Nr projektu. 9

SWOJCZYCKI PARK CZARNA WODA - ETAP 3 [WBO. 2020]

Głosów: 3 024

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Izabela Folga-Łozińska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym, tj. kładki łączącej teren parku z ul. Swojczycką oraz alejki spacerowa wzdłuż ul Ludowej. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że zakres inwestycji wskazany we wniosku przekracza budżet 750 000 zł. Zakres zgłoszony przez Lidera został oszacowany na kwotę 1 200 000 zł. W związku z powyższym do Lidera należy decyzji czy chce ograniczyć zakres projektu do kwoty 750 000 zł, czy chce, by projekt ten został przeniesiony do puli projektów ponadosiedlowych.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją kompleksowej rewitalizacji „Swojczyckiego Parku Czarna Woda”.
Wygrane w WBO 2016-2017 etapy 1 i 2 zostały zrealizowane i udostępnione do użytku mieszkańcom Wrocławia w grudniu 2019.
Etap 3 będzie dopełnieniem projektu o kolejne elementy:
1. Wybudowanie wiszącej kładki nad zbiornikiem wody, łączącej ulicę Swojczycką z parkiem, która stanowić będzie trzecie niezależne wejście do parku (punkt D na projekcie), koszt szacunkowy 600.000zł,
2. Wybudowanie alejki spacerowej w części parkowej od ulicy Ludowej – ze względu na koszty jako etap 1 do 150.000 zł (punkt G na projekcie),

Uzasadnienie projektu

Celem projektu jest kontynuacja kompleksowej rewitalizacji "Swojczyckiego Parku Czarna Woda". Etap 1 i 2 został oddany do użytku mieszkańcom w grudniu 2019.
Chcemy zachować naturalistyczny charakter Parku, wydobyć jego istniejący potencjał. W efekcie końcowym park przypominać będzie „klimaty mazurskie” z szuwarami, pomostami, wysokimi trawami szumiącymi na wietrze, a czysta „Czarna Woda” stanie się domem dla rodzimych gatunków ptaków i zwierząt, natomiast dla Wrocławian będzie czystym relaksem.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będzie lokalna społeczność oraz wszyscy mieszkańcy Wrocławia.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

30 000

Elementy projektu

1. Kładka drewniana nad wodą, łącząca ulicę Swojczycką z Parkiem
2. Alejka spacerowa z kruszywa w części parkowej od ul. Ludowej- etap 1

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Zielony teren z bogatym starodrzewiem i zbiornikiem wodnym, położony na Swojczycach, pomiędzy ulicami Swojczycką, Ludową, Miłoszycką i Gospodarską we Wrocławiu.

Osiedle: Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 024

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 024
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 631
Mężczyźni 1 393

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.