Nr projektu. 40

"Swojczycki Park Czarna Woda" - łódka, kajak, relaks... - etap 1 [WBO. 2016]

Głosów: 1 970

Kategoria: zieleń/rekreacja

Budżet zweryfikowany: 750 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 750 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 750 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Celem projektu jest stworzenie pierwszego na Swojczycach parku rekreacyjnego, przeznaczonego dla wypoczynku i integracji mieszkańców. Koncepcja jest zgodna z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla zaproponowanej działki.
W chwili obecnej teren jest bardzo zaniedbany. Ma jednak wysoki potencjał: położony jest w sercu osiedla przy zabytkowym Kościele Św. Jacka, zawiera wiele cennych przyrodniczych atrybutów (bogate starodrzewie, krzewy oraz zbiornik wodny "Czarna Woda" ).

Projekt, ze względu na koszty, można podzielić na etapy. Pierwszym z nich może być rewitalizacja zieleni i starodrzewia oraz budowa alejki parkowej łączącej ulicę Swojczycką z Miłoszycką, przy której zamontowanych zostanie kilka ławek.
W kolejnych etapach można zrewitalizować zbiornik wodny na cele rekreacyjne (łódki, kajaki, kaskada wodna), wybudować kładkę nad wodą, "ścieżkę zdrowia" z urządzeniami sportowymi, eko-ścieżkę edukacyjną, ziołowy ogród sensoryczny oraz inne elementy parkowe (ławki, leżaki, rabaty, remizę dla ptaków, kosze).

Beneficjentami inwestycji będą wszyscy Wrocławianie. Zyskamy pierwszy uporządkowany teren parkowy na Swojczycach.
Całkowity koszt wykonania projektu (etap I) wynosi ok. 750.000zł.

Przykładem zaproponowanej koncepcji jest zrewitalizowany ze środków unijnych Park ze zbiornikiem wodnym w centrum miasta Żmigród, który obecnie umila czas wolny mieszkańcom i turystom.

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie. Kwota 750.000 zł podana przez lidera jest realna, ale z pewnością nie wystarczy na proponowane przez lidera zagospodarowanie terenu. Dlatego też ostateczny zakres projektu zostanie ustalony dopiero na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z Liderem na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Lokalizacja

Osiedla: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Lokalizacja szczegółowa: Pas zieleni między ulicami Swojczycką, Miłoszycką i Ludową

Załączniki

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

1 970

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 1 076
Papier 894

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 1 110
Mężczyźni 860

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


07.12.2019

Projekt zrealizowany. Oddany do użytku.


21.01.2019

Zarząd Zieleni Miejskiej odebrało dokumentację projektową. Obecnie przygotowuje materiały do ogłoszenia przetargu na realizację zadania.


11.12.2018

Zarząd Zieleni Miejskiej jest w trakcie sprawdzania dokumentacji projektowej.


05.12.2017

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) we Wrocławiu do końca 2017 roku ponownie przeprowadzi procedurę wyboru nowego projektanta na realizację inwestycji pn. "Swojszycki Park Czarna Woda". ZZM jest w trakcie rozwiązywania umowy z obecnym projektantem inwestycji z powodu niewywiązania się z warunków zawartej umowy. W związku z powyższym zostanie sporządzona dokumentacja projektowa uwzględniająca zakres obu projektów wygranych w WBO 2016 oraz WBO 2017 - tj. # 40/2016 oraz # 325/2017. Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń oraz uzgodnień (m.in. z PKP, DZMiUW, ZDiUM itp.) ZZM zleci realizację obu etapów inwestycji w ramach jednego zadania WBO.


01.03.2017

Podpisaliśmy umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.