Nr projektu. 427

Zielone Nadodrze - rewitalizacja i dodanie zieleni z elementami małej architektury i uporządkowaniem parkowania - Ołbińska, Kurkowa, Rydygiera, Łokietka, Św. Wincentego, pl. Staszica, Bp Tomasza, Pomorska, Dubois, Jedności Narodowej [WBO. 2018]

Głosów: 2 024

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Izabela Duchnowska Duchnowska

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 363 i 427.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem lokalizacji:
- działki nr 104, AM-23, obręb Plac Grunwaldzki - pas drogowy ul. Rydygiera - należy doprecyzować lokalizacje, istniejący zieleniec zagospodarowany,
- działki nr 4, AM-22, obręb Plac Grunwaldzki - ul. Długa - teren objęty inwestycją, budowa linii tramwajowej ul. Długa - Popowicka. Dodatkowo ramach projektów WBO 2018 nie realizuje się remontów chodników, zadania takie powinny być wykonane przez zarządcę w ramach zwykłego utrzymania.
Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 363 i 427. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Projekt Zielone Nadodrze jest wynikiem przeprowadzenia konsultacji wśród mieszkańców Nadodrza przez grupę Nowe Nadodrze. Rewitalizacja będzie służyła całemu Wrocławiowi. Dodajmy PIĘKNĄ ZIELEŃ i równe chodniki do naszego codziennego otoczenia. Wymienione skwery to od lat zaniedbane zieleńce, które dawno przestały być ozdobą, dzisiaj są często w stanie opłakanym. Zaniedbane drzewa, rozjechane trwaniki, połamane ławki to nasza rzeczywistość. Chcemy włączyć nadodrzańskie skwery w proces trwającej od kilku lat rewitalizacji. Piękne zielone strefy, a większość z nich jest położona przy głównych trasach, będą służyć nie tylko mieszkańcom Nadodrza, ale wszystkim wrocławianom. Dodatkowymi elementami projektu są w niektórych lokalizacjach remonty chodników , dodanie elementów małej architektury, jak ławki, krawężniki czy kosze na śmieci. W części lokalizacji planujemy uporządkować parkowanie poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych zgodnie z potrzebami mieszkańców. Ponadto pragniemy zwiększyć bezpieczeństwo osób przechodzących codziennie przez ul. Pomorską do parku poprzed dodanie legalnego przejścia dla pieszych.

Elementy projektu

Rewitalizacja zieleni na istniejących nadodrzańskich skwerach - Ołbińska, Kurkowa, Rydygiera, Łokietka, Św. Wincentego, pl. Staszica, Bp Tomasza, Pomorska, Dubois, Jedności Narodowej - dokładna lokalizacja w załączeniu
Dodanie elementów małej architektury (ławki, krawężniki, kosze na śmieci, słupki)
Nowe nasadzenia na istniejących zieleńcach
Nasadzenia w donicach na ulicy Rydygiera i Łokietka
Przystosowanie nawierzchni do ustawienia donic i siedzisk (ul. Rydygiera, ul. Łokietka, pl. Staszica)
Uporządkowanie parkowania w większości podanych lokalizacji

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Nadodrze to osiedla w samym centrum miasta. Kamienice i podwórka od kilku lat podlegają rewitalizacji, jednak części wspólne - jakimi są zieleńce i skwery - niestety są w wielu przypadkach zdegradowane do rozjeżdżonych parkingów, zaniedbanych trawników.

Osiedle: Nadodrze

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

2 024

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 995
Papier 1 029

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 238
Mężczyźni 786

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.