Nr projektu. 50

Powiększamy Park Leśnicki [WBO. 2020]

Głosów: 341

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: MONIKA WAWRZYNKIEWICZ

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym, tj. oczyszczenie terenu, alejki szutrowe, nasadzenia roślinności, mała architektura. Negatywna ocena molo nad rzeką Bystrzyca, teren jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie RZGW, tym samym nie może być realizowana w ramach środków WBO. Szacunkowy koszt realizacji inwesycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem budowy parku do parkour i nasadzeń trwa ozdobnych. W tym celu konieczna byłaby wycinka drzew, co jest niezgodne z przyjęta polityką miasta względem zieleni. W tym zakresie projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 3) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Teren objęty wnioskiem jest bardzo cenny pod względem przyrodniczym, który w przypadku realizacji w ramach WBO będzie wymagał opracowania analizy przyrodniczej, aby jak najmniej ingerować w cenne gatunki fauny i flory. Ostateczny projekt będzie musiał być zgodny z rekomendacjami tej analizy.
Na przedmiotowym terenie zagospodarowanie powinno być minimalistyczne, umożliwiający dostęp do terenu mieszkańcom, jak najmniej ingerujący w ekosystem. Należy wykonać ciągi piesze o szerokości maksymalnej 2m wykonane we wskazanych miejscach (cennych siedliskach) w formie podwieszanej, a tam gdzie nie będzie takiej konieczności jako szutrowe, wykonanie miejsc wypoczynku z ławkami i koszami na śmieci, z tablicami informacyjnymi, nasadzenie zieleni zgodne z analizą przyrodniczą. Ponadto, wnioskowany teren jest obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego, więc będzie wymagał uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co może wpłynąć na czas realizacji inwestycji.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 49, 50.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

DRODZY CZYTAJĄCY I KOMENTUJĄCY zaraz wytłumaczę Wam to wasze wielkie zdziwienie. „Ale czemu aż taki Park?” - pewnie była waszą pierwszą myślą.
Stworzyłam ten projekt z głębi swojego serca i za każdym razem zawsze myślałam tylko o Was. Zależało mi, aby dać wam satysfakcję, dumę i frajdę. Zależało mi, byście poczuli się wyjątkowi. Mieć coś, czego inni nie mają, zawsze wprawia każdego w zadumę, uśmiech i zadowolenie – i mam szczerą nadzieję, iż nie sprawiam Wam tym żadnej przykrości?
Ja wiem, że nie pogardzilibyście zwyczajnym i prostym parkiem. Jednak czy na naganę zasługuje ten, kto pragnie dać od siebie więcej niż się od niego oczekuje? Czyż wy jako rodzice, przyjaciele, chrzestni, itp. nie powinniście wiedzieć tego najlepiej?

Uzasadnienie projektu

DRODZY CZYTAJĄCY I KOMENTUJĄCY zaraz wytłumaczę Wam to wasze wielkie zdziwienie. „Ale czemu aż taki Park?” - pewnie była waszą pierwszą myślą.
Stworzyłam ten projekt z głębi swojego serca i za każdym razem zawsze myślałam tylko o Was. Zależało mi, aby dać wam satysfakcję, dumę i frajdę. Zależało mi, byście poczuli się wyjątkowi. Mieć coś, czego inni nie mają, zawsze wprawia każdego w zadumę, uśmiech i zadowolenie – i mam szczerą nadzieję, iż nie sprawiam Wam tym żadnej przykrości?
Ja wiem, że nie pogardzilibyście zwyczajnym i prostym parkiem. Jednak czy na naganę zasługuje ten, kto pragnie dać od siebie więcej niż się od niego oczekuje? Czyż wy jako rodzice, przyjaciele, chrzestni, itp. nie powinniście wiedzieć tego najlepiej?

Grupa beneficjentów projektu

każdy, kto zechce przyjść

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

wszyscy mieszkańcy osiedla

Elementy projektu

1 x dokumentacja projektowana
1 x oczyszczenie terenu
1 x alejki szutrowe
1 x nasadzenia odpowiedniej roślinności
1 x ławka i kosz na śmieci

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: wolne tereny za kładką w Parku Leśnickim

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

341

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 341
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 185
Mężczyźni 156

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.