Nr projektu. 358

Psia Hubka - Miejsce integracji mieszkańców i ich pupili [WBO. 2020]

Głosów: 2 509

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Marta Radziszewska

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym tj. na działce 19/4, AR-18, obręb Południe.
Należy opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem i zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz istniejącym przebiegiem ciągów komunikacyjnych. Wskazany we wniosku zakres jest na tyle duży, że inwestycja wymaga etapowania. W związku z powyższym szacunkowy koszt I etapu to 750 000 zł. Dokładny zakres projektu zostanie omówiony z Liderem na etapie projektowania.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Projekt może być realizowany tylko w granicach działki nr 19/4, AR-18, obręb Południe. Działka nr 19/3, AR-18 obręb Południe nie jest działką należącą do Gminy Wrocław. Tym samym zakres ten nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Należy opracować dokumentację projektową z uwzględnieniem i zachowaniem istniejącego drzewostanu oraz istniejącym przebiegiem ciągów komunikacyjnych. Wskazany we wniosku zakres jest na tyle duży, że inwestycja wymaga etapowania. W związku z powyższym szacunkowy koszt I etapu to 750 000 zł. Dokładny zakres projektu zostanie omówiony z liderem na etapie projektowania.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Koncepcja obejmuje zagospodarowanie terenu osiedlowego w celu rewitalizacji oraz udostępnienia terenu mieszkańcom osiedla i nie tylko. Pomysł zakłada wytyczenie parku dla psów z ogrodzeniem oraz wyposażenia z ekologicznych elementów typu konary, opony z tzw. odzysku. Ważnym aspektem jest również zadbanie o doświetlenie obszaru, uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów (np. w celu zasłonięcia istniejącego miejsca na odpady), wymiana nawierzchni ścieżek oraz utworzenie części służącej mieszkańcom wyposażoną o ławki, miejsce na rozwieszenie hamaków oraz kosze na odpady.

Uzasadnienie projektu

We Wrocławiu brakuje miejsc, które służyłyby nie tylko mieszkańcom ale również ich pupilom. Powstało już kilka takich miejsc, gdzie nie wytyczono parku ani nie postawiono ławek - ludzie sami znajdują dla siebie miejsca do integracji! Mimo złej kondycji terenu obszar posiada idealną lokalizację wśród okolicznych bloków mieszkalnych oraz z własnych obserwacji już służy mieszkańcom jako psi park czy miejsce do spotkań - jest to idealne miejsce, które obecnie jest zaniedbane i wymaga rewitalizacji oraz otworzenia się mieszkańcom!

Grupa beneficjentów projektu

Grupa docelowa to mieszkańcy Hub oraz okolic. Z racji, że parków jest niewiele i na podstawie własnych doświadczeń, potencjalni użytkownicy to także przyjezdni z różnych części miasta.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

ok. 22 000 (szacunkowa liczba mieszkańców osiedla) + przyjezdni

Elementy projektu

1. Ławki 6-8
2.Słupki do zawieszenia hamaków ok. 20
3.Kosze na odpady 4
4.Ogrodzenie 1
5.Zadaszona budka - wiata chroniąca przed deszczem 1
6.Bramka z tzw. podwójnym wejściem 1
7.Oświetlenie parkowe 4
8.Przeszkody z konarów 6
9.Równoważnia 4
10.Opony 5
11.Dodatkowe nasadzenia krzewów ok.100-150
12.Remont ścieżek 1

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: numer geodezyjny działki: 19/4, AR-18 Obręb Południe

Osiedle: Huby

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 509

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 509
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 369
Mężczyźni 1 140

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.