Nr projektu. 201

Zieleń to życie, Sport to zdrowie - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów - rekreacja i zieleń w całym mieście [WBO. 2022]

Głosów: 5 601

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 3 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 3 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Paweł Wikliński

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym z uwagami.
1_Maślice – ocena pozytywna, z wyłączeniem działek nr 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162 i 163, AM-21, obręb Maślice, stanowią rezerwą dla planowanej trasy tramwajowo-autobusowej na Maślice. Dodatkowo na działce nr 230/1 AM-21 obręb Maślice nie należy lokalizować miejsc postojowych - droga bez przejazdu i stanowi rezerwę pod plac do zawracania. Utwardzenie placu pod miejsca postojowe możliwe na dz.230/11 i 230/12. W tym zakresie projekt jest sprzeczny z § 2 ust. 2 pkt 3) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
2_Gajowice – ocena pozytywna dla podwórka w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa. Realizacja zadania będzie musiała być podzielona na etapy. W przypadku wygranej projektu zostaną przeprowadzone oddzielne konsultacje społeczne wśród mieszkańców podwórka, w ich wyniku powinna powstać koncepcja. Na bazie zaakceptowanej koncepcji należy wykonać projekt budowlany, ze szczególnym zwróceniem uwagi na projekt zieleni.
3_Ołbin - ocena pozytywna dla ciągu pieszego między ogródkami ROD ""Lepsze Jutro"". Ze względu na niewielką szerokość przejścia, nie zmieści się tam wnioskowane oświetlenie. Inwestycja musi przebiegać z poszanowaniem rosnącej wzdłuż ciągu zieleni. Szczegóły do ustalenia z Liderem projektu na etapie realizacji, zależnie od możliwości technicznych na bardzo wąskiej działce. Pozostałe środki na rewitalizację Skweru Ludzi ze Znakiem „P”
4_ Zakrzów - Wrocławska Arena Sportu, ocena pozytywna, z punktu widzenia funkcjonowania i rozbudowy obiektu Stadionu Zakrzów rekomenduje się przede wszystkim zakończenie rozpoczętych w poprzednich etapach WBO zadań. Pozytywna ocena zaproponowanego zakresu, poza zakupem urządzenia Batting Cage. Mimo zamknięcia terenu i monitoringu nadal jest to urządzenie mobilne służące do profesjonalnego uprawiania sportu, które wymaga stałej obsługi i dla którego trzeba znaleźć miejsce przechowania na zimę.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 3 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, przy uwzględnieniu aktualnego poziomu cen. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami:
GAJOWICE - Zielone Gajowice, ocena negatywna, ponieważ wskazana lokalizacja stanowią wnętrza podwórzowe, do którego wjazd usytuowany jest na działce prywatnej. Działka ta nie została obciążona służebnością przejazdu na rzecz działek gminnych. Tym samym nie ma gwarancji, że projekt będzie możliwy do zrealizowania, ani, że po realizacji pozostanie ogólnodostępny. Projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 7) oraz § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
MAŚLICE – Aktywne Maślice - ocena pozytywna w zakresie działek należących do gminy.
OŁBIN - wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej - ocena negatywna ze względu na brak wymaganej szerokości działki gminnej do realizacji ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia (3m), działka nr 7/2, AR_2, obr. Plac Grunwaldzki ma w tym miejscu tylko 1.7-1.8 m szerokości. Projekt w tym zakresie nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2 pkt 5) oraz § 7 ust. 2 pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
ZAKRZÓW - Wrocławska Arena Sportu, ocena pozytywna, z punktu widzenia funkcjonowania i rozbudowy obiektu Stadionu Zakrzów rekomenduje się przede wszystkim zakończenie rozpoczętych w poprzednich etapach WBO zadań. Pozytywna ocena zaproponowanego zakresu, poza zakupem urządzenia Batting Cage. Mimo zamknięcia terenu i monitoringu nadal jest to urządzenie mobilne służące do profesjonalnego uprawiania sportu, które wymaga stałej obsługi i dla którego trzeba znaleźć miejsce przechowania na zimę.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 3 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

W tym roku stawiamy na zieleń, rekreacje i sport w następujących lokalizacjach:
OŁBIN – Wrocław idzie na Rzekę. Etap 2 - finalizacja projektu #132 WBO 2019 -stworzenie trasy pieszej wychodzącej w kierunku Odry od ul. Prusa do ul. Pasterskiej- zieleń, mała architektura.
GAJOWICE – Zielona enklawa w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa - I etap rewitalizacja podwórka - nasadzenia zieleni, rewitalizacja i mała architektura.
MAŚLICE - Aktywne Maślice – sport i rekreacja przy AOW (zieleń, ścieżki, ścianka do tenisa, miejsca parkingowe)
ZAKRZÓW - Wrocławska Arena Sportu - kontynuacja dalszego etapu prac związanego z budową obiektu (poprawa bezpieczeństwa, ścieżki i mała architektura, boisko do siatkówki)

