wroclaw.pl Zielony Wrocław - środowisko we Wrocławiu Zielony Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 32°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Program usuwania azbestu

Redakcja www.wroclaw.pl,

W latach 2012-2020 w ramach Programu usuwania azbestu zlikwidowano w 493 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Wrocławia 1,116 tys. ton wyrobów azbestowych. Na terenie miasta znajduje się jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów azbestowych.

Reklama

Szkodliwość azbestu

Azbest to nazwa włóknistych minerałów krzemianowych, występujących naturalnie w przyrodzie. Właściwości azbestu powodowały, że był on szeroko wykorzystywany przy produkcji materiałów ogniochronnych, a w połączeniu z cementem również do wyrobu materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Obecnie wyroby azbestowe są wycofywane z użycia, ponieważ dowiedziono, że azbest ma szkodliwe działanie na zdrowie człowieka i bezpośredni związek z zachorowaniami na choroby płuc. Pył azbestowy jest uważany za jedno z najbardziej szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń. Pył ten przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej.

Aby przyspieszyć usuwanie azbestu z wyrobów istniejących wdrożone zostały z jednej strony regulacje prawne, z drugiej – narzędzia finansowe ułatwiające wycofanie tego materiału ze środowiska człowieka.

Obowiązki wykorzystujących wyroby azbestowe

  1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
  2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest).
    Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Prezydentowi Miasta (przekazują na adres: Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia), a osoby prawne - Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
  3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych (stopień pilności I – wymagane pile usunięcie lub zabezpieczenie; stopień pilności II – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku, stopień pilności III – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat),
  4. Przechowywanie Oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego.
  5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia.
  6. Przed rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie tych prac do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Do końca 2032 roku nasz kraj ma zostać całkowicie oczyszczony z azbestu. Koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości. Można jednak otrzymać wsparcie finansowe na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu, np. przez uczestnictwo we wrocławskim programie usuwania azbestu.

O programie

Program usuwania azbestu z terenu miasta Wrocławia jest realizowany od 2012 roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa. W latach 2012-2020 w ramach programu zlikwidowano na terenie 493 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Wrocławia 1,116 tys. ton wyrobów azbestowych. Program jest kontynuowany.

We Wrocławiu znajduje się jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów azbestowych.

Czytaj także: Od 5 lipca inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. (link: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=4536/12) w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Osoby, które zamierzają przystąpić do Programu przekazują do Wydziału Środowiska i Rolnictwa dokumenty  wyszczególnione w Zarządzeniu. Dokumenty są przyjmowane w trybie ciągłym. Ponieważ jednak Program jest realizowany w cyklach rocznych, określa się ostateczny termin składania dokumentów na dany rok kalendarzowy. Informacja o tym terminie jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Przystępując do programu  można uzyskać do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Nie dotyczy to jednak kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi. Program nie obejmuje też refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających ten szkodliwy materiał.

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl