Nr projektu. 42

Zakrzowskie gaje zamiast żuloskwerów [WBO. 2019]

Głosów: 287

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie opisanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt realizacji wynosi 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

"Projekt został oceniony pozytywnie z wyłączeniem lokalizacji nr 1, tj. zieleniec pomiędzy ul. Zatorską i ul. Stoczniową, ponieważ jest to teren sklasyfikowany jako grunt rolny III klasy. Realizacja projektu w tym miejscu wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Pozytywnie w zakresie lokalizacji nr 2, tj. zieleniec pomiędzy ul. Wilanowską i Siedzikówny. Szacunkowy koszt inwestycji w tym fragmencie wynosi 300 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 42, 99, 161, 221."

Opis projektu

Dzięki rekultywacji terenu znajdującego się blisko pętli autobusowej, nasadzeniom i stworzeniu nowego wybiegu dla psów o naturalnym charakterze (drewniane urządzenia do zabawy, ławeczki usytuowane w cieniu drzew) osiedle zyska miejsce spotkań dla właścicieli psów z okolic ul. Zatorskiej i północnej części Os. Sobieskiego.
Drugim elementem projektu jest zieleniec leżący na przedłużeniu Parku Jedności u zbiegu ulic Wilanowskiej i Siedzikówny. Przebiega przez niego ścieżka wydeptana przez mieszkańców, którą warto przyłączyć do alejek parkowych. Aby skwer był w pełni funkcjonalnym, cieszącym oko terenem zielonym ze strefami cienia, wymaga dosadzenia nowych drzew i krzewów (głównie od ulicy). Jest też znakomitym miejscem na założenie łąki kwietnej i stworzenie niewielkiej polanki przy siłowni z miejscem do siedzenia lub elementami dzikiego placu zabaw.

Uzasadnienie projektu

Projekt ma na celu wykorzystanie potencjału rekreacyjnego terenów zielonych znajdujących się w sercu Zakrzowa.
Tereny zielone, które znalazły się w projekcie, wymagają doposażenia, aby mieszkańcy mogli wykorzystać ich potencjał. Leżą na obu krańcach Parku Jedności w pobliżu ul. Królewskiej. Park powstał dzięki głosom oddanym przez mieszkańców w głosowaniu WBO, więc niniejszy projekt staje się niejako kontynuacją tej inicjatywy.
Oba miejsca zasługują na to, żeby przemienić się z zarośniętych parceli w piękne zielone skwery będące wizytówką Zakrzowa.

Grupa beneficjentów projektu

Beneficjentami projektu będą głównie mieszkańcy Psiego Pola-Zawidawia (Zakrzowa i jego najbliższej okolicy, tj. Pawłowic, Psiego Pola, Zgorzeliska itd.).

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Około 15 tys. osób.

Elementy projektu

1. Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu zielonego
2. Uporządkowanie terenu przy pętli autobusowej i montaż naturalnego wybiegu dla psów wraz z ogrodzeniem
3. Poszerzenie i utwardzenie ścieżki idącej przez teren zielony znajdujący się na rogu ul. Wilanowskiej i Siedzikówny w celu scalenia tego terenu z Parkiem (na podstawie istniejącej ścieżki, działki 20/18 i 20/11 )
4. Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej
5. Mała architektura (zestaw, m.in. drewniane okrągłe ławki montowane wokół drzew, siedzisko ze starego pnia)
6. Założenie łąki kwietnej

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Psie Pole-Zawidawie

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

287

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 287
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 160
Mężczyźni 127

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.