Nr projektu. 132

Zieleń to życie, ruch to zdrowie – nasadzenia, rekreacja i zielone zakątki w całym mieście [WBO. 2019]

Głosów: 4 540

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 2 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ponadosiedlowy: do 2 000 000 zł

  • Projekt ponadosiedlowy
  • Lider projektu: Marek Kozioł

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie następujących lokalizacji:
- Gajowice - park przy ul. Kwaśnej - ZZM jest w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania dla całości terenu i zrealizuje I etap. Wnioskowane środki mogą być przeznaczone na II etap, ale nie gwarantuje to zrealizowania inwestycji w całości,
- Zakrzów - Wrocławska Arena Sportu - w zakresie ogrodzenia placu zabaw, wykonania ciągów komunikacyjnych wraz z oświetleniem parkowym i systemem monitoringu oraz małej architektury (ławki, kosze, regulaminy),
- Ołbin - ul. Pasterska - pozytywnie w zakresie uzupełnienia i rewitalizacji zieleni oraz wymianę elementów małej architektury, pod warunkiem, że nie będzie ona kolidowała z koncepcją zagospodarowania dla tego terenu zleconą w ramach WBO 2018 nr 206. Teren objęty programem Grow Green,
- Maślice – Park Rędziński - pozytywnie w zakresie I etapu tj. oczyszczenia parku, wykonania ścieżek i małej architektury.
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 2 000 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony negatywnie, ponieważ zakres wskazany we wniosku przekracza maksymalną wartość projektów WBO 2019, tj. 2 000 000 zł. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 10) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Lider powinien ograniczyć zakres projektu uwzględniając następujące uwagi dla poszczególnych lokalizacji:
- Gajowice – park przy ul. Kwaśnej - Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania dla całości terenu i zrealizuje I etap. Wnioskowane środki mogą być przeznaczone na II etap, ale nie gwarantuje to zrealizowania inwestycji w całości;
- Zakrzów - Wrocławska Arena Sportu - Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie opracowywania projektu zagospodarowania dla całości terenu i zrealizuje I etap. Wnioskowane środki mogą być przeznaczone na II etap, ale to nie gwarantuje realizacji zadania w całości;
- Ołbin - ul. Pasterska - pozytywnie w zakresie uzupełnienia i rewitalizacji zieleni oraz wymianę elementów małej architektury, pod warunkiem, że nie będzie ona kolidowała z koncepcją zagospodarowania dla tego terenu zleconą w ramach WBO 2018 nr 206. Teren objęty programem Grow Green;
- Maślice - Park Rędziński - pozytywnie z wyłączeniem działki nr 24/3, AM 18, obręb Maślice, ponieważ ww. działka jest sklasyfikowana jako grunt rolny, co wymaga przeprowadzenia procedury płatnego odrolnienia oraz ponoszenia opłat w wysokości 10% wartości gruntu przez okres 10 lat. W związku z tym realizacja projektu w tym miejscu przekracza maksymalna kwotę na projekt WBO 2019. Tym samym projekt nie spełnia kryteriów określonych w § 2 ust. 2. pkt 10) oraz 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Pozytywnie w zakresie I etapu tj. oczyszczenia parku, wykonania ścieżek i małej architektury – na chwilę obecną trwa wymiana ławek na ławki parkowe z oparciem.
- Zakrzów - ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Dobrej - ocena negatywna, ponieważ wały i międzywale są istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej. Dodatkowo projekt przebiega przez działki rolne, które podlegają dzierżawie. Wypowiedzenia umów są czasochłonne i istnieje ryzyko odbioru gruntów na drodze sądowej, co wraz z procesem odrolnienia może znacząco wydłużyć realizację projektu. Tym samym projekt nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 14) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie.
W interpretacji Urzędu Miejskiego Wrocławia występują projekty podobne: 99, 132, 133, 134.

Opis projektu

Chcemy udostępnić mieszkańcom tereny zielone oraz podnieść i rozwinąć stan infrastruktury rekreacyjno-sportowej w następujących lokalizacjach:
GAJOWICE – Park przy Kwaśnej – zieleń, oświetlenie parkowe, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne
MAŚLICE - Pierwszy etap budowy Parku Rędzińskiego - oczyszczenie części parku, rewitalizacja części zieleni, ciągi komunikacyjne i uzupełnienie mała architektura (z wyłączeniem działki nr 24/3, AM 18)
OŁBIN –pierwszy etap projektu „Wrocław idzie nad rzekę” - zieleń, mała architektura, bezpieczeństwo na pierwszej części drogi biegnącej w stronę ul. Pasterskiej od skweru Ludzi ze Znakiem P
ZAKRZÓW - kolejny etap prac na terenie Wrocławskiej Areny Sportu

Uzasadnienie projektu

W ramach projektu chcemy dać wszystkim Wrocławianom dużą dawkę zieleni!
W ramach naszego projektu chcemy stworzyć nowe nasadzenia tak, aby choć przynajmniej częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe.
Kolejnym założeniem naszego projektu jest chęć zadbania o bioróżnorodność enklaw zieleni.
We Wrocławiu jest wiele zaniedbanych miejsc, które mają duży potencjał, gdyż mogłyby stać się miejscami spotkań Wrocławian, miejscami, gdzie można odpocząć i nabrać trochę pozytywnej energii.
W ramach naszego projektu zamierzamy również zadbać o aktywność fizyczną Wrocławian wśród powstającej zieleni. W projekcie uwzględnione są również elementy małej architektury oraz rekreacyjno-sportowe.

Grupa beneficjentów projektu

To mieszkańcy Wrocławia, którzy kochają przyrodę i aktywność na świeżym powietrzu.

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

50000

Elementy projektu

1. GAJOWICE - Kolejny etap budowy Parku przy ulicy Kwaśnej – realizacja wg priorytetu: nasadzenia i rewitalizacja zieleni, oświetlenie parkowe, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 500 tys. zł (dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
2. ZAKRZÓW - Kontynuacja zakresu prac realizowanych w ramach projektów WBO na tym terenie w poprzednich latach – wg priorytetu siatka/ogrodzenie przy placu zabaw, przenośne ogrodzenie/klatka, ciągi komunikacyjne – 500 tyś zł (dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
3. MAŚLICE – pierwszy etap budowy Parku Rędzińskiego (z wyłączeniem działki nr 24/3, AM 18) realizacja wg priorytetu: oczyszczenie części parku, rewitalizacja części zieleni, wykonanie części ciągów komunikacyjnych i uzupełnienie małej architektury, tablice edukacyjne – 500 tys. zł(dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania)
4.OŁBIN - ul. Pasterska – Pierwszy etap projektu „Wrocław idzie nad rzekę” realizacja wg priorytetu: uzupełnienie i rewitalizacji zieleni, wymiana elementów małej architektury (nie kolidująca z koncepcją zagospodarowania dla tego terenu zleconą w ramach WBO 2018 nr 206) oraz poprawa jakości nawierzchni.(dokładny zakres inwestycji będzie dostosowany na etapie projektowania).

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ponadosiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Wrocław, Gajowice , Maślice, Ołbin, Psie Pole-Zawidawie

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

4 540

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 4 539
Papier 1

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 2 565
Mężczyźni 1 975

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.