Nr projektu. 363

Kieszonkowe Nadodrze - parki kieszonkowe wzdłuż ul. św. Wincentego i ul. Ołbińskiej [WBO. 2018]

Głosów: 250

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie)
  • Lider projektu: Aleksandra Gierko

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie wskazanym w formularzu poprawkowym. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Konieczne sporządzenie koncepcji zagospodarowania. Na etapie realizacji będzie wiadomo, co można zrealizować w ramach środków WBO. Ostateczny zakres zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 363 i 427.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak wskazany przez Lidera zakres jest zbyt duży, żeby zrealizować go w całości za kwotę 1 mln zł. Konieczne jest ograniczenie zakresu przez Lidera i etapowanie zadania. Ze względy na zabytkowy charakter obszaru Nadodrza, na ostateczny zakres i koszt zadania duży wpływ będą miały wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pozytywna opinia w zakresie budowy fontanny na działce nr 34, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki. Na działce 153, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki nie ma możliwości wykonania wybiegu dla psów jest to nieduży skwer reprezentacyjny z niedawno wykonaną różankę na środku skweru. Wykonanie wybiegu dla psów będzie wymagało usunięcia różanki.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 363 i 427. Do Liderów należy decyzja czy na etapie poprawek będą chcieli je ze sobą połączyć.

Uzasadnienie

Ideą projektu jest utworzenie ciągu sześciu parków kieszonkowych wzdłuż ul. św. Wincentego i ul. Ołbińskiej poprzez zagospodarowanie istniejących, niewielkich terenów zieleni. Małe zieleńce mogą stać się przyjemnym ciągiem spacerowym łączącym większe tereny zieleni Nadodrza i Ołbina – plac Strzelecki i park Staszica z Parkiem Tołpy.
Dla każdego ze skwerów i zieleńców przyjęto indywidualne rozwiązania. Przestrzeń skweru przy ulicy świętego Wincentego zostanie wzbogacona o fontannę wraz z wodnym placem zabaw, który będzie pełnił rolę klimatotwórczą. Odcinek ulicy świętego Wincentego od placu Staszica do ulicy Trzebnickiej zostanie obsadzony po stronie północnej drzewami, co nawiązuje do historycznego zagospodarowania tej części ulicy.
Wzdłuż ulicy Ołbińskiej zostanie założone miejsce spotkań sąsiedzkich z siedziskami i podwieszanymi donicami dookoła drzew. Zagospodarowany zostanie także niewielki skwer u zbiegu z ul. Krętą. Na zieleńcu w południowej części ulicy Ołbińskiej planuje się wykonać ścieżkę zabaw ruchowych, na której będą narysowane pola z opisem ćwiczenia do wykonania w danym miejscu.
Parki kieszonkowe będą służyć rekreacji mieszkańców okolicznych domów, ale będą miały także znaczenie ponadlokalne jako zielona infrastruktura przyuliczna.

Elementy projektu

Wykonanie fontanny/zabawki wodnej na skwerze + wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż północnej części ul. św. Wincentego między pl. Staszica a ul. B. Chrobrego
Uporządkowanie nawierzchni (klepiska) i wykonanie rabat z krzewami
Aranżacja zieleńca: wykonanie nawierzchni, wykonanie indywidualnego mebla miejskiego-siedziska, nasadzenia zieleni niskiej i pnączy oraz kilku drzew
Uporządkowanie nawierzchni i wykonanie ścieżki zabaw ruchowych w formie rysunku na nawierzchni, wykonanie rabat z krzewami

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: Skwery i zieleńce między ul. Pomorską a ul. Jedności Narodowej wzdłuż ul. św. Wincentego i ul. Ołbińskiej.

Osiedle: Nadodrze

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

250

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 250
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 143
Mężczyźni 107

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.