Nr projektu. 155

Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym - etap III [WBO. 2020]

Głosów: 3 370

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Grzegorz Domagała

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie.
Działki nr 5/399 i 5/256 przeznaczone są, zgodnie z postulatami mieszkańców i Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST, pod budowę krytego basenu. Na tych terenach możliwe jest wykonanie wyłącznie elementów takich jak ciągi piesze oraz nasadzenia przy granicy nieruchomości, tak aby nie kolidowały z przyszłym zagospodarowaniem działki.
Działki nr 5/402, 5/133 oraz 5/134 przewidziane są, zgodnie z zapisami MPZP również pod usługi i zabudowę mieszkaniową. Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości zgodnie z tymi zapisami rozpoczął procedurę przygotowania działek do obrotu cywilnoprawnego. Projekt jest dopuszczony do głosowania w zakresie wskazanych działek, ale na podstawie § 7 ust. 5. Urząd Miejski Wrocławia rekomenduje te lokalizacje negatywnie.
Dokładny zakres i liczba miejsc parkingowych przy ul. Szybowcowej zostanie ustalona na etapie opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami MPZP. Budowa chodnika na działce nr 17/34, AR-3, Obr. Gądów Mały jest możliwa tylko do granicy działki gminnej.
Tereny objęte wnioskiem to w większości pas drogowy z pełną infrastrukturą i sieciami uzbrojenia podziemnego. Wszystkie nasadzenia muszą być wykonane zgodnie z MPZP oraz z zachowaniem bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.
W związku z uwzględnieniem odwołania i realizacją projektu w pełnym zgłoszonym przez lidera zakresie oraz połączeniem projektów 155 i 154, szacunkowy koszt realizacji to 2 000 000 mln zł.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie dla działek nr 5/400, 5/401 oraz części działek nr 5/398 i 5/38 AR 3, obr. Gądów Mały, gdzie opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu. Park Leonarda nie obejmował do tej pory pozostałych wskazanych lokalizacji. Szacunkowy koszt III etapu parku to 750 000 zł. Szczegółowy zakres realizacji możliwy do ustalenia po opracowaniu dokumentacji projektowej i rozstrzygnięciu przetargu na realizację wcześniejszych etapów. Pozostałe wskazane lokalizacje przekraczają maksymalną dla projektów osiedlowych kwotę, dlatego zostały ocenione negatywnie - nie spełniają kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. Projekty o zbliżonym według Urzędu Miejskiego Wrocławia zakresie: 155, 392.
Inwestycja będzie musiała być zrealizowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Opis projektu

Przekształcenie terenu w park z labiryntem z krzewów, inspirowany twórczością Leonarda da Vinci oraz historią osiedla Gądów Mały. Teren położony jest na działkach nr 5/400, 5/256, 5/399, 5/401, 5/402, 5/133, 5/134, 5/10, 5/267, 5/268, 5/150, 5/149, 5/38 w okolicy Bulwar Dedala, Drzewieckiego, Bajana i Bulwar Ikara. Przekształcenie terenu w skwer wraz ze zjazdem z ul. Szybowcowej wzdłuż którego będą miejsca postojowe. Na działce nr 5/38 będzie umiejscowiony zjazd i nasadzenia, na działce 5/11 będą zachowane oraz utworzone miejsca postojowe. Na działce 5/310, 5/392 przy ul. Szybowcowej utworzony zostanie skwer wraz z małą architekturą w tym ciągi piesze. Na działce 17/34 powstanie połączenie ciągu pieszego Kościoła P.W. Maksymiliana Kolbego.

Uzasadnienie projektu

Wrocław boryka się z problemem smogu, osiedle Gądów Mały jest białą plamą na mapie zieleni, dlatego posiadanie parku jest bardzo istotne dla mieszkańców całego miasta. Projekt zgodny jest z planem zagospodarowania przestrzennego osiedla, który przewiduje na tym obszarze zieleń. W dobie zmian klimatycznych zieleń jest szczególnie cenna w przestrzeni miejskiej.

Kontakt:
facebook.com/Park.Leonarda.da.Vinci

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50 000 osób

Elementy projektu

100 x Drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty
15 x Ławki
10 x Kosze na śmieci
12 x Plansze edukacyjne
8 x Stojaki na rowery
2 x Hotele dla zapylaczy
1 x Ciąg pieszy
1 x Tablice ogłoszeniowe
20 x Oświetlenie
1 x Pergola, Trejaż
1 x Schody
1 x Nawadnianie
1 x budowy skweru - nasadzeń, ciągów pieszych i małej architektury

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Gądów-Popowice Płd.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

3 370

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 3 370
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 873
Mężczyźni 1 497

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.