Nr projektu. 11

Strefa Rekreacji Tymiankowa (etap IV) – oświetlenie, toaleta, zieleń [WBO. 2019]

Głosów: 2 002

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt osiedlowy: do 750 000 zł

  • Projekt osiedlowy
  • Lider projektu: Elżbieta Cegieła

Komentarz UMW po II etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym z wyłączeniem zarurowania rowu na terenie przy ul. Tymiankowej (nie spełnia kryterium określonego w § 2 ust. 2. pkt 5) uchwały nr LXII/1440/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. w sprawie Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego), zgodnie z zarządzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu. Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami mpzp szalety mogą być zlokalizowane na działce 3/7. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji projektu.

Komentarz UMW po I etapie oceny:

Projekt został oceniony pozytywnie, ale z zaznaczeniem, że zakres wskazany przez Lidera w projekcie jest szacowany na 1 mln zł. W związku z powyższym do decyzji Lidera należy czy projekt ma być przeniesiony do kategorii projektów ponadosiedlowych. Jeśli ma pozostać w puli osiedlowych projektów to Lider powinien ograniczyć zakres projektu.
Ponadto informujemy, że zgodnie z zapisami mpzp szalety mogą być zlokalizowane na działce 3/7. Rekomendujemy również niezarurowanie rowu zgodnie z zarządzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu.
Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji projektu.
Rekomendujemy Liderom dokonanie przeglądu zgłoszonych projektów w celu sprawdzenia czy nie zgłoszono innych wniosków o podobnym zakresie. W interpretacji UMW występują projekty podobne: 8, 11, 238.

Opis projektu

IV etap zagospodarowania na cele rekreacyjne terenu miejskiego na Lipie Piotrowskiej zakłada oświetlenie alejki prostopadłej do ul. Cynamonowej, miejsca do ćwiczeń kalisteniki i boisk; toaletę samoczyszczącą.

W przypadku wygrania projektów #8 i 11, których zakres pokrywa się częściowo, niewykorzystane środki proponuję przeznaczyć na dokończenie projektu nr 31 WBO 2018 i/lub wykonanie bezpiecznego oddzielenia placu zabaw przy ul. Tymiankowej 3 (#27 WBO 2014) od ścieżki, aby piasek z placu zabaw nie wysypywał się na ścieżkę i na boisko do koszykówki, np. palisadą z granulatu gumowego flexi-step - mogą to być elementy alternatywne dla toalety, jeżeli nie wystarczy na nią funduszy.

Uzasadnienie projektu

Oświetlenie terenu umożliwi korzystanie z niego po zmroku. Ze względu na drzewa wzdłuż boisk i podwójne szpalery od strony ulicy, oświetlenie nie powinno przeszkadzać mieszkańcom pobliskich budynków. Toaleta bardzo ułatwi przebywanie na tym terenie, zwłaszcza osobom z bardziej odległych miejsc, w tym dzieciom. Powinna to być toaleta samoczyszcząca, np. taka jak ustawiane w ostatnio w parkach i na Polanie Karłowickiej (wystarczy 1 kabina).

Grupa beneficjentów projektu

Mieszkańcy osiedla Lipa Piotrowska, a także w pewnym stopniu Widawy i innych osiedli, w różnym wieku, także osoby z niepełnosprawnościami

Szacunkowa liczba beneficjentów projektu

Kilka tysięcy osób

Elementy projektu

6 x Lampy parkowe
6 x Maszty z reflektorami do oświetlenia boisk
1 x Toaleta samoobsługowa

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt osiedlowy

Lokalizacja szczegółowa: teren miejski u zbiegu ulic Cynamonowej i Tymiankowej, działki obręb Lipa Piotrowska: AR_5, 3/4 i AR_5, 3/7

Osiedle: Lipa Piotrowska

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 002

Liczba głosów

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 2 002
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 072
Mężczyźni 930

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.