Nr projektu. 119

Rewitalizacja fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu „Orbita” na Popowicach [WBO. 2018]

Głosów: 1 210

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy (Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin)
  • Lider projektu: Leszek Nowakowski

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji - ostateczny:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania, a wcześniej przygotowania koncepcji dla całego terenu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, jednak kwota 750 000 zł nie wystarczy na realizację całego zakresu. Inwestycja wymaga etapowania a wcześniej przygotowania koncepcji dla całego terenu. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie

Zgłoszony projekt dotyczy fragmentu parku w najbliższym sąsiedztwie kompleksu hali, basenów, lodowiska ORBITA oraz osiedla Popowice. Do czasu budowy mostu Milenijnego teren ten stanowił integralną całość z Parkiem Zachodnim i był miejscem spacerów, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców okolicznych osiedli. Po wybudowaniu mostu i infrastruktury obwodnicy ten fragment parku został odcięty i przestał spełniać dotychczasowe funkcje kompleksu zieleni miejskiej. Brak w nim ścieżek, które stanowiłyby logiczną całość, ławek, brakuje oświetlenia. Obecnie park sprawia wrażenie zaniedbanego i zapomnianego, a przecież powinien stanowić wizytówkę naszego miasta z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo obiektów, na których rozgrywane są zawody sportowe, targi, koncerty, również o randze międzynarodowej. W sezonie letnim i zimowym, przez cały rok mieszkańcy Wrocławia, w tym szczególnie naszego osiedla korzystają z basenów, lodowiska i oferty kulturalno-sportowej kompleksu. Teren parku wymaga zagospodarowania, poprzez wykonanie planu jego zagospodarowania, wyznaczenia ścieżek, postawienia ławek, oświetlenia ciągu pieszego prowadzącego od przystanków autobusowych do kompleksów sportowych „Orbita”, dokonania cięć pielęgnacyjnych zieleni i dodatkowych nasadzeń. Miejsce to mogłoby znów stanowić cel spacerów i miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańców Popowic.

Elementy projektu

Projekt zagospodarowania zieleni-krajobrazu
Wykonanie nowych alejek spacerowych
Wykonanie oświetlenia fragmentu ulicy Wejherowskiej
Nowe nasadzenia drzew i krzewów
Montaż ławek

Lokalizacja

Rejon WBO: Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Osiedle: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 210

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 956
Papier 254

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 712
Mężczyźni 498

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.