Nr projektu. 27

Zielona Lipa i Widawa - etap II [WBO. 2020]

Głosów: 2 501

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi w zakresie chodnika wraz z obiektami małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” - WBO 2019 projekt nr 8.
W ramach I etapu Inwestycji ZZM zrealizuje:
- przebudowę drogi w zakresie chodnika,
- budowę obiektów małej architektury, w tym: dostawa i montaż ławek, koszów na odpady, stojaków rowerowych oraz tablicy informacyjnej,
- nasadzenia części zieleni.
W ramach posiadanego projektu, pozostało do realizacji:
- nasadzenia części zieleni,
- założenie trawników.
W zakresie zgłoszonej w projekcie zielni wzdłuż ulic:
a) odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia krzewów na tym odcinku na wiosnę 2020 r. z uwagi, iż szpaler drzew jest niemożliwy do odtworzenia ze względu na istniejący gazociąg,
b) uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Laurowej (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia drzew na tym odcinku na wiosnę 2020 r.,
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej dz. nr 2/4, AR-4, obręb Lipa Piotrowska - ZZM opiniuje pozytywnie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową,
Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów pieszych, budowy obiektów małej architektury w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31. W ramach I etapu rozbudowy parku ZZM zrealizuje:
- prace przygotowawcze, tj. wycinki sanitarne,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa części obiektów małej architektury, tj. tablica informacyjnej, 10 szt. ławek parkowych, 7 szt. koszy na odpady.
Do realizacji pozostało:
- wykonanie fragment nawierzchni,
- placyki pod ławki i rowerowe,
- mała architektura,
- prace pielęgnacyjne, wycinki,
- nasadzenia zieleni.
Całkowity koszt dla zakresu dla Lipy Piotrowskiej i Widawy szacowany jest na kwotę 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z uwagami. Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi w zakresie chodnika wraz z obiektami małej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania pn.: „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31 oraz „Zielono Mi! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe” - WBO 2019 projekt nr 8.
W ramach I etapu Inwestycji ZZM zrealizuje:
- przebudowę drogi w zakresie chodnika,
- budowę obiektów małej architektury, w tym: dostawa i montaż ławek, koszów na odpady, stojaków rowerowych oraz tablicy informacyjnej,
- nasadzenia części zieleni.
W ramach posiadanego projektu, pozostało do realizacji:
- nasadzenia części zieleni,
- założenie trawników.
W zakresie zgłoszonej w projekcie zielni wzdłuż ulic:
a) odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową (w osłonach korzeniowych) – ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia krzewów na tym odcinku na wiosnę 2020 z uwagi, iż szpaler drzew jest niemożliwy do odtworzenia ze względu na istniejący gazociąg.
b) uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Laurowej (w osłonach korzeniowych) - ZZM w ramach działań własnych zaplanował nasadzenia drzew na tym odcinku na wiosnę 2020
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej dz. 2/4 AR_4 obr. Lipa Piotrowska - ZZM opiniuje pozytywnie zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.
d) zabezpieczenie zieleni przed parkowaniem samochodów na skwerku od strony ul. Tymiankowej (dz. 16/5 AR_7 obręb Lipa Piotrowska - opinia pozytywna
e) nasadzenia na ul.Sułowskiej, w tym zakresie potrzebne jest doprecyzowanie przez Lidera, o który dokładnie odcinek ul. Sułowskiej chodzi. Nasadzenia na długości całej ulicy przekroczą maksymalny koszt dla projektów WBO.
Ponadto, Zarząd Zieleni Miejskiej jest w posiadaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy ciągów pieszych, budowy obiektów małej architektury w ramach zadania pn. „Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski” - WBO 2018 projekt nr 31. W ramach I etapu rozbudowy parku ZZM zrealizuje:
- prace przygotowawcze, tj. wycinki sanitarne
- budowa ciągów pieszych
- budowa części obiektów małej architektury, tj. tablica informacyjnej, 10 szt. ławek parkowych, 7 szt. koszy na odpady
Do realizacji pozostało:
- wykonanie fragment nawierzchni
- placyki pod ławki i rowerowe
- mała architektura
- prace pielęgnacyjne, wycinki
- nasadzenia zieleni.
Konieczne jest etapowanie dalszych prac. Szacunkowy koszt wskazany we wniosku przekracza kwotę 750 000 zł. Całkowity koszt dla zakresu dla Lipy Piotrowskiej i Widawy szacowany jest na kwotę 1 300 000 zł. W związku z powyższym do Lidera należy decyzja czy chce ograniczyć zakres projektu czy chce przenieść projekt do puli projektów ponadosiedlowych.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 7, 27, 351. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

1) Dokończenie zagospodarowania skweru na działce z pętlą autobusową przy ul. Kminkowej, według dokumentacji opracowanej dla projektu #31 WBO 2018.
2) Zieleń wzdłuż ulic (drzewa osłonach korzeniowych, jeśli to konieczne):
a) odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową
b) posadzenie drzew na ul. Laurowej
c) uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej (dz. 2/4 AR_4 obręb Lipa Piotrowska)
3) Zagospodarowanie Parku Widawskiego, według dokumentacji opracowanej dla projektu #31 WBO 2018

Uzasadnienie projektu

Lipa Piotrowska i Widawa to osiedla szybko rozbudowujące się, powstaje tu gęsta zabudowa mieszkaniowa, wzrasta ruch samochodowy. Brakuje terenów z zielenią wysoką, szpalerów drzew wzdłuż ulic. Mieszkańcom bardzo zależy na zieleni wysokiej, a zwłaszcza na terenach typu parkowego, o czym świadczą wygrane "zielone projekty" w poprzednich edycjach WBO. Niestety wysokie koszty realizacji nie pozwolą zapewne na zrealizowanie całego zakresu projektu #31 WBO 2018 dla skweru przy pętli Kminkowa i Parku Widawskiego (przetarg nie został jeszcze ogłoszony). Problemy z nasadzeniami drzew wzdłuż niektórych ulic może uda się rozwiązać przy pomocy zastosowania ekranów korzeniowych itp.

Grupa beneficjentów projektu

mieszkańcy Lipy Piotrowskiej, Widawy, a także inni wrocławianie spędzający tu czas, m.in. korzystający z tras pieszo-rowerowych na wałach nadwidawskich

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

15 tys.

Elementy projektu

1 x dokończenie zagospodarowania skweru na działce z pętlą autobusową przy ul. Kminkowej
1 x odtworzenie szpaleru po wycięciu suchych jesionów na ul. Pełczyńskiej m. ul. Szczawiową a Cynamonową
1 x posadzenie drzew na ul. Laurowej
1 x uzupełnienie szpaleru lip na sięgaczu ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej
1 x zagospodarowanie Parku Widawskiego - kolejny etap

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: działka z pętlą przy ul. Kminkowej (dz. 16/3 AR_5 obręb Widawa); Park Widawski (dz. 13 AR_1 obręb Widawa); ul. Pełczyńska m. ul. Szczawiową a Cynamonową; ul. Laurowa; sięgacz ul. Waniliowej od strony ul. Szałwiowej (dz. 2/4 AR_4 obręb Lipa Piotrowska)

Osiedle: Lipa Piotrowska, Widawa

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 501

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 501
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 351
Mężczyźni 1 150

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.