Nr projektu. 710

Drzewa dla Wrocławia - nasadzenia w całym mieście! [WBO. 2016]

Głosów: 13 938

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 1 000 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Projekt ogólnomiejski: do 1 000 000 zł

  • Projekt ogólnomiejski
  • Próg budżetowy: 1-1000000 zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Znikające drzewa z krajobrazu miasta to kwestia wciąż paląca dla wielu mieszkańców. Od kilku lat liczba wycinanych rokrocznie drzew przekracza 10 tys. (tylko wg zezwoleń wydawanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa UM), a wcześniej było to 5-6 tys. rocznie. Sytuacja ta jest spowodowana coraz większą presją inwestycyjną, a także złym stanem zdrowotnym wielu drzew, które wycinane są ze względów sanitarnych. Rodzi to potrzebę nowych nasadzeń w jak największej ilości, aby choć częściowo zrekompensować straty ekologiczne i krajobrazowe. Dlatego właśnie powstał projekt Drzewa dla Wrocławia. Obejmuje on projekty nasadzeń w wielu częściach miasta: wzdłuż ulic, na nieużytkach, na podwórkach, w miejscach wyciętych lub powalonych drzew.
Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy estetyki naszego miasta, a w dalszej perspektywie także do poprawy jakości powietrza i mikroklimatu. Wpłynie również pozytywnie na samopoczucie mieszkańców - bo tak właśnie działają drzewa!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w kwocie wskazanej przez lidera z następującymi uwagami:
Nasadzenia – załącznik nr 1
1) Al. Śląska (Po lewej/zachodniej stronie: Pilczyce, AR_18, 104, AR_18, 74/4, AR_3, 35/35) - opinia negatywna; teren Skarbu Państwa, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

2) Aleja Śląska (po prawej/wschodniej stronie: Pilczyce, AR_3, 54/18, AR_3, 54/8 ) - opinia pozytywna, ale 10 szt. drzew, ze zmianą gatunku na już istniejący, jako kontynuacja szpaleru (klon jawor ‘Leopoldi’)

3) ul. Bajana - naprzeciwko Bulwaru Dedala (AR_3, 5/115) opinia pozytywna dla 10 szt. drzew ze zmianą gatunku na dostosowany do zieleni przyulicznej, ale negatywna opinia ZDIUM, co do sadzenia drzew w pasie rozdziału

4) ul. Bajana/Szybowcowa - naprzeciwko Tęczy (AR_3, 5/93) opinia pozytywna - 7 szt. drzew,
z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku w zależności od projektu całościowego (razem
z krzewami) zagospodarowania terenu

5) ul. Borowska, naprzeciwko Aquaparku (AR_26, 2/4) – opinia pozytywna; teren naprzeciwko AQUAPARKU jest obsługiwany i w utrzymaniu przez spółkę Wrocławskiego Parku Wodnego, dodatkowo teren pasa drogowego będący w zarządzie trwałym ZDIUM stanowi rezerwę komunikacyjną pod poszerzenie drogi - opinia pozytywna, ale dla 8 szt. platanów (z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku) i po uzyskaniu zgody że wyżej opisywanej spółki oraz ZDiUM

6) ul. Borowska, naprzeciwko Aquaparku (AR_26, 2/4) – opinia pozytywna; teren naprzeciwko AQUAPARKU jest obsługiwany i w utrzymaniu przez spółkę Wrocławskiego Parku Wodnego, dodatkowo teren pasa drogowego będący w zarządzie trwałym ZDIUM stanowi rezerwę komunikacyjną pod poszerzenie drogi - opinia pozytywna, ale dla 5szt. platanów (z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku) i po uzyskaniu zgody że wyżej opisywanej spółki oraz ZDiUM

7) ul. Borowska, naprzeciwko Aquaparku (AR_26, 2/4)–opinia pozytywna; teren naprzeciwko AQUAPARKU jest obsługiwany i w utrzymaniu przez spółkę Wrocławskiego Parku Wodnego, dodatkowo teren pasa drogowego będący w zarządzie trwałym ZDIUM stanowi rezerwę komunikacyjną pod poszerzenie drogi - opinia pozytywna, ale dla 7szt. platanów (z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku) i po uzyskaniu zgody że wyżej opisywanej spółki oraz ZDiUM

8) ul. Borowska/Petrusewicza (AR_26, 2/4; AR_27, 5; AR_17, 13/2)–opinia pozytywna; teren naprzeciwko AQUAPARKU jest obsługiwany i w utrzymaniu przez spółkę Wrocławskiego Parku Wodnego, dodatkowo teren pasa drogowego będący w zarządzie trwałym ZDIUM stanowi rezerwę komunikacyjną pod poszerzenie drogi - opinia pozytywna, ale dla 10szt. platanów ( 6 szt. dz.nr 2/4, AM-26,obr. Południe; dz. 17/1, AM-17, obręb Południe) (4szt. dz.13/2, AM-17, obr. Południe) - (z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku) i po uzyskaniu zgody wyżej opisywanej spółki oraz ZDiUM.

