Taniej za żłobki dla rodzin wielodzietnych

Rodzice trójki lub więcej dzieci od 1 grudnia 2014 roku nie będą płacić za pobyt maluchów w żłobku publicznym we Wrocławiu. Z tej formy pomocy skorzysta około 200 rodzin.

  • Dzieci w żłobku we Wrocławiu

    Za pobyt malucha z rodziny wielodzietnej w żłobku publicznym we Wrocławiu miasto zwalnia z opłat


Zgodnie z uchwałą przyjętą 16 października na sesji Rady Miejskiej z opłat za pobyt w żłobku zostają zwolnione dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci objęte opieką zastępczą i wychowankowie domów dziecka. Ulga ta dotyczy dzieci z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu i mającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 24 lat z zastrzeżeniem, iż dzieci do 18 roku życia pobierają naukę. Jak wynika z danych Wrocławskiego Zespołu Żłobków obecnie w żłobkach publicznych jest zapisanych 193 dzieci z rodzin wielodzietnych.

Teraz stawka za pobyt w żłobku wynosi 1,45 zł za godzinę, co daje 304,50 zł za miesiąc (bez opłat za jedzenie).

Podobne zasady dotyczące opłat dotyczą miejskich przedszkoli, w których również zwolnieni z opłat są rodzice trójki lub więcej dzieci będących na ich utrzymaniu (dzieci do 24 roku życia, jeśli kontynuują naukę).

Z pomocą wielodzietnym

Rodzin wielodzietnych korzystających ze wsparcia MOPS-u w ramach programu „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” jest we Wrocławiu cztery tysiące (4002). Deklaracje wypełniło prawie 4800, ale np. z powodu wyprowadzki z Wrocławia lub przekroczenia przez jedno z dzieci 24 lat, nie mogą  już być w programie.

W zeszłym tygodniu kapituła konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie” doceniła „Wrocławski Program Wspierania Rodziny”. W wielu aspektach Wrocław był i jest prekursorem rozwiązań i instrumentów polityki prorodzinnej, co znajduje odzwierciedlenie w zauważalnych zmianach demograficznych (wzrost dzietności, niski poziom bezrobocia, aktywizacja społeczna seniorów itp.)

Podstawa prawna

2.1. Nie pobiera się od rodzica opłaty, o której mowa w § 1 pkt 2,  za  pobyt dziecka z rodziny wielodzietnej, zamieszkałej we Wrocławiu, mającej  na  utrzymaniu  troje  i  więcej  dzieci  w wieku do 24 roku życia,  z  zastrzeżeniem  iż  dzieci  powyżej 18 roku życia pobierają naukę.  Przez  rodzinę  należy  rozumieć  rodzinę w rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r.   poz. 182, z późn. zm.2)).

2. Nie pobiera  się  opłaty, o której mowa  w § 1 pkt 2,  za pobyt dziecka  z  rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz z rodziny zastępczej.”.

 Zgłoś uwagę