Nr projektu. 31

Zielona Lipa i Widawa - ulice, mini park przy pętli i Park Widawski [WBO. 2018]

Głosów: 1 375

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice)
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2018

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z następującymi uwagami:
1. Przeznaczenie 300 000 zł na II etap rewitalizacji Parku Widawskiego, a pozostałe środki na nasadzenia wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych i słupki zabezpieczające przed wjeżdżaniem samochodów na chodniki i trawniki:
Opinia pozytywna. Ze względu na istniejące stanowisko archeologiczne wykonanie prac ziemnych związanych z wykonaniem alejki i montażem elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci oraz stojak na rowery) należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ze względów bezpieczeństwa, w dolnym piętrze drzewostanu, należy wykonać cięcia prześwietlające.

2. Nasadzenia:
a) na ul. Pełczyńskiej, szczególnie od ronda Kielara do ul. Ostowej, gdzie jest bardzo szeroki pas drogowy >30 m, zwłaszcza po zachodniej stronie ulicy na odcinku wzdłuż Centrostalu
Opinia negatywna. Wzdłuż ulicy nasadzenia nie są możliwe ze względu na kolizje z planowaną inwestycją.
b) drzewa powinny być posadzone także wzdłuż AOW na działce AR_16, 10/1 obręb Widawa i wzdłuż drogi "technicznej" między ul. Sułowską i Pełczyńską, aby złagodzić negatywne oddziaływanie obwodnicy - hałas i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawić estetykę przestrzeni w tym rejonie, najlepiej po obu stronach AOW i po drugiej stronie torów kolejowych na Polach Osobowickich
Opinia negatywna. Tereny należące do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Skarb Państwa
c) należy wymienić złej jakości nasadzenia z 2015 r. na ul. Kminkowej na odcinku pomiędzy ul. Waniliową i Szałwiową
Opinia negatywna - drzewa na gwarancji do końca sierpnia 2018
d) uzupełnić nasadzenia wzdłuż ul. Cynamonowej zgodnie z MPZP
Opinia pozytywna.
e) miejsce, na którym powinna pojawić się dobrze zaprojektowana zieleń, to działka miejska nr 16 AR_5, obręb Widawa, na której wybudowano nową pętlę autobusową przy ul. Kminkowej (BRW miało przygotować koncepcję zagospodarowania zieleni w okolicy pętli). Proponuję posadzenie lip, np. lip warszawskich przy ciągach komunikacyjnych, a na pętli autobusowej lip i/lub platanów klonolistnych.
Opinia pozytywna. Teren jest zarezerwowany pod wykonanie nasadzeń kompensacyjnych. Konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Wytyczne do projektu aktualnie opracowuje BRW. Drzewa byłyby posadzone w ramach kompensaty pozostałe zagospodarowanie terenu do realizacji w ramach WBO. Teren w gwarancji ZDiUM.
f) Nasadzenia wzdłuż ul. Kminkowej i ul. Laurowej.
Opinia pozytywna.

3. Słupki zabezpieczające przed wjeżdżaniem samochodów na chodniki i trawniki w pobliżu wybranych skrzyżowań ulic:
Opinia pozytywna. Montaż słupków jest możliwy pod warunkiem pozostawienia pasa chodnika o szerokości minimum 1,5 m.

Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie realizacji.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie lokalizacji przy pętli autobusowe przy ul. Kminkowej. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zgłoszono projekty o podobnym zakresie: 31 i 589.

Uzasadnienie

Lipa Piotrowska i Widawa to osiedla szybko rozbudowujące się, powstaje tu gęsta zabudowa mieszkaniowa, wzrasta ruch samochodowy. Brakuje terenów z zielenią wysoką, szpalerów drzew wzdłuż ulic.

Proponuję przeznaczenie na rewitalizację Parku Widawskiego ok. 300 tys. zł, na nasadzenia drzew i zagospodarowanie pętli ok. 300 tys. zł, a na słupki zabezpieczające przed wjeżdżaniem samochodów na chodniki i trawniki ok. 150 tys. zł.

Nasadzenia - 1) na ul. Pełczyńskiej, szczególnie od ronda Kielara do ul. Ostowej, gdzie jest bardzo szeroki pas drogowy >30 m, zwłaszcza po zachodniej stronie ulicy wzdłuż Centrostalu (projekt przebudowy drogi 342 nie przewiduje w dostatecznym stopniu nasadzeń drzew);

2) na ul. Sułowskiej - pas drogowy jest szeroki na dużym fragmencie ulicy;

3) drzewa powinny być posadzone wzdłuż AOW na działce AR_16, 10/1 obręb Widawa i wzdłuż drogi "technicznej" między ul. Sułowską i Pełczyńską, aby złagodzić negatywne oddziaływanie obwodnicy - hałas i zanieczyszczenia powietrza oraz poprawić estetykę przestrzeni, najlepiej po obu stronach AOW i na Polach Osobowickich;

4) należy wymienić złej jakości nasadzenia z 2015 r. na ul. Kminkowej na odcinku pomiędzy ul. Waniliową i Szałwiową;

5) uzupełnić nasadzenia wzdłuż ul. Cynamonowej zgodnie z MPZP ;

6) na ul. Waniliowej i Tymiankowej;

7) miejsce, na którym powinna pojawić się dobrze zaprojektowana zieleń to działka nr 16 AR_5, obręb Widawa, na której wybudowano pętlę autobusową przy ul. Kminkowej (BRW miało przygotować koncepcję zagospodarowania zieleni w okolicy pętli). Proponuję posadzenie lip, np. lip warszawskich przy ciągach komunikacyjnych, a na pętli autobusowej lip i/lub platanów klonolistnych;

8) na ul. Kminkowej pomiędzy ul. Anyżową i Waniliową oraz na ul. Laurowej.

Elementy projektu

II etap rewitalizacji Parku Widawskiego - do 300 tys. zł

nasadzenia drzew wzdłuż ul. Pełczyńskiej m. rondem Kielara i ul. Ostową, w miarę możliwości także na innych odcinkach ul. Pełczyńskiej

nasadzenia drzew wzdłuż ul. Sułowskiej oraz wzdłuż AOW: na działce AR_16, 10/1 obręb Widawa i wzdłuż drogi między ul. Sułowską i Pełczyńską, obsadzenie ekranów akustycznych przy AOW od strony zewnętrznej pnączami

wymiana nasadzeń lip na ul. Kminkowej pomiędzy ul. Waniliową i ul. Szałwiową; nasadzenia uzupełniające wzdłuż ul. Waniliowej

nasadzenia drzew i krzewów na pętli autobusowej przy ul. Kminkowej;
nasadzenia wzdłuż ul. Cynamonowej, Tymiankowej, Kminkowej i Laurowej

Słupki zabezpieczające przed wjeżdżaniem samochodów na chodniki i trawniki w pobliżu skrzyżowań
sięgacza ul. Waniliowej z ul. Waniliową i Szałwiową, ul. Kminkowej z ul. Waniliową i Szałwiową,
ul. Szałwiowej z Cynamonową;

ul. Laurowej z ul. Waniliowej i Anyżową,

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Lipa Piotrowska, Widawa

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 375

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 043
Papier 332

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 750
Mężczyźni 625

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.