9) ul. Borowska/Sieradzka (AR_17, 13/2) – opinia pozytywna; ar_17, DZ 13/2 – pozytywnie ale 5 szt. platanów (z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku). Dodatkowo pas stanowi rezerwę komunikacyjną pod poszerzenie drogi – konieczna opinia ZDiUM

10) ul. Borowska/Dyrekcyjna (AR_17,5) - opinia negatywna; koniecznie wykonania projektu na zagospodarowanie całości terenu

11) ul. Bardzka/Świeradowska przy CH Gaj (AR_10,17/4; AR_10, 15/3; AR_10, 18/3) – opinia pozytywna;

12) ul. Katowicka przy pętli tramwajowej (AR_6, 13)–opinia negatywna dla dz.nr13 AM-6, obręb Księże Małe z uwagi na sieci trakcyjne, ewentualnie można wziąć pod uwagę zagospodarowanie pętli zieleni niską – konieczne wykonanie projektu + uwzględnienie terenu sąsiadującego zieleńca na dz. nr 25/2, AM-7 obręb Księże Małe

13) ul. Koszarowa (AR_16,3) – opinia pozytywna

14) ul. Krakowska/Armii Krajowej (AR_40, 14/1) – opinia negatywna; teren trasy łączącej obwodnicę śródmiejską z Wielka Wyspą, konieczna analiza w oparciu o przyszły przebieg ww. trasy oraz w zakresie bezpieczeństwa i widoczności na zjazdach. Ponadto ZZM informuje, że ww. teren został zgłoszony do opracowywania koncepcja zagospodarowania całości terenu.

15) ul. Krakowska/Armii Krajowej (AR_40, 12) - opinia negatywna; teren trasy łączącej obwodnicę śródmiejską z Wielka Wyspą, konieczna analiza w oparciu o przyszły przebieg ww. trasy oraz w zakresie bezpieczeństwa i widoczności na zjazdach. Ponadto ZZM informuje, że ww. teren został zgłoszony do opracowywania koncepcja zagospodarowania całości terenu.

16) ul. Mrągowska/Królewiecka (AR_1, 31/1) – opinia negatywna; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren pod zabudowę i drogę

17) Okolice stadionu, strona południowa, między węzłem przesiadkowym przy ul. Lotniczej,
a Stadionem Miejskim (AR_1, 13/4) – opinia negatywna; teren objęty zagospodarowaniem
w ramach konkursu „Zielone Tętnice”

18) Rondo Pileckiego (AR_6, 1/150 część działki) opinia pozytywna dla 3 drzew

19) Rondo Pileckiego/ul. Graniczna (AR_6, 1/140, 150 część działki) – opinia negatywna -wnioskodawca wskazał część drzew na działce 1/125, AM-6, Muchobór Wielki będącej własnością prywatną; ponadto na dz. 1/140, 150, AM-6, Muchobór Wielki nasadzenia mogą okazać się zadaniem skomplikowanym, gdyż na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne, wymagające specjalnych uzgodnień i prac wykopaliskowych. Prace w obszarze istniejących stanowisk archeologicznych musi wyprzedzać proces badań archeologicznych prowadzonych metodą wykopaliskową. Badania mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Dodatkowo wymagany jest stały nadzór archeologiczny, stały nadzór konserwatorski. Projekt inwestycji zlokalizowanej w obrębie stanowiska archeologicznego wymaga uzgodnienia z WKZ PSOZ w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.


