Nr projektu. 409

Park Wojszyce - Etap I [WBO. 2017]

Głosów: 1 949

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno)
  • Próg budżetowy: do 750 000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2017

Uzasadnienie

Celem projektu jest uporządkowanie, wyrównanie terenu, zasianie trawy na całej działce 80/1 oraz wstępne rozpoczęcie wykonania nasadzeń, budowy alejek. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/517/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2008 r. działka ta obejmuje teren ZP/35. Zgodnie z §28 pkt. 1 ww. uchwały teren ZP/35 jest przeznaczony m.in. na zieleń parkową, skwery oraz place zabaw.

Projekt 409 jest projektem rejonowym Nr 8, dot. trzech osiedli Jagodna, Wojszyc oraz Ołtaszyna. Został zakwalifikowany do tzw. projektów dużych. Budżet na projekt został oszacowany na możliwie maksymalną wysokość tj. 750 000zł. W tym roku jest to jedyny dopuszczony do głosowania duży projekt na terenie osiedla Wojszyce we Wrocławiu.

Projekt 409 – „Park Wojszyce – Etap 1” – to pierwszy etap zagospodarowywania działki 80/1. W tym roku chcemy uporządkować teren i doprowadzić teren do użytku dla spacerowiczów oraz rozpocząć nasadzenia. W kolejnych latach celem kolejnych etapów będzie doposażanie parku, np. plac zabaw, nowe alejki itp..

Projekt 409 nie narzuca dokładnie jaki będzie projekt parku, po raz pierwszy to mieszkańcy będą o tym decydować podczas konsultacji społecznych, jeśli projekt zwycięży – dlatego tak ważny jest każdy głos!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 750 000 zł.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na przebiegającą na wskazanym terenie linię energetyczną, w trakcie realizacji projektu mogą pojawić się trudne do oszacowania na tym etapie koszty. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania.
Ponadto informujemy, że Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu zobowiązał się do złożenia wniosku o wpisanie do WPI realizacji przedmiotowej inwestycji.
Ostateczny zakres projektu zostanie określony w porozumieniu z liderem na etapie opracowania dokumentacji technicznej. Dla przedmiotowego terenu konieczne jest etapowanie zadania.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 409, 411, 412.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak w związku z koniecznością przebudowy linii energetycznej średniego napięcia zostaje warunkowo dopuszczony do głosowania. Szacunkowy koszt przebudowy linii podany na tym etapie przez Tauron to ok 150 tys. zł. Dopiero na etapie sporządzania dokumentacji technicznej będzie można dokładnie ocenić koszt tego elementu inwestycji. Ponadto, ze względu na konieczność uzgodnień projektu z firmą Tauron, inwestycja potrwa dłużej niż 1 rok. Szacunkowy koszt realizacji to 750 tys. zł. Wskazana we wniosku lokalizacja oraz zakres prac na ww. terenie wymagać będzie etapowania. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej oraz będzie musiał uzyskać uzgodnienie ze strony firmy TAURON.

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wojszyce

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 949

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 660
Papier 289

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 099
Mężczyźni 850

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


05.02.2019

Ogłoszono przetarg na realizację w trybie "projektuj i buduj".
Otwarcie ofert 19 lutego.


21.01.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w trybie "projektuj i buduj".


11.12.2018

Realizowany razem z projektem nr 91 WBO 2018. W trakcie przygotowywania postępowania przetargowego.