Nr projektu. 52

Drogi rowerowe na ul. Piłsudskiego – od dworca Głównego do Świdnickiej, + Peronowa, Stawowa [WBO. 2016]

Głosów: 736

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Projekt zakłada budowę trasy rowerowej za pomocą sierżantów P-27 i wyrównanie nawierzchni po obu stronach ul. Piłsudskiego na odcinku od Świdnickiej do dworca kolejowego Wrocław Główny, a także połączenie ich z istniejącą infrastrukturą rowerową na okolicznych ulicach. Jest to kontynuacja projektów #269 z WBO 2014 oraz #59 z WBO 2015, dzięki którym powstaje spójna trasa rowerowa na pozostałym odcinku ul. Piłsudskiego, od Świdnickiej do pl. Orląt Lwowskich. Realizacja projektu zapewni skomunikowanie dworca Wrocław Główny, stanowiącego najważniejszy węzeł przesiadkowy w regionie, z siecią wrocławskich dróg rowerowych. Ponadto, poprzez utworzenie dróg i pasów rowerowych na Stawowej i Peronowej, pozwoli on również połączyć w całość jedną z najważniejszych tras rowerowych na osi północ-południe, czyli ciąg Kołłątaja - Borowska/Ślężna. Beneficjentami projektu będą przede wszystkim pasażerowie dojeżdżający na pociąg rowerem, a także rowerzyści przejeżdżający przez ulicę Piłsudskiego oraz mieszkańcy okolicy, którzy zyskają bezpieczne i wygodne drogi rowerowe. Projekt realizuje postanowienia uchwalonej przez Radę Miejską Wrocławskiej Polityki Mobilności. Szczegółowy opis proponowanych rozwiązań znajduje się w załączniku.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie z uwagami. Konieczna jest weryfikacja zakresu i jego akceptacja przez lidera projektu. Zdaniem Wydziału Inżynierii Miejskiej na odcinku od ul. Komandorskiej do ul. Peronowej możliwe jest jedynie wyznaczenie trasy za pomocą sierżantów P-27 oraz usunięcie cieku przykrawężnikowego. Po stronie północnej, na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Świdnickiej. Ulica Peronowa negatywnie ze względu na trwające prace projektowe polegające na wyznaczeniu trasy rowerowej. Rozwiązanie kontrapasa rowerowo - tramwajowego opiniujemy negatywnie ze względów bezpieczeństwa. Negatywnie w zakresie śluzy przy czole skrzyżowania z ul. Stawową - umożliwienie skrętu w stronę wiaduktu ""na dwa razy"". W zakresie trasy rowerowej w ul. Stawowej i Borowskiej jest obecnie opracowywany projekt. Pozytywnie w zakresie przejazdu rowerowego przez ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Gwarną – wymaga to zmiany w sygnalizacji. Szacunkowy koszt realizacji to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

0

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 0
Papier 0

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 0
Mężczyźni 0

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


28.01.2019

Ogłoszono przetarg na realizację. Otwarcie ofert 13 lutego.


11.12.2018

ZDiUM przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.