Nr projektu. 166

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Oporowa (ul. Kwiatkowskiego) do granic miasta Wrocław [WBO. 2020]

Głosów: 861

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 1 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Wojciech Wiczkowski

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla wariantu I - budowa chodnika wraz z drogą rowerową od skrzyżowania ul. Mokronoskiej i Kwiatkowskiego do granicy administracyjnej Wrocławia. W ramach WBO można finansować wyłącznie inwestycje znajdujące się na terenie gminy Wrocław. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 1 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla wariantu I - budowa chodnika wraz z drogą rowerową od skrzyżowania ul. Mokronoskiej i Kwiatkowskiego do granicy administracyjnej Wrocławia. W ramach WBO można finansować wyłącznie inwestycje znajdujące się na terenie Gminy Wrocław. Szacunkowy koszt wynosi 1 750 000 zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Ulica Mokronoska we Wrocławiu stanowi ważny dojazd do autostrady A8 (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia), przez co występuje tu duży ruch kołowy (szczególnie duże obciążenia ruchu w godzinach popołudniowych). Jest to także droga dojazdowa do zakładów położonych na południowej części Oporowa. Obecnie jest to bardzo niebezpieczna przeprawa dla osób podróżujących pieszo bądź rowerem ze względu na brak chodnika i ścieżki rowerowej. Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania ulic Mokronoskiej i Kwiatkowskiego do granicy administracyjnej Wrocławia.

Uzasadnienie projektu

Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności pieszych i rowerzystów, którzy obecnie są pozbawieni alternatywnej drogi pomiędzy Mokronosem Dolnym a Wrocławiem (ul. Kwiatkowskiego).
Rozbudowa i dalszy rozwój sieci ścieżek rowerowych umożliwiających komunikację pieszo-rowerową terenów przyległych do granic miasta z infrastrukturą miejską, jak również połączenie terenów pozamiejskich z Wrocławiem jako potencjalnie atrakcyjnych dla turystyki pieszo-rowerowej zarówno dla mieszkańców Wrocławia jak i okolicznych miejscowości. Możliwość korzystania z terenów rekreacyjnych Mokronosu- terenów do jazdy rowerem dla mieszkańców Wrocławia.

Grupa beneficjentów projektu

Doceową grupę będą stanowić zarówno mieszkańcy południowych osiedli Wrocławia, w szczególności Oporowa, Kleciny, Krzyków czy Partynic jak i mieszkańcy Mokronosu Dolnego.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 10 tys. (z czego około 500 osób - mieszkańców Mokronosu Dolnego, około 7 tys. - mieszkańców osiedla Oporów, a także mieszkańcy osiedli Klecina, Krzyki, Partynice (szacunkowo około 3 tys.)

Elementy projektu

501 x Wariant I - Chodnik wraz ze ścieżką rowerową od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i Mokronoskiej do granicy miasta

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: Wariant I - od skrzyżowania ul. Mokronoskiej i Kwiatkowskiego do granicy administracyjnej Wrocławia

Osiedle: Oporów

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

861

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 860
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 481
Mężczyźni 380

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.