie czasowej. Dlatego możliwe jest zrealizowanie zgłaszanego projektu w takiej formie, aby nie wprowadzać nasadzeń drzew oraz trwałych urządzeń, które mogłyby stanowić przeszkodę w późniejszej realizacji. Kwota potrzebna na realizację inwestycji to 500 000 zł. Ostateczny zakres realizacji zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Lokalizacja szczegółowa: Teren zielony na północ od ul. Szczęśliwej między ul. Zielińskiego a Gwiaździstą.

Osiedle: Powstańców Śląskich

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

34

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 34
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 22
Mężczyźni 12

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.