Nr projektu. 119

Rewitalizacja fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu „Orbita” na Popowicach [WBO. 2018]

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zgłoszony: 750 000 zł

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Leszek Nowakowski

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie starczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania a wcześniej przygotowania koncepcji dla całego terenu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Zgłoszony projekt dotyczy fragmentu parku w najbliższym sąsiedztwie kompleksu hali, basenów, lodowiska ORBITA oraz osiedla Popowice. Do czasu budowy mostu Milenijnego teren ten stanowił integralną całość z Parkiem Zachodnim i był miejscem spacerów, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli. Po wybudowaniu mostu i infrastruktury obwodnicy ten fragment parku został odcięty i przestał spełniać dotychczasowe funkcje kompleksu zieleni miejskiej. Brak w nim ścieżek , które stanowiłyby logiczną całość, ławek, brakuje oświetlenia. Obecnie park sprawia wrażenie zaniedbanego i zapomnianego , a przecież powinien stanowić wizytówkę naszego miasta z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektów, na których rozgrywane są zawody sportowe, targi, koncerty, również o randze międzynarodowej. W sezonie letnim i zimowym, przez cały rok mieszkańcy Wrocławia, w tym szczególnie naszego osiedla korzystają z basenów, lodowiska i oferty kulturalno-sportowej kompleksu. Teren parku wymaga zagospodarowania, poprzez wykonanie planu jego zagospodarowania, wyznaczenia ścieżek , postawienia ławek, oświetlenia ciągu pieszego prowadzącego od przystanków autobusowych do kompleksów sportowych „Orbita”, dokonania cięć pielęgnacyjnych zieleni i dodatkowych nasadzeń. Miejsce to mogłoby znów stanowić cel spacerów i miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańców Popowic.

Elementy projektu

Projekt zagospodarowania zieleni-krajobrazu
Wykonanie nowych alejek spacerowych
Wykonanie oświetlenia fragmentu ulicy Wejherowskiej
Nowe nasadzenia drzew i krzewów
Montaż ławek

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Kontakt z liderem projektu