Nr projektu. 512

Droga rowerowa na Borowskiej - brakujący odcinek. [WBO. 2016]

Głosów: 250

Kategoria: piesze/rowerowe

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Nie wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł

Uzasadnienie

Projekt zakłada podłączenie Gaju do sieci rowerowej miasta. Chodzi o budowę drogi rowerowej na ul. Borowskiej (po wschodniej stronie), od ul. Działkowej do budynku straży pożarnej w okolicy ul. Brzoskwiniowej.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Szacunkowy koszt projektu przekracza maksymalną dla projektów WBO kwotę 1 000 000 zł, brakuje też dostępnego pasa drogowego. Zasadna jest budowa ścieżki rowerowej na całej długości ul.Borowskiej jednak istnieje szereg potencjalnych konfliktów, które mogą być skutkiem wyznaczenia trasy rowerowej tj. konflikty z ruchem pieszym, parkowaniem. Przewidywany budżet jest niewystarczający na realizacje tego zadania w ramach WBO. Projekty o podobnym zakresie: 103, 497 i 512

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym - budowę dwukierunkowej drogi dla rowerów od ul. Działkowej do istniejącej drogi dla rowerów w rejonie straży pożarnej. Aby wygospodarować przestrzeń należy przeprowadzić kosztowne prace np. przesunięcie jezdni i postoju taxi. Kwota potrzebna na realizację zadania to 750 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Huby, Gaj, Tarnogaj

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

250

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 247
Papier 3

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 131
Mężczyźni 119

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.