Zmiany w VAT, to również nowe zasady wystawiania faktur

moneyZ dniem 1 stycznia 2014 r. całkowitej zmianie uległy terminy wystawiania faktur. Przestało bowiem obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Spowodowało to, że przepisy dotyczące fakturowania przeniesiono do ustawy o VAT, gdzie zostały uregulowane w treści art. 106a – 106q ustawy o VAT.

Nowo obowiązujące przepisy, odmiennie niż to miało miejsce do końca 2013 r., przewidują zarówno maksymalne, jak i minimalne terminy wystawiania faktur zróżnicowane w zależności od przedmiotu świadczenia.

Maksymalne terminy na wystawienie faktury

Na mocy przedłożonej ustawy nowelizującej zmienił się dotychczasowy podstawowy termin wystawiania faktur uregulowany w § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia mówiący, że fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W jego miejsce wprowadzono zaś, w treści art. 106i ust. 1 w zw. z ust.2 ustawy o VAT, nową zasadę ogólna stanowiącą, że faktura powinna być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę bądź otrzymano zapłatę. Wydłużono tym samym podstawowy termin na wystawianie faktur – przepis ten bowiem wskazuje na jego górną granicę. Podobny termin wystawienia faktury dotyczy otrzymania zaliczki, przedpłaty – wtedy również fakturę należy wystawić najpóźniej do 15 następnego miesiąca po miesiącu otrzymania tej zapłaty.

Jak zaakcentowano na wstępie, aktualnie obowiązujące regulacje przewidują (w zależności od przedmiotu świadczenia) różnorodne maksymalne terminy wystawiania faktur. W związku z czym wskazać zatem należy, że w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych, fakturę należy wystawić nie później niż 30 dnia od dnia wykonania tych usług. Z kolei w sytuacji dostawy książek drukowanych, gazet, czasopism i magazynów drukowanych, jeśli umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw – fakturę należy wystawić maksymalnie 120 dnia od dnia wykonania tych czynności, zaś jeśli nie przewiduje takiego rozliczenia – nie później niż 60 dnia od dnia wydania tych towarów. W przypadku świadczenia usług druku ww. towarów – termin ten upływa 90 dnia od dnia wykonania tych czynności.

W przypadku natomiast dostaw, o których mowa w art. 19 ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT (tj. media, najem, leasing, usługi ochrony oraz stałej obsługi prawnej i biurowej) fakturę wystawić należy nie później niż z upływem terminu ich płatności. Zaś w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego od którego pobrano kaucją – fakturę należy wystawić nie później niż 7 dnia od określonego w umowie terminu zwrotu opakowania, a jeśli nie określono takiego terminu – nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowania.

Minimalne terminy wystawiania faktur

Z dniem 1 stycznia 2014 r. w polski porządek prawny wdrożona została również nowa zasada umożliwiająca wystawianie faktur za świadczenie, które zostanie wykonane dopiero w przyszłości. A zatem, wcześniej aniżeli ma miejsce dokonanie transakcji bądź uiszczenie zapłaty. Co w konsekwencji powoduje, że faktura taka spełnia jednocześnie funkcję wezwania do zapłaty. Czytaj więcej...

Zgłoś uwagę