Link do strony www.wroclaw.pl

  Program usuwania azbestu we Wrocławiu

  Już od 10 lat miasto prowadzi program usuwania azbestu i wyrobów zawierających ten rakotwórczy minerał. Działania będą kontynuowane w 2022 roku. By wziąć udział w programie, do 31 stycznia mieszkańcy powinni złożyć deklarację wraz z wymaganymi załącznikami.

  zdjęcie ilustracyjne archiwum
  zdjęcie ilustracyjne

  W ramach programu, miasto udziela do 100% dofinansowania na demontaż wyrobów, ich transport oraz unieszkodliwienie na składowisku. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez miasto w trybie zamówienia publicznego.

  – Od 2012 roku usunięto w ramach programu już ok. 1200 ton wyrobów azbestowych z 536 wrocławskich nieruchomości – podsumowuje Małgorzata Demianowicz, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa. – To jednak nie koniec naszych działań. W lipcu rozpoczęliśmy aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, by ocenić, jak duże wyzwanie jest jeszcze przed nami. Inwentaryzacja jest pierwszym krokiem dla tych, którzy do tej pory nie złożyli wniosku do programu usuwania azbestu. Niebawem poznamy jej wyniki.

  Ponad 1 mln zł na realizację programu usuwania azbestu

  Dane sprzed aktualizacji wskazywały, że do usunięcia jest jeszcze ok. 2,8 tys. ton wyrobów azbestowych. Tylko w tym roku z terenu Wrocławia usunięto niespełna 73 tony wyrobów. Był to zarówno azbest znajdujący się na obiektach (m.in. na dachach), jak i odpady zgromadzone na posesjach. Łącznie, dzięki pracom, azbest został usunięty z 43 posesji. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 133 tys. zł, z czego ponad 20 tys. zł to dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Łączny koszt programu za lata 2012-2021 wynosi ponad 1,1 mln zł, w tym 760 tys. zł to koszty poniesione przez WFOŚiGW, a 337 tys. zł - przez miasto.

  Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia. Badania wskazują, że mają one szkodliwe działanie na zdrowie człowieka i związek z zachorowaniami na choroby płuc. Azbest ma zniknąć w Polsce do 2032 roku. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. Nie trzeba jednak płacić z własnej kieszeni - wystarczy złożyć wniosek w programie usuwania azbestu.

  Obowiązki wykorzystujących wyroby azbestowe

  1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.

  2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest).

  Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Prezydentowi Miasta (przekazują na adres: Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia), a osoby prawne - Marszałkowi Województwa. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

  3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych:

  4. Przechowywanie Oceny łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub dołączenie Oceny do książki obiektu budowlanego.

  5. Usunięcie wyrobów zawierających azbest, zakwalifikowanych zgodnie z Oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia (stopień pilności I) lub ich zabezpieczenie, a po dokonaniu zabezpieczenia ponownie sporządzenie Oceny w terminie 30 dni od daty wykonania zabezpieczenia.

  6. Przed rozpoczęciem prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgłoszenie tych prac do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

  Jak złożyć wniosek do programu usuwania azbestu?

  Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław.

  Wnioski i niezbędne dokumenty w programie usuwania azbestu

  Ważne, by dokumenty były sporządzone oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe.

  Wnioskodawca ma również obowiązek, we własnym zakresie, zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.