20) ul. Trawowa (między torami a rzeką - AR_8, 3) - opinia pozytywna, ale dla 15 szt. Drzew; opinia negatywna dla dz. 2/7 AM-8, Muchobór Wielki - własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rolnej

Nasadzenia – załącznik nr 2
1) ul. Długa/Inowrocławska–opinia pozytywna dla 5 szt. plantanów klonolistnych

2) ul. Dmowskiego/Jagiełły – opinia pozytywna dla 5 szt. lipy srebrzystej

3) ul. Dmowskiego/Księcia Witolda – opinia pozytywna dla 18 szt. lipy srebrzystej

4) most Mieszczański – opinia pozytywna dla 6 szt. drzew

5) pl.Borna/Mieszczańska – opinia pozytywna dla 9 szt. platana klonolistnego

6) ul. Gajowicka/Zaporoska–opinia negatywna dla nasadzenia drzew na terenie ronda i w jego najbliższym otoczeniu; ZZM planował wykonać nasadzenia wiosną 2016r., ale Zarząd Dróg
i Utrzymania Miasta planuje remont wskazanych działek w 2016r. lub 2017r. W związku
z powyższym, dopiero po zakończonym remoncie ZZM posadzi drzewa we własnym zakresie.

7) ul. Legnicka/Niedźwiedzia – opinia negatywna; teren objęty zagospodarowaniem w ramach konkursu „Zielone Tętnice”

8) ul. Lubuska/Zaporoska–opinia pozytywna; nasadzenia 14 drzew, należy uzyskać opinię zarządcy działki budowlanej nr 19/28, AM-13 w obrębie Grabiszyn, gdyż ZZM nie zarządza wskazanym terenem

9) ul. Lwowska/Jemiołowa - pozytywnie dla 9 drzew zaplanowanych na terenie Gminy Wrocław, na dz. nr 26/56, AM-13 w obrębie Grabiszyn – 3 drzewa negatywnie, ponieważ zaplanowano je na działce należącej do Polskich Kolei Państwowych, dz. nr 27, AM-13 w obrębie Grabiszyn – należy uzyskać opinię zarządcy działki nr 26/56, ZZM nie jest zarządca działek budowlanych Gminy Wrocław

10) pl. Pereca – opinia negatywna; brak możliwości nasadzenia drzew na placu zabaw oraz w pasie zieleni przy ul. Pereca z uwagi na bliską odległość od jezdni, powinno być minimum 3mb, wiosną 2016r. ZZM posadził 12 drzew (lip drobnolistny) w pobliskim zieleńcu przy ul. Pereca na działce nr 13/2, AM-13 w obrębie Grabiszyn

11) podwórko Żelazna/Jemiołowa – opinia pozytywna; dotyczy tego samego terenu i działki nr 32/47, AM-13 w obrębie Grabiszyn, konieczna opinia zarządy terenu

12) ul. Zaporoska/Owsiana–opinia pozytywna dla nasadzenia 12 drzew i 12 krzewów wzdłuż nasypu kolejowego

13) ul. Zaporoska - opinia pozytywna, działka nr 4, AM-31, obr. Stare Miasto – teren ZZM, opinia pozytywna dla 3 drzew, działka nr 2/9, AM-31, obr. Stare Miasto – teren Gminy Wrocław, bez wskazania władającego, opinia negatywna dla działki nr 5/9, AM-31, obr. Stare Miasto – zarządca Spółdzielnia Mieszkaniowa Cichy Kąciki

Nasadzenia – załącznik 3
1) ul. Armii Krajowej (Gaj, AR_3, 31) – opinia negatywna; lokalizacja na załączniku graficznym niezgodna wzgl. opisu. Proponowane nasadzenia znajdują się na terenie dz. nr 27/4, AM-3, obręb Gaj w lokalizacji ul. Orzechowa 13-19,23 – tereny Skarbu Państwa w uwłaszczeniu Polskich Kolei Państwowych i osób Prywatnych (nie stanowi własności Gminy Wrocław).

2) ul. Bałtycka (Różanka, AR-12)–opinia pozytywna dla 9 szt. drzew jako kontynuacja istniejących nasadzeń

3) ul. Bardzka (Gaj, AR_10, 2/81, 2/63, 2/61) – opinia pozytywna; dz. 2/81, AM-10, obręb Gaj – tereny B, dz. nr 2/63 i 2/61, AM-10, obręb Gaj – tereny Bp – tereny nie znajdują się w zasobach i utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, lokalizacje należy zaopiniować u Zarządcy terenu, ZZM nie wnosi sprzeciwu.

