Nr projektu. 18

ŻERNICZANIN - park aktywności z placem zabaw i siłownią, który „rośnie” razem z dzieckiem [WBO. 2020]

Głosów: 804

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem wykorzystania opracowanej przez ZZM w 2019 r. koncepcji zagospodarowania skweru oraz projektu budowlanego dla placów zabaw (dokumentacja projektowa dla zadania pt. „Zagospodarowanie części skweru Hansa Scharouna we Wrocławiu”, zlokalizowanego na osiedlu Nowe Żerniki, część dz. nr 62/34, część dz. nr 62/33, AM-10, obręb Żerniki). Dokumentacja uzyskała zaświadczenia WAB Nr 12394/2019 z dnia 09.10.2019r. i została opracowana w oparciu o mniej szczegółowa koncepcję przygotowaną przez planistów w ramach przygotowywania materiałów dla osiedla wzorcowego WUWA II. Zakres projektu budowlanego obejmował: plac zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych, siedziska, ławki, kosze na śmieci, urządzenia siłowni terenowej wraz z dojściami do nich w postaci ścieżek z nawierzchnią mineralną. Zakres projektu wykonawczego obejmował: plac zabaw dla dzieci młodszych, ukształtowanie fragmentu terenu, małą architekturę, jedną ścieżkę dojścia, nasadzenia drzew, trawniki. Konieczne jest opracowania projektu wykonawczego dla pozostałej części. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie z zaznaczeniem, że realizacja inwestycji jest możliwa pod warunkiem wykorzystania opracowanej przez ZZM w 2019 r. koncepcji zagospodarowania skweru oraz projektu budowlanego dla placów zabaw (dokumentacja projektowa dla zadania pt. „Zagospodarowanie części skweru Hansa Scharouna we Wrocławiu”, zlokalizowanego na osiedlu Nowe Żerniki, część dz. nr 62/34, część dz. nr 62/33, AM-10, obręb Żerniki). Dokumentacja uzyskała Zaświadczenia WAB Nr 12394/2019 z dnia 09.10.2019r. i została opracowana w oparciu o mniej szczegółowa koncepcję przygotowaną przez planistów w ramach przygotowywania materiałów dla osiedla wzorcowego WUWA II. Zakres Projektu Budowlanego obejmował: plac zabaw dla dzieci młodszych i dzieci starszych, siedziska, ławki, kosze na śmieci, urządzenia siłowni terenowej wraz z dojściami do nich w postaci ścieżek z nawierzchnią mineralną. Zakres Projektu Wykonawczego obejmował: plac zabaw dla dzieci młodszych, ukształtowanie fragmentu terenu, małą architekturę, jedną ścieżkę dojścia, nasadzenia drzew, trawniki. Konieczność opracowania Projektu wykonawczego dla pozostałej części.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 18, 275. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie przyjaznego i kompleksowego placu zabaw dla dzieci w różnym wieku, który „rośnie” razem z dzieckiem. Obiekt będzie podzielony na strefy odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych - skonstruowane tak, aby nie kolidowały ze sobą, a jednocześnie umożliwiały wzajemne wsparcie i zapewniały niezbędny poziom prywatności. W konsekwencji na placu zabaw znajdzie się również miejsce dla młodzieży i dorosłych, którzy będą mogli czerpać radość z ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Częścią obiektu będą bowiem urządzenia do wzmacniania i budowania mięśni ciała. W ramach projektu zostaną zrealizowane również miejsca siedzące, gdzie rodzice będą mogli doglądać swoich pociech. Całość zostanie oświetlona.

Uzasadnienie projektu

Plac zabaw w formie zintegrowanego obiektu, który łączy potrzeby różnych grup wiekowych jednoczy społeczność lokalną. Jako nowe osiedle zlokalizowane niedaleko kilku innych osiedli, chcemy podjąć próbę ich integracji, tworząc miejsce, do którego możemy zaprosić okolicznych mieszkańców i nawiązać z nimi interakcję.
Koncepcja placu zabaw w opisany sposób wyróżnia się na tle innych istniejących w mieście placów zabaw realizowanych w postaci zbioru różnych urządzeń. Wpływa też pozytywnie na budowanie pożądanych zachowań ludzkich, tj. wzajemnego zrozumienia i uczy dzielenia przestrzeni wspólnej, nieodłącznej w warunkach miejskich; urozmaica też zabawę dzieci, pomaga w budowaniu wspólnych relacji i oddziałuje korzystnie na zdrowie.

Grupa beneficjentów projektu

Głównymi beneficjentami są wprawdzie mieszkańcy osiedli sąsiadujących z Nowymi Żernikami oraz sami mieszkańcy Nowych Żernik, choć oczywiście będzie nam miło gościć wszystkich wrocławian.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 30 000 osób, biorąc pod uwagę ciągłą rozbudowę osiedla i osiedli ościennych.

Elementy projektu

1 x zestaw zjeżdżalni o różnych wysokościach
1 x zestaw huśtawek
1 x zestaw karuzeli
1 x zestaw urządzeń linowych
1 x zestaw urządzeń do wspinaczki
1 x zestaw rurek i poręczy do jazdy ekstremalnej
1 x zestaw urządzeń do kalisteniki (drążki, poręcze, itp.)
1 x zestaw urządzeń do kulturystyki
1 x zestaw mebli miejskich
1 x nawierzchnia bezpieczna
ukształtowanie fragmentu terenu
mała architektura
ścieżka dojścia
nasadzenia drzew, trawnik

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Skwer Hansa Scharouna przy ulicy Maxa Berga i przyszłym przedłużeniu ulicy Hansa Poelziga.

Osiedle: Leśnica

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

804

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 804
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 463
Mężczyźni 341

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.