Nr projektu. 340

Stworzenie funkcjonalnego placu zabaw dla mieszkańców osiedla Maślice Małe [WBO. 2016]

Głosów: 653

Kategoria: place zabaw

Budżet zweryfikowany: 250 000 zł

Status: Wybrany w głosowaniu

Próg budżetowy: do 250 000 zł

  • Projekt rejonowy
  • Próg budżetowy: do 250 tys. zł
Projekt został zrealizowany w ramach WBO2016

Uzasadnienie

Maślice są obecnie bardzo dynamicznie rozwijającym się wrocławskim osiedlem. W ciągu kilku lat powstało w rejonie ul. Augustowska, Suwalska kilka bloków mieszkalnych, kolejne kilka jest obecnie w budowie. Docelowo będzie to osiedle składające się z kilkunastu bloków i ani jednego miejsca przeznaczonego do spędzenia czasu wolnego.

Istotną kwestią jest fakt, że mieszkańcami nowo budowanych bloków są młodzi ludzie, którzy planują i zakładają rodziny. Tym samym na osiedlu znaczną grupę stanowią małe dzieci (w przedziale wiekowym: od urodzenia do kilku lat). Obecna struktura demograficzna analizowanego obszaru przedstawia się w taki sposób, że dzieci w wieku 0-12 lat jest pięciokrotnie więcej niż młodzieży.

Dynamiczny wzrost ilości dzieci w tym rejonie został dostrzeżony przez Urząd Miejski Wrocławia i budowane będą nowe oddziały przedszkolne w ZSP nr 12.
Jednakże w ślad za tym działaniem, brak jest aktywności w kierunku dostosowania miejsca zamieszkania do codziennych potrzeb mieszkańców Maślic.

Aktualnie zidentyfikowanym podstawowym problemem jest brak miejsca, w którym możliwe jest spędzanie czasu wolnego. Obecnie na terenie Maślic znajduje się jeden plac zabaw wraz z siłownią. Jednakże lokalizacja tego placu jest zbyt odległa od nowo budowanych bloków. Drugim miejscem jest plac zabaw znajdujący się przy szkole. Jednakże oba te miejsca są ewidentnie przeznaczone dla dzieci starszych (znajdujące się urządzenia nie są dostosowane dla dzieci kilkuletnich). Obecnie brak jest na terenie Maślic Małych, które na zachód od AOW mają największą gęstość zaludnienia, jakiejkolwiek huśtawki!

Komentarz UMW po I etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale na teren działki nr 31/1 obręb Maślice jest utrudnione dojście. Aby zlokalizować plac zabaw należałoby przeprowadzić ścieżkę przez działki należące do osób prywatnych, ZDiUM oraz przez rów. W związku z powyższym proponujemy zmianę lokalizacji na działkę numer 107/95 AR 21 Obręb Maślice i rozbudowę istniejącego placu zabaw. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 500 000 zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

Komentarz UMW po II etapie weryfikacji:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale na teren działki nr 31/1 obręb Maślice jest utrudnione dojście. Aby zlokalizować plac zabaw należałoby przeprowadzić ścieżkę przez działki należące do osób prywatnych, ZDiUM oraz przez rów. W związku z powyższym proponujemy zmianę lokalizacji na działkę numer 107/95 AR 21 Obręb Maślice i rozbudowę istniejącego placu zabaw. Kwota potrzebna na realizację zadania została oszacowana na 250 000 zł.

Lokalizacja

Osiedla: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Lokalizacja szczegółowa: Wskazana lokalizacja może zostać zmieniona (jeżeli ta działka z jakiś przyczyn nie może być zagospodarowana, to może być jakaś działka w bliskiej okolicy).

Kontakt z liderem projektu

Liczba głosów ogółem

To wartość przedstawiająca ogólną frekwencja podczas głosowania. Zawiera w sobie ważne głosy oddane poprzez internet oraz zgłoszone w formie papierowej.

653

Liczba głosów : internet - papier

Głosy można było oddawać w 2 formatach: poprzez internet oraz w formie papierowej. Głosy w formie papierowej były wprowadzane przez wyznaczonych pracowników UM Wrocław.

Internet 642
Papier 11

Płeć : kobiety - mężczyźni

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według płci, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Kobiety 353
Mężczyźni 300

Wiek głosujących

Podział głosów oddanych przez mieszkanców według grup wiekowych, obliczony na podstawie podawanych numerów PESEL.

Realizacja


19.04.2018

Projekt zakończony. Oddany do użytku.


25.01.2018

Pierwsze prace w terenie.


08.09.2017

Ogłoszony został przetarg na wykonawcę zadania. Oferty można składać do 22.09