Zmiany w udzielaniu bonifikat od opłat za użytkowanie wieczyste

W życie weszły zmiany zasad udzielania bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Jest to związane z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Najważniejsza ze zmian jest taka, że odpowiedni wniosek trzeba złożyć do 1 marca. Do tej pory ustawa nie wskazywała terminu i można to było robić przez cały rok. Załączniki do wniosku nadal jednak będzie można dostarczyć w późniejszym terminie.

Czym jest dochód i jak rozumieć "gospodarstwo domowe"?

Ustawodawca uszczegółowił również samo pojęcie dochodu. Kiedyś urzędnicy brali dane o dochodach z deklaracji PIT. Teraz odliczane będą od nich składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

– Do tej pory w wielu przypadkach wliczanie składek powodowało, że starający się o bonifikatę przekraczali kryterium dochodowe a my nie mogliśmy jej udzielić. Teraz to się zmieniło, składki będą odliczone – wyjaśnia Angieszka Maj z Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa UM.

I tak teraz za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek. Wysokość dochodów, które pozwalają o staranie się o bonifikatę ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w drugiej połowie lutego. 

Nowa ustawa określa też co rozumieć pod pojęciem gospodarstwa domowego i mówi, że jest to „gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste”.

Co ważne nie jest istotne tutaj zameldowanie tylko rzeczywista liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Przykładowe dokumenty poświadczające dochody 

  • w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy 2017 złożone do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,
  • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy,
  • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy 2017 złożone do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,
  • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia,
  • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku dochodu za 2017 rok,
  • w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,
  • w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie o uzyskanym dochodzie.

Wnioski oraz szczegółowe przepisy dostępne są na stronie BIP (w wyszukiwarkę wystarczy wpisać: „bonifikata od opłat rocznych”), w sekretariatach wydziałów oraz w Telefonicznym Centrum Obsługi Mieszkańca 71 777 77 77. 

Adresy sekretariatów wydziałów dedykowanych do składania wniosków:

  1. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa – Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 311
  2. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Wrocław – Wydział Nieruchomości Komunalnych, ul. M. Kromera 44, 51-163 Wrocław, COM
  3. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Wrocław – Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – Biuro Sprzedaży Lokali, ul. ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, pok. 152

Wrocławscy urzędnicy podkreślają jednak, że aby było łatwiej mieszkańcom, wnioski poza dedykowanymi miejscami można składać we wszystkich Centrach Obsługi Mieszkańca, jak również wszytskich kancelariach Urzędu Miejskiego. Dopuszczalne są również wnioski napisane odręcznie bez konieczności używania specjalnych formularzy. Zgłoś uwagę