Nr projektu. 394

Park Międzyosiedlowy Nadbrzeżna [WBO. 2020]

Głosów: 282

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Jan Solarek

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym z poszanowaniem istniejącej fauny i flory. Jest to teren porośnięty drzewami, na którym istnieje cenny ekosystem. Dokumentacja projektowa musi być poprzedzona analizą przyrodniczą, która wskaże najcenniejsze miejsca do zachowania bez jakiejkolwiek ingerencji.Ciągi komunikacyjne, oświetlenie, miejsca wypoczynku, mostki, nasadzenia,mogą zostać zaprojektowane w oparciu o przygotowaną analizę.
Zgodnie z wstępną opinią ZZM do zakresu inwestycji należy włączyć dz. nr 2 i 3, AM-11, obręb Zgorzelisko. Na dz. 12/3 inwestycja może być prowadzona w części o przeznaczeniu użytku Bz.
Wskazany we wniosku zakres jest na tyle duży, że inwestycja wymaga etapowania. W związku z powyższym szacunkowy koszt I etapu to 2 000 000 zł. Dokładny zakres projektu zostanie omówiony z Liderem na etapie projektowania. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami:
Opinia negatywna dla lokalizacji przy ul. Nadbrzeżnej - wnioskowana lokalizacja nie jest własnością Gminy Wrocław (własność Skarbu Państwa).
W ramach środków WBO jest możliwe zagospodarowanie terenu przy ul. Siennej (działki 6,3 i 2) jednak nie ma możliwości budowy boisk. Jest to teren porośnięty drzewami na którym istnieje cenny ekosystem. Rekomendujemy wykonanie na przedmiotowych działkach o łącznej pow. 0,4ha, zieleńca z poszanowaniem istniejącej fauny i flory. Dokumentacja projektowa powinna musi być poprzedzona analizą przyrodniczą, która wskaże najcenniejsze miejsca do zachowania bez jakiejkolwiek ingerencji.Ciągi komunikacyjne, oświetlenie, miejsca wypoczynku, nasadzenia krzewów,muszą zostać zaprojektowana w oparciu o przygotowaną analizę.
Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Nieco zapomniany i zaniedbany obszar starodrzewu na terenie Zawidawia. W zasadzie gotowy park, wymagający uporządkowania i budowy odpowiedniej parkowej infrastruktury. Budowa dojścia od strony wałów Widawy oraz uporządkowanie, zagospodarowanie i udostępnienie obszaru starodrzewu.

Uzasadnienie projektu

Jedna z ostatnich działek w bardzo zabudowanej mieszkaniowo części Psiego Pola-Zawdiawia, która może być zagospodarowana na mały park osiedlowy (który może być częścią większego projektu sieciowego). Teren leżący odłogiem z bardzo dużym potencjałem do wykorzystania.

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedli położonych wzdłuż wałów Widawy, szczególnie Zawidawia, Sołtysowic a także Kowal, Pawłowic.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilkanaście tysięcy mieszkańców.

Elementy projektu

1. Altana, wiata 3 - 4
2. Lampa oświetlenia parkowego 20
3. Ławka parkowa 20
4. Kosz na śmieci 30
5. Aleja parkowa i dojście z wałów Widawy 5-6
6. Mostek nad rowem melioracyjnym/ciekiem wodnym 4-5
7. Parking rowerowy 4
8. Tablice informacyjne o charakterze przyrodniczym 12
9. Opisy gatunkowe roślin 50
10. Drogowskaz do parku, lustro drogowe, informacje dla biegaczy 4 + 2 + 4

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: - numer geodezyjny działki: Zgorzelisko, AR_11, 12/3; AR_11, 6; AR_11, 14; AR_11, 17/1

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

282

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 282
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 156
Mężczyźni 126

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.