Nr projektu. 612

Rewitalizacja terenu zielonego przylegającego do dawnej siedziby Domu Kultury na Ołtaszynie. [WBO. 2016]

Głosów: 375

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

 • Projekt rejonowy
 • Próg budżetowy: do 250 tys. zł

Postęp realizacji projektu

 • Konsultacje
  z liderami
 • Dokumentacja projektu [zlecenie]
 • Dokumentacja projektu [wykonanie]
 • Roboty
  [realizacja]
 • Roboty
  [odbiór]

Uzasadnienie

Od IXX wieku teren przylegający do byłej siedziby Domu Kultury na Ołtaszynie był pięknie urządzonym miejscem spotkań mieszkańców wyposażonym m.in. w kręgielnię. Obecnie jest to zaniedbany teren z pozostałościami dawnej zieleni. W związku z powstającą w miejscu dawnego Domu Kultury siedzibą Teatru na Bruku istnieje naturalna potrzeba rewitalizacji tego miejsca. Miejsce to byłoby wykorzystywane m.in. do plenerowych występów Teatru na Bruku, siedzibą letniej kawiarenki z korzyścią dla mieszkańców Ołtaszyna, Wojszyc i Partynic. Takich miejsc - spotkań, wypoczynku, rozrywki brakuje na niemal każdym osiedlu, w szczególności oddalonym od centrum.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie nasadzeń zieleni. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Lokalizacja szczegółowa: działka 46/2 obręb Ołtaszyn AR_5

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

375

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 333
Papier 42

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 213
Mężczyźni 162

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


27.03.2018

Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania. Oferty składać można do 13 kwietnia.


16.08.2017

Dokumentacja projektowa na realizację placu zabaw w ramach WBO wykonana została niezależnie od WBO w roku 2016 w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Pszczelarskiej we Wrocławiu dla potrzeb Teatru na Bruku". Pierwsze postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie placu zabaw w ramach Projektu WBO 2016 nr 612, zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Kolejne postępowanie przetargowe na realizację przebudowy budynku przy ul. Pszczelarskiej zostało ogłoszone w czerwcu br. i także zostało unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, zaplanowanych środków finansowych. Obecnie ZIM jest w trakcie kolejnego postępowania przetargowego na realizację przebudowy budynku przy ul. Pszczelarskiej. Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na dzień 7 sierpnia br. W zakresie tym ZIM nie uwzględnia placu zabaw w ramach WBO, celem czytelnego opisania zakresu dotyczącego Domu Kultury. W sytuacji, gdy możliwe będzie rozstrzygnięcie w/w postępowania, realizacja robót budowlanych rozpocznie się w IV kwartale br. Kolejność robót jakie trzeba przeprowadzić w trakcie przebudowy budynku Domu Kultury przy ul. Pszczelarskiej, nie pozwoli na wykonanie w br. placu zabaw. Koniecznie jest również zapewnienie dojazdu do zaplecza budowy, które zorganizowane będzie na terenie bezpośrednio przyległym do budynku, tym samym wykonanie placu zabaw kolidować będzie z prowadzonymi robotami. Optymalny termin realizacji zakresu projektu 612 WBO 2016 to II/III kwartał 2018r. W tym okresie, ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, możliwe będzie wykonanie nawierzchni bezpiecznych z EPDM. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie realizacji projektu na rok 2018.


19.04.2017

Dzisiaj ogłoszono przetarg na realizację zadania. Otwarcie ofert 10.05.2017.


31.01.2017

Zarząd Inwestycji Miejskich jest w trakcie weryfikowania dokumentacji projektowej celem przygotowania zamówienia na roboty budowlane.