Nr projektu. 484

BIO PARK Doliny Ślęzy i Stawu Pilczyckiego [WBO. 2016]

Głosów: 1 408

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

BIO PARK Doliny Ślęzy i stawu Pilczyckiego
Projekt poprawy atrakcyjności terenów przyrodniczo rekreacyjnych lasku przy ulicy Mącznej oraz stawu Pilczyckiego.


Na terenie pomiędzy ulicami Lotniczą i Pilczycka znajdują się dawne tereny wydobywcze gliny dla przedwojennego Wrocławia. Po niemal 100 latach od porzucenia przez człowieka, stały się one rezerwuarem dzikiej przyrody doliny rzeki Ślęza. Pragniemy zaoferować ten teren mieszkańcom wprowadzając drobne usprawniania, edukując oraz konserwując ten obszar dla następnych pokoleń.

W projekcie przewiduje się wytycznie ścieżki przyrodniczej, rozmieszczenie tablic edukacyjnych, podniesienie, jakości ścieżki otaczającej staw i dojścia (poszerzenie do jednego standardu, utwardzenie i wyrównanie elewacji), jak również podniesienie wartości przyrodniczej terenu poprzez usunięcie zaniedbań w tym przeciwdziałanie niekontrolowanemu zarastaniu lasu i brzegów niecek wodnych, remontu osuniętych betonowych obrzeży stawu oraz rozstawienie koszy na śmieci. Zaproponowano również wyznaczenie miejsca na ognisko.

Do ustalenia założeń projektu, korzystano (w nie pełnym zakresie) z „Koncepcji kompleksowego zagospodarowania leśnego terenu powyrobiskowego wraz z przyległym terenem Wrocław –Pilczyce”, wykonanej przez Biuro Techniczno Leśne BITEL Wrocław 2002, dostępne w siedzibie ZZM.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany negatywnie z powodu przekroczenia budżet, który jest przeznaczony na realizację projektów w WBO 2016. Prace porządkowe i odmulenie stawów oraz cieków wodnych wymaga uprzednio badań batymetrycznych i oceny stanu technicznego. Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 4 000 000 zł.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie w zakresie określonym w formularzu poprawkowym. Kwota potrzebna na realizację zadania to 250 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Lokalizacja

Osiedla: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Lokalizacja szczegółowa: brak.

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 408

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 601
Papier 807

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 854
Mężczyźni 554

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


21.06.2018

Projekt zrealizowany.Oddany do użytku mieszkańców.


15.03.2018

W dniu 13.03.2018 r. odbyło się spotkanie w terenie w celu przedstawienie zakresu prac w zieleni w ramach realizacji projektu # 484 WBO 2016.
Na spotkanie zostali również zaproszeni radni RO Pilczyce. Przedstawicielka RO zaakceptowała zakres prac i wyraziła aprobatę dla projektu.
Z wykonawcą ustalono:
- od dnia 15.03.2018 - prace z zakresu koszenia terenu
- od dnia 20.03.2018 - prace z zakresu cięć i pielęgnacji drzewostanu, prace prowadzone etapami
Wykonawca został zobowiązany do prowadzenia prac z zakresu zieleni pod kontrolą inspektora zakresu dendrologicznego oraz wpisywanie zakresu prac do dziennika budowy.


09.03.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej wysłał zapytania ofertowe dla sporządzenia dokumentacji projektowej. Termin składania ofert mija 15.03.