Nr projektu. 366

Stabłowicki zakątek [WBO. 2020]

Głosów: 635

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: MARTA FRELEK

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Urządzenia placu zabaw, siłowni i małą architekturę należy lokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącymi drzewami. Z uwagi na bardzo intensywne zadrzewienie urządzenia lokalizowane mogą być jedynie w rozproszeniu. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Urządzenia placu zabaw, siłowni i małą architekturę należy lokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącymi drzewami. Z uwagi na bardzo intensywne zadrzewienie urządzenia lokalizowane mogą być jedynie w rozproszeniu. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Teren należało by uporządkować, wykarczować krzaki i wybudować elementy małej architektury: delikatne oświetlenie, ławeczki i śmietniki, elementy ścieżki zdrowia (np. trampoliny ziemne, drabinki, pieńki). Wszystko razem połączone ścieżką żwirową wśród istniejących drzew.

Uzasadnienie projektu

Zagospodarowanie tego terenu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na osiedlu oraz poprawi atrakcyjność naszego regionu miasta

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Stabłowice

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

10000

Elementy projektu

1 x oczyszczenie tereny
1 x ścieżka żwirowa
6 x mała architektura (ławki, śmietniki, oświetlenie)
1 x plac zabaw/siłownia

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: ulica Rodzynkowa (58/8, 70/8, 63/4, AM 17, obręb Stabłowice)

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

635

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 635
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 386
Mężczyźni 249

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.