EN / UA / RU

Konsultacje ogólnomiejskie w sprawie Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego 2022

Formularz do głosowania

Pamiętaj
 • Głosować mogą mieszkańcy Wrocławia.
 • Głosować można TYLKO RAZ.
 • Głos można oddać na maksymalnie 2 projekty: 1 osiedlowy i 1 ponadosiedlowy.

Wybrane projekty

Projekty osiedlowe

Projekty ponadosiedlowe

Twoje dane

Pamiętaj, aby podać poprawny nr telefonu komórkowego - wyślemy na niego SMS z kodem weryfikacyjnym do potwierdzenia oddania głosu. Z jednego numeru telefonu możesz potwierdzić maksymalnie 5 głosów (numery PESEL).

*) Pola obowiązkowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych przez Gminę Wrocław

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
 • przez e-mail:
 • telefonicznie: +48 71 777 86 68.
Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
 • przez e-mail:
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu przeprowadzenia głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2022.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Wrocław Urząd Miejski Wrocławia do czasu rozstrzygnięcia wyników głosowania na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie zostaną bezpowrotnie usunięte.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Numer telefonu podawany podczas głosowania wykorzystywany jest tylko i wyłącznie w celu zabezpieczenia przeprowadzenia głosowania WBO 2022.