4) ul. Bardzka (Gaj, AR_17, 4/1; Gaj AR_17, 4/2) –opinia negatywna; dz. nr 4/1, AM-17, obręb Gaj – teren N, PS IV - zarządzający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław; dz.nr 4/2, AM-17, obręb Gaj – pas drogowy z zarządzie trwałym ZDiUM. Powyższe tereny stanowią niezagospodarowane tereny Wzgórza Gajowego oraz wokół niego. Zdaniem ZZM konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania całości terenu wraz z jego wcześniejszym uporządkowaniem. Konieczne uzyskanie opinii ww. Zarządców terenu. Dodatkowo w opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

5) ul. Bardzka (Gaj, AR_17, 4/1; Gaj AR_17, 4/2) - opinia negatywna; dz. nr 4/1, AM-17, obręb Gaj – teren N, PS IV - zarządzający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław; dz.nr 4/2, AM-17, obręb Gaj – pas drogowy z zarządzie trwałym ZDiUM. Powyższe tereny stanowią niezagospodarowane tereny Wzgórza Gajowego oraz wokół niego. Zdaniem ZZM konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania całości terenu wraz z jego wcześniejszym uporządkowaniem. Konieczne uzyskanie opinii ww. Zarządców terenu. Dodatkowo w opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

6) ul. Borowska (Gaj, AR_3, 2/3; Gaj, AR_3, 1/1) – opinia negatywna; dz. nr 1/1, 2/3, AM-3, obręb Gaj - ZZM planuje wykonanie nasadzeń w pasie rozdziału ul. Borowskiej w ramach własnego planu nasadzeń.

7) ul. Malinowskiego (Brochów AR_14, 1/9) – opinia negatywna; dz.nr 1/9, AM-14, obręb Brochów – teren w MPZP oznaczony jako 2KD-Z, dla którego ustala się następujące przeznaczenia: 1) ulica; 2) urządzenia telekomunikacyjne. 2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu: 1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej; 2) obowiązują obustronne chodniki za wyjątkiem odcinka ulicy 2KD-Z, pomiędzy terenami 11KD-PR i 4KD-L, na którym obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik; 3) obowiązuje trasa rowerowa. Ponadto wg opinii Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości działka nr 1/9, AM-14, obręb Brochów przeznaczona jest pod pas drogowy.

8) między ul. Sygnałową i torami kolejowymi (Brochów AR_14, 1/2) – opinia negatywna; dz. nr 1/2, AM-14, obręb Brochów – lokalizacja na załączniku graficznym niezgodna
wzgl. opisu. Szpaler drzew na dz. nr 1/1 , AM-14, obręb Brochów – konieczne jest przeprowadzenie procedury odrolnienia terenu (aktualnie jest to teren RII (rolny)), co znacząco podroży koszty zgłoszonego projektu. Ponadto w planie miejscowym teren ten jest przeznaczony pod zieleń parkową - „dopuszcza się sytuowanie drzew w odległości większej niż wynosić będzie ich maksymalna wysokość, nie mniejszej jednak niż 15 m od osi skrajnego toru kolejowego”. Konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla ww. nieruchomości jednakże w oparciu i po wykonaniu zagospodarowania terenów przeznaczonych pod Zieleń Parkową położonych wzdłuż ul. Konduktorskiej. Dz.nr 1/2, AM-14, obręb Brochów – w MPZP przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wg opinii Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości działki nr 1/2, 1/3 i 1/4, AM-14, obręb Brochów przeznaczone są do obrotu cywilnoprawnego.

9) ul. Morwowa (Gaj AR_11, 6/1) – opinia negatywna; ZZM w 2014 roku wykonał nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morwowej i przy skrzyżowaniu z ulicą Bardzka w ramach kontynuacji wcześniej wykonanych nasadzeń drzew nasadzonych w ramach przebudowy ww. ulic

10) ul. Morwowa (Gaj, AR_11, 5/6; Gaj AR_11, 13; Gaj AR_11, 6/1) - opinia negatywna; ZZM w 2014 roku wykonał nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morwowej i przy skrzyżowaniu z ulicą Bardzka w ramach kontynuacji wcześniej wykonanych nasadzeń drzew nasadzonych w ramach przebudowy ww. ulic

11) ul. Świeradowska (Gaj AR_10, 11/9, 13/2, 14/5, 16/2) – opinia negatywna; w opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

12) Wzgórze Gajowe (Gaj AR_17, 4/1) – opinia negatywna; dz. nr 4/1, AM-17, obręb Gaj – teren N, PS IV - zarządzający: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław; Zdaniem ZZM konieczne jest wykonanie projektu zagospodarowania całości terenu wraz z jego wcześniejszym uporządkowaniem. Dodatkowo w opracowaniu Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

