Nr projektu. 213

Pętla Biskupin - dzielnicowy rynek [WBO. 2018]

Głosów: 1 320

Kategoria: rewitalizacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów)
  • Lider projektu: Mikołaj Smoleński

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem terenu należącego do SM "Biskupin" - działka nr 48/23, AM-3, obręb Bartoszowice. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 750 000 zł, ale ze względu na duży zakres wniosku konieczne będzie etapowanie inwestycji. Rozstrzygnięcie szczegółowego zakresu oraz rozwiązań powinno nastąpić na etapie projektowania, konieczne będzie zabezpieczenie osobnego zaplecza sanitarnego dla motorniczych MPK. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z wyłączeniem terenu należącego do SM "Biskupin" - działka nr 48/23, AM-3, obręb Bartoszowice. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 750 000 zł, ale ze względu na duży zakres wniosku konieczne będzie etapowanie inwestycji. Rozstrzygnięcie szczegółowego zakresu oraz rozwiązań powinno nastąpić na etapie projektowania, konieczne będzie zabezpieczenie osobnego zaplecza sanitarnego dla motorniczych MPK. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Projekt zakłada rewaloryzację przestrzeni przy pętli tramwajowej na Biskupinie. Jest to bardzo ważne i uczęszczane miejsce łączące przed- i powojenną część dzielnicy, w którym w którym prócz pętli znajdują się także pawilon usługowy oraz wiele drobnych punktów handlowych.
W chwili obecnej panuje tam zupełna przypadkowość i chaos przestrzenny, a miejsce to jest jedynie miejscem przechodnim.
Warto sprawić aby Biskupin otrzymał przestrzeń publiczna godną swojej renomy - nowe serce dzielnicy, które integrowałoby mieszkańców, pozwalałoby na szerszą ofertę i scenariusz działań (kiermasze, festyny, spotkania towarzyskie etc) a także porządkowałoby chaos przestrzenny. Ponadto nowy wizerunek pętli podniesie standard i prestiż komunikacji miejskiej.
Przedmiotem projektu WBO jest utworzenie w pierwszym etapie nowej płyty placu wraz z uzbrojeniem terenu i małą architekturą. W dalszym etapie umożliwiłoby to budowę nowego pawilonu. Rewaloryzacja przestrzeni Pętli byłaby także silnym impulsem do dalszych długofalowych działań dla przyległych terenów: ul. Norblina, alejki spacerowe wzdłuż ul. Olszewskiego, etc.

Elementy projektu

Przebudowa nawierzchni
Przeniesienie miejsc parkingowych
Przygotowanie infrastruktury pod budowę pawilonu
Mała architektura
Nasadzenia zieleni wysokiej

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: działki: Bartoszowice, AR_3, 48/23, Biskupin, AR_5, 1

Osiedle: Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice

Załączniki

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 320

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 232
Papier 88

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 734
Mężczyźni 586

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.