Nr projektu. 200

Zieleń i Sport we Wrocławiu - Gajowice, Maślice, Ołbin i Zakrzów - parki, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście [WBO. 2020]

Głosów: 5 660

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Robert Kunysz

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie:
1. Gajowice – park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej – Dla powyższego zadania ZZM posiada pełna dokumentację projektową.
2. Ołbin – Tereny objęte wnioskiem to pas drogowy. Ulica S. Żeromskiego z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia mogą być wykonane zgodnie z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa.
3. Maślice (z wyłączeniem dz. nr 9, która w mpzp przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową) W ramach powyższego zadania niezbędne jest opracowanie inwentaryzacji zieleni całego terenu, co znacznie podwyższy koszt dokumentacji projektowej i pochłonie dużą część środków przeznaczonych dla powyższego zadania – ok. 150 000 zł. Jednocześnie informujemy, że ZZM jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla terenu Parku Leśnego przy ul. Rędzińskiej na Maślicach (projekt nr 132 WBO 2019). W związku z powyższym rekomentujemy, by środki przekazać na kolejny etap realizacji tej inwestycji. Do decyzji Lidera czy chce pozostać przy zgłoszonej lokalizacji czy chce przekazać środki na realizację parku przy ul. Rędzińskiej.
4. Zakrzów i Niskie Łąki - ocena pozytywna na terenie Zakrzowa w zakresie doposażenia boiska do baseballa - alejki, oświetlenie parkowe, uzupełnienie ogrodzenia, mała architektura boiska do baseballa, budowa studni w celu ujęcia wody oraz dodatkowa trybuna.
Ocena negatywna:
- oświetlenia dużego boiska baseballowego – oświetlenie zostało już wykonane w zakresie wystarczającym do rekreacyjnego uprawienia sportu, dodatkowe maszty nie byłyby użytkowane poza relacjami telewizyjnymi, więc trudno mówić o ich ogólnodostępności. Obecne oświetlenie boiska to projektowane 300lx na 4 masztach, moc zostanie jeszcze zwiększona po realizacji kolejnych etapów zwycięskich projektów WBO z poprzednich edycji i osiągnie docelowo moc 500/700lx, będzie więc dwukrotrnie większa niż obecnie. Dodatkowo, ze względu na wysoki koszt obecnego, oświetlenia, które sięga już teraz 50 tys. zł rocznie, budowa dodatkowych masztów jest w ocenie UMW niegospodarna. W tym zakresie projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 6), 7) i 8) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- przenośne ogrodzenie/”batting cage” – na terenie stadionu są już zrealizowane dwa takie stałe urządzenia, na dodatkowe stałe urządzenie nie ma już miejsca. Dodatkowa przenośna wersja będzie wymagała stałego dozoru i powodowałby niewspółmiernie wysokie koszty eksploatacji, w tym kontekście jej zakup będzie niegospodarny. Nie spełnia kryterium § 2 ust. 2. pkt 6) i 8) uchwały nr LXII/1440/18.
- na Niskich Łąkach maszyny do narzutu piłek typu „Iron Mike” – urządzenie będzie potrzebowało stałej obsługi – wydawanie sprzętu, zabezpieczanie przed deszczem, przechowywanie w okresie jesienno-zimowym, uzupełniania piłek, które zaginą – wobec czego będzie generowała koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości projektu, co nie spełnia kryterium § 2 ust. 2. pkt 6) uchwały nr LXII/1440/18.
Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł, ale ze względu na szeroki zakres, możliwe że bedzie konieczne etapowanie projektu. Ostateczny zakres zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie:
1. Gajowice - park kieszonkowy przy ul. Kwaśnej - dla powyższego zadania ZZM posiada pełna dokumentację projektową.
2. Ołbin - tereny objęte wnioskiem to pas drogowy. Ulica S. Żeromskiego z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia mogą być wykonane zgodnie z zachowaniem przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa.
3. Maślice (z wyłączeniem dz. nr 9, która w mpzp przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową) - w ramach powyższego zadania niezbędne jest opracowanie inwentaryzacji zieleni całego terenu, co znacznie podwyższy koszt dokumentacji projektowej i pochłonie dużą część środków przeznaczonych dla powyższego zadania – ok. 150 000 zł. Jednocześnie informujemy, że ZZM jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla terenu Parku Leśnego przy ul. Rędzińskiej na Maślicach (projekt nr 132 WBO 2019). W związku z powyższym rekomendujemy, by środki przekazać na kolejny etap realizacji tej inwestycji. Do decyzji Lidera czy chce pozostać przy zgłoszonej lokalizacji czy chce przekazać środki na realizację parku przy ul. Rędzińskiej.
4. Zakrzów - ocena pozytywna
Szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 200, 216, 269, 270.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Chcemy udostępnić mieszkańcom tereny zielone oraz rozwinąć stan infrastruktury rekreacyjnej w danych lokalizacjach: GAJOWICE–Park przy Kwaśnej – zieleń, oświetlenie parkowe, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne. MAŚLICE projekt jest naturalną ciągłością Parku Rędzińskiego i wpisuje się w naturalną potrzebę człowieka,. obcowania z przyrodą i poznawania sposobu jej funkcjonowania. OŁBIN-Żeromskiego Celem projektu jest nadanie ulicy nowego standardu urbanistycznego. ZAKRZÓW-kolejny etap prac na terenie Wrocławskiej Areny Sportu