13) podwórko Żelazna/Szczęśliwa (Grabiszyn, AR_13, 33/47) – opinia pozytywna; teren wnętrza podwórkowego, działka nr 32/47, AM-13 w obrębie Grabiszyn, nasadzenia 10 drzew należy zaopiniować u zarządcy terenu

Nasadzenia – załącznik nr 4
1) ul. Baciarellego – opinia pozytywna dla nasadzenia 5 sztuk klonu czerwonego

2) ul. Bardzka/Armii Krajowej –pozytywnie dla nasadzeń na działkach nr 2/33, 2/38, AM-5, obręb Gaj. Aktualnie w opracowaniu jest dokumentacja projektowa na dodatkowe zagospodarowanie zielenią wysoką i niską ul. Bardzkiej, na odcinku od ul. Hubskiej
do ul. Świeradowskiej. Ww. lokalizacja prawdopodobnie będzie objęta projektem
i zagospodarowaniem w ramach projektu nr 68 - WBO 2015.

3) ul. Braniborska/Strzegomska – opinia negatywna – teren objęty planemzagospodarowania w ramach konkursu „Zielone tętnice Wrocławia”

4) przy Dworcu Nadodrze – opinia pozytywna dla 1 szt. platana

5) Al. Karkonoska–opinia pozytywna dla nasadzenia 6 drzew; propozycja zmiany gatunku z lipy na kasztanowca czerwonego lub dąb szypułkowy

6) ul. Kolejowa/Stysia–opinia pozytywna; w proponowanym miejscu nasadzeń 4 drzew istnieje nawierzchnia bitumiczna. Zarząd Dróg musiałby przebudować nawierzchnię, by przygotować miejsca pod nasadzenia drzew. Według ZDiUM koszt rozbiórki nawierzchni bitumicznej to 250,00zł/m2, w celu posadzenia 4 drzew należy przyjąć rozbiórkę 16m2 nawierzchni ( 2m x 2m dla jednego drzewa), tj. 4 000,00zł na prace

7) ul. Niedźwiedzia – opinia pozytywna dla 3 drzew, ze zmianą gatunku na już istniejący jako kontynuacja szpaleru (klon jawor)

8) pl. Orląt Lwowskich –opinia pozytywna - 1 drzewo, proponowanym miejscem sadzenia jest murek, przed sadzeniem należałoby zrobić badania miąższości gruntu, by móc określić czy posadzenie tam drzewa będzie możliwe. Należałoby zastosować ekrany przeciw korzeniowe z uwagi na bliskie sąsiedztwo ciepłociągu oraz wodociągu. Zwiększyłoby to koszt sadzenia jednego drzewa o 1 000,00zł.

9) ul. Ostrowska przy sklepie – opinia pozytywna - 5 szt. głogów dwuszyjkowych; przed posadzeniem pasy zieleni powinny zostać wygrodzone (słupki, wyższe krawężniki, barierki itp.) w sposób uniemożliwiający parkowanie na zieleńcach (w kompetencjach ZDIUM).Obecnie podłoże jest mocno zagęszczone na skutek długotrwałego parkowania samochodów.

10) ul. Ostrowska - opinia pozytywna dla 3 sztuk magnolii

11) ul. Ostrzeszowska–opinia pozytywna dla 6 sztuk drzew – 3 szt. głogu, 3 szt. magnolii

12) pl. Solidarności – opinia pozytywna dla 2 sztuk platanów klonolistnych

13) ul. Obornicka, skrzyżowanie z Bałtycką–opinia pozytywna dla 5 sztuk dębów szypułkowych

14) ul. Bałtycka– opinia pozytywna - 13 szt. lipy drobnolistnej tylko na działce nr 33, AM-14, obręb Różanka, działka 107/8, Am- 14 obręb Różanka stanowi własność SM POLANKA

15) ul. Gajowicka – opinia pozytywna - 9 lip drobnolistnych – istnieje duże prawdopodobieństwo niszczenia zaplanowanych drzew przez firmy reklamowe, które ogławiają młode drzewa, aby w przyszłości nie przesłaniały nośników reklamowych.

16) ul. Nowy Świat – opinia pozytywna

Nasadzenia – załącznik nr 5
1) Bulwar Joliot-Curie, między Bibliteką a budynkiem Wydziału Chemii Uwr - opinia pozytywna dla 4 sztuk platanów klonolistnych;

2) Bulwar Joliot-Curie, między Wydziałem Informatyki UWr a Mostem Grunwaldzkim - opinia pozytywna dla 4 sztuk platanów klonolistnych oraz 1 klonu srebrzystego;

3) Bulwar Piotra Włostowica - inwestycja zakończona. Nie ma możliwości posadzenia siedmiu wysokich drzew.

