Nr projektu. 486

Akcja Plac - Park kieszonkowy - Przyjaźni/Krzycka [WBO. 2017]

Głosów: 395

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina)
  • Próg budżetowy: do 250 000 zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada wykonanie skweru - parku kieszonkowego u zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej.
Teren o nierównej nawierzchni gruntowej w chwili obecnej wykorzystywany jest jako nieformalny parking. Funkcja nabyta stanowi niebezpieczeństwo, ponieważ wjazd aut na teren działki wykonywany jest poprzez istniejące torowisko od strony ulicy Przyjaźni lub przez chodnik od strony ulicy Krzyckiej.

Poza oczywistą poprawą jakości wizualnej terenu, projekt posiada inne kluczowe potencjalne cele i funkcje:
oddzielenie słupkami i szpalerem krzewów placu od torowiska, wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie placu wypoczynkowego wraz z małą architekturą, miejsc parkowania rowerów, miejsca dla małej gastronomi i tablicy ogłoszeń lokalnych.

Uzasadnieniem dla nowej funkcji terenu poza wspomnianymi powyżej jest również bardzo duża ilość potęcjalnych beneficjentów skweru. Wynika to min. z bezpośredniego sąsiedztwa przystanku autobusowego, ścieżki rowerowej, dużej ilości sklepów, ciągów pieszej i jezdnej komunikacji oraz oczywiście licznych zabudowań osiedli wielorodzinnych.

W okresie letnim plac stanowi miejsce, w którym odbywa się okresowa sprzedaż min. owoców, warzyw , lodów i innych produktów małej gastronomi.

Zielona przestrzeń w tej części osiedla stanowiłaby uzupełnienie istniejących już funkcji przylegających terenów usługowo - mieszkalnych. Wypłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa tego miejsca oraz stanowiła niewątpliwie korzystny aspekt wizualny miejsca.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale wskazany teren zgodnie z obowiązującym mpzp przeznaczony jest pod ulice klasy zbiorczej. Wnioskowany zakres może mieć charakter tymczasowy do czasu realizacji zapisów planu. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 250 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Lokalizacja szczegółowa: Skwer zlokalizowany u zbiegu ulic Przyjaźni i Krzyckiej. W bezpośrednim sąsiedztwie tory tramwajowe, ścieżka rowerowa oraz przystanek autobusowy

Osiedle: Krzyki-Partynice

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

395

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 392
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 212
Mężczyźni 183

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.