Nr projektu. 632

Zwiększenie liczby miejsc postojowych w ciągu ul. Vivaldiego, remont początkowego odcinka ul. Vivaldiego oraz ujednolicenie wyglądu ulicy. [WBO. 2016]

Głosów: 472

Kategoria: drogowe

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Zmiana polega na przeniesieniu lamp, które teraz są w ciągu miejsc parkingowych w trójkątach, za światło chodnika i wyrównanie linii pozostałych lamp tak, aby stały one w jednej linii po południowej stronie ulicy Vivaldiego.
Zlikwidowanie „trójkątów”, w których były lampy i zabrukowanie ich nawierzchnią taką samą jak na miejscach parkingowych.

Remont nawierzchni dotyczy początkowego fragmentu ul. Vivaldiego od skrzyżowania z ul. Buforową do terenu Wspólnoty Mieszkaniowej CPR "Wiosna" polegający na pokryciu płyt Betonowych nawierzchnią z masy bitumicznej wraz wyrównaniem głębokości posadowienia włazów studni kanalizacyjnych.

Przesuniecie jednej lampy (na wysokości osiedla Maestro/Incepti) poza chodnik. Lampa utrudnia komunikację osób niepełnosprawnych i matek z wózkami (lampa stoi na środku chodnika).

Uporządkowanie chodnika przy ul. Staussa. Wymagane przedrukowanie 5m2. Wykonanie jednolitego chodnika i przedłużenie brakującej rabaty. Usunięcie niepotrzebnych krawężników.

Nasadzenie róż po południowej stronie ul. Vivaldiego.

W stosunku do negatywnej opinii dotyczącej likwidacji słupków i zakazu parkowania na wysokości progów zwalniających – takie rozwiązanie zostało zastosowane w początkowym odcinku ul. Vivaldiego (realizacja w ramach WBO). Rozwiązanie się sprawdza. Kierowcy nie mają możliwości omijania progu przez parking, gdyż jest on permanentnie zajęty przez parkujące auta.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na jego realizację została oszacowana na 250 000 zł - wystarczy na budowę 7 miejsc postojowych. Negatywnie w zakresie słupków. Projekty o podobnym zakresie: 144 i 632. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie przesunięcia latarni i wybrukowania wysepek, remontu nawierzchni początkowej części ulicy, przeniesienia dwóch latarni zlokalizowanych w chodniku.
Przeniesienie słupów oświetleniowych za światło chodnika wymaga przebudowania całej linii kablowej i ingerencji w nawierzchnię chodnika wybudowanego w 2014 roku.
Po zakończeniu przebudowy uda się uzyskać około 7 dodatkowych miejsc parkingowych.
Opinia negatywna w zakresie likwidacji słupków na wysokości progów zwalniających, które ustawione zostały w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: 21/13, 21/11, 21/9, 21/7, 21/2, 21/1 AM7 obręb Jagodno, 20/1 AR 2 obręb Jagodno

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

472

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 471
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 234
Mężczyźni 238

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


04.04.2018

Już wkrótce więcej miejsc postojowych na ulicy Vivaldiego. Ruszyły prace.


15.03.2018

6 marca podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.


12.02.2018

Jest wybrany wykonawca inwestycji.


23.03.2017

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.