4) ul. Kamienna przy pl. Powstańców Śląskich – opinia pozytywna dla nasadzenia 4 drzew w pasie rozdziału jezdni ul. Kamiennej, natomiast zaplanowane 8 drzew w północnej części chodnika możliwe po wcześniejszym usunięciu nawierzchni z płytek betonowych, należy przyjąć pod każde drzewo usunięcie 4 m2 nawierzchni betonowej - konieczna zgoda ZDiUM.

5) ul. Kamienna pod Wzgórzem Andersa – opinia pozytywna; ZZM jesienią 2015r. posadził na wskazanym terenie perełkowce, proponujemy kontynuować nasadzenia z perełkowców – 9 drzew

6) ul. Armii Krajowej/Bardzka–opinia pozytywna; dz. nr 6/1, AM-2; obręb Gaj 4/44, AM-4 obręb Gaj - Aktualnie w opracowaniu dokumentacja projektowa na dodatkowe zagospodarowanie zielenią wysoką i niską ul. Bardzkiej na odcinku od ul. Hubskiej
do ul. Świeradowskiej. Ww. lokalizacja prawdopodobnie będzie objęta projektem
i zagospodarowaniem w ramach projektu nr 68 - WBO 2015.

7) ul. Krzywoustego, CH Młyn–opinia pozytywna, ale jedynie w miejscach stanowiących własność Gminy Wrocław, analiza związana z doborem gatunku

8) Skwer u zbiegu ul. Ks. Witolda i Zyndrama z Maszkowic - opinia negatywna; nie ma możliwości posadzenia 18 szt. drzew z uwagi na bliską odległość od jezdni, powinno być minimum 3mb, dodatkowo część działek oznaczona jest jako Bp

9) ul. Nowy Świat –opinia negatywna; MKZ nie widzi możliwości posadzenia wysokich drzew ze względów widokowych i kompozycyjnych – widok na Arsenał i Elektrownie

10) ul. Oławska przy Galerii Dominikańskiej - opinia negatywna;
- 3 szt. klonów zostały posadzone jako uzupełnienie drzew zniszczonych podczas wichury – przy Promenadzie
- opinia negatywna dla 1 szt. klona przy Przejściu Oławskim – planowany jest remont obiektu. Drzewo rosło przy murze. Przy przebudowie planowane jest nasadzenie większej ilości krzewów w tym miejscu
- 8 szt. platanów wzdłuż budynku Galerii Dominikańskiej – brak zgody MKZ

11) Plac Muzealny - opinia pozytywna po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówki na wykonanie nasadzeń na działce nr 45, AM-32, obręb Stare Miasto w zarządzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13.

12) ul. Prusa/Barycka - opinia pozytywna dla 4 sztuk lip (kontynuacja istniejących nasadzeń)

13) ul. Szewska (skrzyżowanie z Wita Stwosza) – brak akceptacji MKZ. Inwestycja zakończona.

14) ul. Purkyniego, Muzeum Narodowe - brak akceptacji MKZ. Inwestycja zakończona.

15) Skwer Adolfa Marii Bocheńskiego przy Szczytnickiej - opinia pozytywna dla nasadzeń na działce nr 58/2, AM-28, obręb Plac Grunwaldzki oraz dla posadzenia 1 szt. platana w miejscu po usuniętej topoli – perełkowiec japoński pod budynkiem

16) ul. Mikołaja Reja, Biblioteka Miejska - opinia negatywna; brak możliwości sadzenia drzew w nawierzchni asfaltowej (jezdni).

17) Wysepka u zbiegu ul. Probusa, Jedności Narodowej i Drobnera - opinia negatywna; brak miejsca z uwagi na istniejące nasadzenia.

18) Narożnik ul. Ładnej i Szczytnickiej - opinia pozytywna dla 2 szt. drzew, konieczność likwidacji części nawierzchni na rzecz wygenerowania pasa pod wykonanie nasadzeń drzew, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

19) ul. Wyszyńskiego, od mostu Pokoju do skrzyżowania z ul. Szczytnicką - opinia pozytywna dla lokalizacji 11 drzew; negatywna opinia dla nasadzeń na terenie należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego (nie jest własnością Gminy Wrocław).

