Nr projektu. 55

Tarnogaj nie zapomina - skwer przy Gazowej im. Paula Schreibera [WBO. 2021]

Głosów: 2 359

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Krzysztof Mazurkiewicz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. W związku z tym, że Zarząd Zieleni Miejskiej w 2021 r. zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu objętego zakresem projektu - realizacja takich elementów projektu jak: ławki, ścieżki, tablice, lampy - jego realizacja powinna być zgodna z opracowywanym projektem i uzyskanym dla niego pozwoleniem na budowę. Informujemy, że zakres projektu nr 55 pokrywa się w większości z zakresem dokumentacji projektowej opracowywanej z środków ZZM. Dlatego też budżet zadania należy przeznaczyć na realizację robót budowlanych - przewidzianych w dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że zakres dokumentacji projektowej opracowywany przez ZZM nie obejmuje wykonania modelu osiedla w przypadku skierowania projektu do realizacji część budżetu należy przeznaczyć na dodatkowe opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modelu osiedla i jego wykonania. Wskazana lokalizacja jest objęta ochroną konserwatorską, tym samym jego realizacja wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. W związku z tym, że Zarząd Zieleni Miejskiej w 2021 r. zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu objętego zakresem projektu - realizacja takich elementów projektu jak: ławki, ścieżki, tablice, lampy - jego realizacja powinna być zgodna z opracowywanym projektem i uzyskanym dla niego pozwoleniem na budowę. Informujemy, że zakres projektu nr 55 pokrywa się w większości z zakresem dokumentacji projektowej opracowywanej z środków ZZM. Dlatego też budżet zadania należy przeznaczyć na realizację robót budowlanych - przewidzianych w dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt, że zakres dokumentacji projektowej opracowywany przez ZZM nie obejmuje wykonania modelu osiedla w przypadku skierowania projektu do realizacji część budżetu należy przeznaczyć na dodatkowe opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modelu osiedla i jego wykonania. Wskazana lokalizacja jest objęta ochroną konserwatorską, tym samym jego realizacja wymaga uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Chcemy z jednej strony zagospodarować nowy skwer na terenie Tarnogaju, z drugiej upamiętnić historię tego miejsca, uświadomić mieszkańcom jego wyjątkowość.
Chcemy, aby na skwerze powstały ścieżki, stanęły ławki, kosze na śmieci oraz został on oświetlony. Głównym punktem skweru byłaby makieta pokazująca dawną zabudowę Tarnogaju (gazownię oraz osiedle mieszkaniowe). Tego typu obiekt, we Wrocławiu znamy ze słynnej WUWY. Pojawiłyby się tablice informacyjne przypominające o twórcach osiedla i jego historii. Chcemy, żeby mieszkańcy poznali Paula Schreibera, który zaplanował urbanistycznie i architektonicznie Tarnogaj, a także Matthiasa Wirtza, który zaprojektował czterokondygnacyjne domy przy ulicy Gazowej (nr 20 i 22).

Uzasadnienie projektu

Osiedle mieszkaniowe Tarnogaj wraz z dawną zabudową gazowni to miejsce zupełnie nie znane wrocławianom, a na pewno nie znana jest jego architektura. Mimo, że częściowo zabudowa ulicy Kamienieckiej, Ząbkowickiej i Złotostockiej - między ulicami Gazową i Cz. Klimasa wpisana jest do rejestru zabytków od 1982 roku, nie istnieje to w świadomości mieszkańców osiedla. Chcemy, żeby przede wszystkim mieszkańcy Tarnogaju, ale też całego Wrocławia zapoznali się z jego historią. Jednocześnie chcemy żeby nowy skwer stał się miejscem spotkań. Położony zaraz przy kościele, ma szanse gromadzić sporo ludzi.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy Tarnogaju, ale też wszyscy wrocławianie.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

7 tysięcy osób

Elementy projektu

6 x ławki
3 x ścieżki
1 x model osiedla
3 x tablice
6 x lampy

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Tarnogaj

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 359

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 356
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 257
Mężczyźni 1 102

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.