Nr projektu. 637

Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego [WBO. 2018]

Głosów: 573

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie)
  • Lider projektu: Marta Pyrcz
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie:
- renowacji istniejących i wytyczeniu nowych ścieżek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów wraz z niezbędną infrastrukturą: ławki, siedziska, śmietniki, słupki ograniczające od strony jezdni,
- regulacja terenów zielonych (oczyszczenie parku z uschniętych roślin - drzew i krzewów, zwisających połamanych konarów i gałęzi),
- wykonanie nowych nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów.
Kwota potrzebna na realizację to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 276 i 637.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Konieczne jest sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Inwestycja wymaga etapowania. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 276 i 637. Do liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Na terenie parku i jeziora na osiedlu Pawłowice istnieje stara infrastruktura rekreacyjna, taka jak pomosty, ławki, ścieżki. Obecnie jezioro w okresie letnim pełni funkcje kąpieliska miejskiego. Jest miejscem wypoczynku nie tylko mieszkańców Pawłowic, ale także przyległych osiedli. Elementem rewitalizacji jest wymiana istniejących ławek parkowych oraz postawienie nowych - dodatkowych w miejscach najbardziej potrzebnych.

Beneficjentami będą przede wszystkim mieszkańcy Pawłowic, mieszkańcy pobliskich osiedli wypoczywających nad jeziorem.
Celem tego projektu jest częściowa rewitalizacja jeziora i okalającego go terenu, podniesienie walorów użytkowych, poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku oraz udostępnienie akwenu szerszej liczbie użytkowników.

Elementy projektu

Renowacji istniejących i wytyczeniu nowych ścieżek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów wraz z niezbędną infrastrukturą: ławki, siedziska, śmietniki, słupki ograniczające od strony jezdni,
Regulacja terenów zielonych (oczyszczenie parku z uschniętych roślin - drzew i krzewów, zwisających połamanych konarów i gałęzi)
Wykonanie nowych nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Lokalizacja szczegółowa: Projekt dotyczy całego obszaru parkowego przy Jeziorze na terenie Osiedla Pawłowice.

Osiedle: Pawłowice

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

573

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 480
Papier 93

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 331
Mężczyźni 242

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.