Nasadzenia – załącznik nr 6
1) ul. Hallera/Grabiszyńska (południowozachodnia część skrzyżowania) – opinia pozytywna;

2) ul. Klecińska / Grabiszyńska (północnowschodnia część skrzyżowania)– opinia pozytywna; 6 drzew, zmiana gatunku na 1 platan klonolistny i 5 lip odm. Greenspire – z uwagi na nasadzenia uzupełniające lip wzdłuż całej ul. Grabiszyńskiej

3) ul. Krakowska – opinia pozytywna; ul. Krakowska – nasadzenia na działkach nr 19/8, 19/9,
AM-30, obręb Południe pozytywnie - wzdłuż Krakowskiej w przewadze występują lipy – sugerujemy posadzenie lip drobnolistnych w ilości 30 szt. w rozstawie co 8 m w 2 rzędach naprzemianlegle. – (MPZP przewiduje dla ul. Krakowskiej obustronny szpaler drzew - uchwała nr XXV/916/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2008r.)


4) Skwer miedzy Piłsudskiego, Kościuszki, a Sądową – opinia negatywna; aktualnie opracowywana dokumentacja na zagospodarowanie terenu. Nasadzenia zostaną uwzględnione w projekcie

5) Ronda w ciągu ul. Szybowcowej (przy skrzyżowaniu z ul.Horbaczewskiego oraz przy skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Lotniczej) – opinia pozytywna - gatunki w zależności
od projektu zagospodarowania

6) Teren zielony wokół schroniska dla zwierząt przy ul. Ślazowej – opinia pozytywna;

7) ul. Ćwiczebna – opinia pozytywna;

8) al. Kasprowicza – opinia negatywna; zakres został już zrealizowany w roku 2016 (wiosna) w ramach WBO 2014 (nr 347, 227, 226) dla działki nr 97, AM 7, obręb Karłowice, zieleniec ul. Kasprowicza 45

9) Park Skowroni – opinie negatywna; wiosna 2016 r. posadzono ok. 80 drzew i 260 krzewów

10) Park przy Ziemniaczanej – opinia pozytywna

11) Pl. Wyzwolenia–opinia pozytywna;

12) pas rozdziału al. Armii Krajowej – opinia negatywna (120 szt. platanów zamiast klonów kulistych) – na odcinku al. Armii Krajowej w pasie środkowym od ul. Ślężnej do ul. Bardzkiej rośnie aktualnie ok. 400 szt. klonów kulistych (w tym cześć klonów jesionolistnych). Przesadzenie tak dużej ilości drzew w większości będących w wieku ponad 10 lat wiąże się z bardzo dużym ryzykiem obumarcia większości materiału roślinnego. Na tak dużą inwestycję konieczne byłoby opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej wiele składowych elementów w tym operat dendrologiczny wskazujący stan zdrowotny drzew i inne niezbędne elementy składowych wraz z projektem zagospodarowania przesadzanych drzew (dla tak dużej ilości drzew z konkretnego gatunku wydaje się niemożliwością by ulokować je w jednym miejscu). Podział na wiele lokalizacji wiązałby się z koniecznością opracowania kilkunastu dokumentacji projektowych co znacznie podraża całość inwestycji. Jednakże przed podjęciem jakichkolwiek działań konieczne byłoby uzyskanie opinii Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia czy w ogóle istnieje możliwość przesadzeń.

13) ul. Wyszyńskiego, od ul. Hlonda do ul. Kominka –opinia pozytywna, ale w zakresie nasadzeń krzewów wzdłuż ciągu komunikacyjnego

14) ul. Świdnicka przy estakadzie kolejowej – opinia pozytywna, ale w zakresie uzupełnienia istniejącego żywopłotu od strony zieleńca przy Capitolu

15) ul. Pułaskiego – opinia negatywna; zgodnie z MPZP na wskazanym terenie nie ma możliwości posadzenia drzew

16) ul. Ślężna po wschodniej stronie torowiska od Glinianej do Kamiennej i po zachodniej stronie torowiska od Kamiennej do Sztabowej/Kuronia - SLĘŻNA od GLINIANEJ do KAMIENNEJ strona wschodnia – istnieje możliwość nasadzeń 4 lip drobnolistnych przed nowym budynkiem Kaufland, na pozostałym odcinku ul. Ślężnej ZZM posadził drzewa zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, uwzględniającą wszystkie możliwe miejsca pod nasadzenia drzew
SLĘŻNA od KAMIENNEJ do SZTABOWEJ – możliwość nasadzenia około 6 drzew po uzyskaniu pozytywnej decyzji na wycinkę dwóch klonów, których stan sanitarny znacznie się pogorszył w okresie ostatniego roku