Uzasadnienie projektu

W ramach projektu chcemy dać wszystkim Wrocławianom dużą dawkę zieleni!
W ramach naszego projektu chcemy stworzyć nowe nasadzenia tak, aby choć przynajmniej częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe.
Kolejnym założeniem naszego projektu jest chęć zadbania o bioróżnorodność enklaw zieleni.
We Wrocławiu jest wiele zaniedbanych miejsc, które mają duży potencjał, gdyż mogłyby stać się miejscami spotkań Wrocławian, miejscami, gdzie można odpocząć i nabrać trochę pozytywnej energii.
W ramach naszego projektu zamierzamy również zadbać o aktywność fizyczną Wrocławian wśród powstającej zieleni. W projekcie uwzględnione są również elementy małej architektury oraz rekreacyjno-sportowe.

Grupa beneficjentów projektu

To mieszkańcy Wrocławia, którzy kochają przyrodę i aktywność na świeżym powietrzu.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 50 tys. osób.

Elementy projektu

1) GAJOWICE - Kolejny etap budowy Parku przy ulicy Kwaśnej - realizacja wg priorytetu: nasadzenia i rewitalizacja zieleni, oświetlenie parkowe, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - 500 tys. zł (dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
2) OŁBIN - Żeromskiego - zielona tętnica Ołbina – wprowadzenie rożnych form zieleni, modernizacja i ochrona chodników, poprawa bezpieczeństwa dla pieszych – 500 tys zł. (dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
3) MAŚLICE - Wieża widokowa z lornetą do obserwowania, tuba do słuchania odgłosów natury, tablice informacyjno - edukacyjne, hotele dla owadów, budki lęgowe, domki dla jeży, paśnik, (dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
4) ZAKRZÓW - Wrocławska Arena Sportu-kontynuacja dalszego etapu prac związanego z budową obiektu (trybuna, alejki, oświetlenie parkowe, uzupełnienie ogrodzenia, budowa studni w celu ujęcia wody) - teren stadionu Zakrzów przy ul. Niepodległości – szacunkowy koszt 500 tys. zł.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Gajowice- Park Kieszonkowy na pustym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej Grabiszyn, AR_16, 8/7; 7/5; 4/7; 11/17; Ołbin–Żeromskiego - zielona tętnica Ołbina" - Plac Grunwaldzki AR 13,92 Plac Grunwaldzki AR 9,1 Maślice-Tereny zielone przy ul. Ślęzoujście Obręb Maślice, AR 13, 75 ; AR 18, 2 ; AR 18, 9 ; AR 18, 10 ; AR 18, 11 numer geodezyjny działki (na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl); Zakrzów-Wrocławska Arena Sportu – teren MCS Zakrzów, przy ulicy Niepodległości 5, (obręb: Zakrzów, arkusz: AR_11, działki: AR_11, działki: 2/4, 30/1, 31/1) oraz teren Na Niskich Ląkach (Południe, AR_12, 11)

Osiedle: Gajowice , Ołbin, Maślice, Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

5 660

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 5 659
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 3 015
Mężczyźni 2 645

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.