Nr projektu. 606

Rewitalizacja parku osiedlowego Integracja-Sport-Zdrowie-Wypoczynek Strachocin Wojnów - etap 3 ostatni. [WBO. 2016]

Głosów: 1 396

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Trzeci i ostatni etap kompleksowej rewitalizacji parku osiedlowego przy ul. Strachocińskiej oraz przywrócenie funkcjonalności jako terenu rekreacyjnego o profilu wypoczynkowo-sportowym, a także stworzenie funkcji integracyjnej i kulturalnej.

Planowane elementy 3 ostatniego etapu etapu:
1. dalsza rozbudowa strefy sportu i rekreacji dla osób dorosłych i młodzieży (obok istniejącej siłowni plenerowej) o następujące elementy:
- montaż dużego linarium uniwersalnego,
- montaż bezobsługowej ścianki wspinaczkowej,
- wydzielenie strefy gier zespołowych no. badminton, bule, mini siatka, inne ( obrzeża strefy, montaż 2 słupków do rozwieszenia siatki, kosz sportowy, wnętrze wypoziomowane trawiaste, 2 ławki dla kibiców),
- montaż strefy gier planszowych (stół do gier planszowych z ławkami).

Należy brać pod uwagę fakt, że w poprzednich etapach rozbudowy parku wykonano już część niezbędnych prac takich jak: niwelacja terenu pod wyżej wymienione urządzenia, wykonanie podejść z kostki brukowej).

Cele: Stworzenie miejsca plenerowej integracji mieszkańców (organizacja m.in. pikników, koncertów, pokazów,imprez szkolnych, zajęć sportowych) · Stworzenie miejsca rekreacji · Rozwinięcie funkcji sportowej parku · Stworzenie na rowerowej mapie Wrocławia nowego miejsca postoju i wypoczynku Korzyści: · promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu · promocja sportów całorocznych · narzędzie trenera osiedlowego, osiedlowej grupy teatralnej · rozwój imprez plenerowych · promocja osiedli - park może być oznaczany jako miejsce postojowe na szlakach turystycznych przebiegających przez nasze osiedla. Jest to także skuteczna promocja wrocławskich tras wycieczkowych prowadzonych w stronę Oławy.

Jest to etap zamykający całość inwestycji związanych z parkiem.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota potrzebna na realizację zadania to 350 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: lokalizacja stref według załącznika uzgodniona projektem (z pozwoleniem na budowę) w roku 2015.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 396

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 604
Papier 792

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 802
Mężczyźni 594

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.03.2017

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na roboty w terenie.


17.02.2017

Ogłoszony przetarg na Wykonawcę. Do 27.02 jest termin na składania ofert.