17) ul. Kamienna od Drukarskiej do ul. Ślężnej - pas rozdziału – opinia pozytywna

18) ul. S. Drzewieckiego, po obu stronach wiaduktu drogowego (działka 5/398, 5/396, 5/38, 5/150) –opinia negatywna; dz. 5/398 5/396, AM - 3 Gądów Mały – administruje Spółdzielnia Mieszkaniowa; dz. 5/150, AM-3 Gądów Mały użytek Bp do czasu zmiany na Bz i wykonania projektu zieleni

19) ul. Drzewieckiego (pas rozdziału z poboczem) – opinia pozytywna w zakresie nasadzenia drzew drzewa w poboczu – 18 szt. z zastrzeżeniem możliwości zmiany gatunku w zależności od projektu zagospodarowania


20) ul. Szybowcowa, teren przy Biedronce, działka 5/11, 5/392- opinia negatywna; inwestycja do realizacji w ramach zadań ZDIUM, wzdłuż ulicy posadzono drzewa w 2015r.

21) ul. Estońska X Strzegomska działka nr15, 16/1 ,16/9 – opinia pozytywna w zakresie nasadzeń krzewów (negatywna opinia ZDIUM w kwestii drzew- brak możliwości zachowania 3m od jezdni) ze zmianą gatunku z uwagi na konieczność zachowania widoczności, skrajni itd.: np. żywopłot z pęcherznicy + nasadzenia okrywowe (tawuła japońska, śnieguliczka Chenolta) - 1465 szt.

22) Park Generała Władysława Andersa, wejście od strony ulicy Kamiennej, plac asfaltowy – opinia negatywna; konieczna koncepcja i projekt kompleksowego zagospodarowania terenu

23) ul. Zaporoska 71, teren Liceum VIII, działka 64/2 – opinia pozytywna po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówki; teren działki nr 64/2, AM- 22 w obrębie Południe należącym do Liceum Ogólnokształcącego nr VIII;
24) ul. Sztabowa – opinia pozytywna; z uwagi na fakt że ZZM posadził wiosną 2016r. 620 szt. róż okrywowych, proponujemy nie wprowadzać kolejnych trzech gatunków krzewów tylko jeden – cis pośredni odmiany Hicksii w ilości 63 sztuk

25) ul. Pereca – opinia pozytywna dla nasadzenia 1200 krzewów na skarpie

Nasadzenia – załącznik nr 7
1) Skwer przy skrzyżowaniu ulic Kruczej i Jantarowej - działka nr 60, AM-22, obręb Południe, teren działki budowlanej Gminy Wrocław, bez wskazania władającego, opinia pozytywna po uzyskaniu zgody zarządcy terenu;

2) ul. Krucza (na wysokości bram 1 i 3 od strony ulicy) – opinia negatywna; ZZM posadził lipę we wskazanym miejscu wiosną 2016r.;

3) ul. Krucza (obok ronda Havla)–opinia pozytywna; działkanr 28/8, AM-35, obręb Południe – działka budowlana Gminy Wrocław bez wskazania zarządcy, istnieje możliwość posadzenia drzew po uzyskaniu zgody zarządcy

4) ul. Jantarowa na terenie gimnazjum–opinia pozytywna po uzyskaniu zgody Dyrekcji placówki; działka 64/1, AM-22, obr. Południe, teren Gimnazjum Nr 30, opinia pozytywna po uzyskaniu zgody właściciela terenu

5) ul. Pretficza (przed budynkami nr 4 i 6) – opinia pozytywna

6) ul. Pretficza (przy jezdni na wysokości budynku 15-17) – opinia pozytywna

7) ul. Pretficza (przed budynkiem nr 21 i obok wjazdu na teren dawnej Wojskowej Komendy Uzupełnień) – opinia pozytywna

8) Skwer przy ulicy Łączności obok budynku 11-13–opinia pozytywna; działka nr 37, AM-33, obr. Południe, teren działki budowlanej Gminy Wrocław, bez wskazania władającego, pozytywnie po uzyskaniu zgody zarządcy terenu

Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Lokalizacja: projekt ogólnomiejski

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

13 938

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 9 883
Papier 4 055

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 7 996
Mężczyźni 5 942

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.