Uzasadnienie projektu

W ramach projektu chcemy dać wszystkim Wrocławianom sporą dawkę zieleni i nowe tereny rekreacyjne!
W ramach naszego projektu chcemy stworzyć nowe nasadzenia tak, aby choć przynajmniej częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe.
Kolejnym założeniem naszego projektu jest chęć zadbania o bioróżnorodność enklaw zieleni;
We Wrocławiu jest wiele zaniedbanych miejsc, które mają duży potencjał, gdyż mogłyby stać się miejscami spotkań Wrocławian, miejscami, gdzie można odpocząć i nabrać trochę pozytywnej energii.
W ramach naszego projektu zamierzamy również zadbać o aktywność fizyczną Wrocławian. W projekcie uwzględnione są również elementy małej architektury oraz rekreacyjno-sportowe.

Grupa beneficjentów projektu

To mieszkańcy Wrocławia, którzy kochają przyrodę i aktywność na świeżym powietrzu

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 50 tys. osób

Elementy projektu

1 x GAJOWICE - Zielone Gajowice - Pierwszy etap budowy zielonej enklawy w kwartale ulic Wróbla/Gajowicka/Hallera/Sztabowa - drzewa, krzewy, mała architektura, wymiana chodników, plac zabaw, wydzielenie miejsc postojowych, oświetlenia parkowe - 750 tys. zł
1 x MAŚLICE – Aktywne Maślice - wykonanie ścieżki pieszo rowerowej łączącej ul. Maślicką z Lidzbarską/Rolną (kontynuacja projektu WBO 294_2018), nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, mała architektura wzdłuż ścieżki ( ławki, kosze na śmieci, elementy zabawowe dla dzieci i młodzieży - trampolina, równoważnia itp.), ścianka do tenisa ziemnego ze ścianką wspinaczkową po drugiej stronie ścianki, na krańcach ścieżki (ul. Maślicka/ Lidzbarska – Rolna) wykonanie parkingów z nawierzchni przepuszczalnej - 750 tys. zł
1 x OŁBIN - wykonanie ścieżki pieszej, likwidacja barier architektonicznych i rewitalizacja Skweru Ludzi ze Znakiem „P” - 750 tys. zł
1 x ZAKRZÓW - Wrocławska Arena Sportu - kontynuacja dalszego etapu prac związanego z budową obiektu. Poprawa bezpieczeństwa 190 tyś zł ( wymiana zniszczonego piłko chwytu o wymiarach ok 20x7 m2, wyposażenie obiektu w dodatkowe urządzenie ochronne przed wypadaniem piłek - model Big Bubba Batting Cage (na obiekcie zostało uzupełnienie brakującego ogrodzenie i zamontowany monitoring oraz zwiększona została opieka konserwatorska, co umożliwia wyposażenie go w ten element), montaż „ogłuszenia” na betonowej części bas stopu ok. 30m2, żagiel przeciwsłoneczny/punktowe zacienienie nad częścią trybuny (ok 10-20%) powierzchni. Budowa boiska do siatkówki plażowej - 330 tyś zł. Ścieżki i mała architektura – 230 tyś zł. Suma – 750 tyś zł.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Gajowice – Zielona Enklawa, działki: Grabiszyn, AR_17, 9/3, 10/5, 17/1, 17/4, 14/7, 13/5, 13/1, 10/1, 10/6, 11/9, 10/7, 10/4, 15/2, 16/2 Maślice – Aktywne Maślice – działki: AR_21, 178/23, 178/25, 230/9, 214/8, 214/6, 178/29, 178/30, 178/31, 178/32, 178/33, 178/34, 178/35, 193, 214/8, 214/6, 230/1, 230/7, 230/11, 230/12, 230/13, 230/15, 230/16 Ołbin - działki: Plac Grunwaldzki AR_2, 7/2, 6, Plac Grunwaldzki AR_8 31/2 i AR_8 31 Zakrzów - Wrocławska Arena Sportu – teren MCS Zakrzów, przy ulicy Niepodległości 5, (obręb: Zakrzów, arkusz: AR_11, działki: 2/4, 30/1, 31/1)

Osiedle: Gajowice , Maślice, Ołbin, Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

5 601

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 5 597
Papier 4

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 108
Mężczyźni 2 493

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.