Planowane priorytety miasta – komunikacja

118 zadań rozpisanych na 45 stronach to "Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2016". Jest to dokument uchwalany co roku przez Radę Miejską określający planowane przedsięwzięcia. Na jego podstawie przygotowywany jest budżet miasta.


Na 2016 r. planowane są m.in.: nowe trasy tramwajowe, drogi, parkingi, obiekty sportowe i kulturalne, a także projekty związane z opieką zdrowotną i socjalną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy rewitalizacją miasta. Są także projekty związane z organizacją Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz The World Games 2017. Prezentować będziemy poszczególne obszary – komunikacja.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia

To uchwalany co roku przez Radę Miejską dokument określający przedsięwzięcia planowane do realizacji przez gminę w kolejnym roku. Na jego podstawie przygotowywany jest budżet miasta. Jest to jednocześnie forma realizacji strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus.

W dokumencie na 2016 r. wskazano strategiczne przedsięwzięcia przewidziane do realizacji, w ramach trzech obszarów priorytetowych:

  • Pierwszy priorytet, Europejska metropolia – miasto nowoczesnych przedsięwzięć. Realizacji takiego zamierzenia służyć ma przygotowanie organizacji i przeprowadzenia imprez: Wrocław Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku oraz The World Games w 2017 roku.
  • Drugim priorytet, Gospodarka innowacyjna i rozwój skupiająca projekty wspomagające budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsięwzięcia komunikacyjne, służące rozwojowi miasta.
  • Trzecim priorytet, Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców, który skupia wysiłki związane z opieką zdrowotną i socjalną, edukacją, kulturą, bezpieczeństwem publicznym, organizacjami pozarządowymi czy rewitalizacją miasta.

W każdym z priorytetów pokazano 10 obszarów tematycznych: komunikacja, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie miastem i promocja, gospodarka przestrzenna i mieszkalnictwo, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, ochrona i kształtowanie środowiska, rekreacja i sport, kultura.

Komunikacja – 13 zadań

PRIORYTET: Europejska metropolia – miasto nowoczesnych przedsięwzięć

1. Budowa obwodnicy osiedla Leśnicy od ulicy Średzkiej do ulicy Granicznej we Wrocławiu

Zakres zadania obejmuje wybudowanie łącznie ok. 7,5 km trasy (wraz z obiektami inżynierskimi), z ciągami pieszo-rowerowymi, oświetleniem i sieciami Miejskiej Teletechnicznej Kanalizacji Kablowej. Czytaj: Obwodnica Leśnicy – plany realizacji bez zmian

2. Przebudowa ulicy Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu

Zakres obejmuje przebudowę ul. Buforowej od ul. Bardzkiej do granic miasta wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. Budowa nowej jezdni, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na całej długości oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Terenową.

3. Realizacja projektu Modernizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce–Wrocław Sołtysowice w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt obejmuje budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla pasażerów, związanej z linią kolejową nr 292 na odcinku Wrocław Sołtysowice - Jelcz Miłoszyce, na której planuje się wznowienie pasażerskich przewozów kolejowych. Projekt obejmuje zakres Gminy Wrocław i jest zintegrowany z działaniami na rzecz modernizacji linii kolejowej planowanymi do realizacji przez PKP PLK S.A. oraz zadaniami towarzyszącymi na terenie Gmin Czernica i Jelcz Laskowice. Projekt w zakresie Wrocławia obejmuje budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej na czterech istniejących stacjach i przystankach kolejowych tj. Wrocław Sołtysowice, Kowale, Swojczyce, Wojnów oraz na trzech nowych przystankach: Wrocław Popiele, Wrocław Strachocin oraz Wrocław Łany. Dodatkowo planuje się budowę strategicznego parkingu Park&Ride na granicach Wrocławia. W ramach Projektu planuje się również budowę parkingów rowerowych Bike&Ride. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków ZIT WrOF. Czytaj: Miliardy na dolnośląskie trasy kolejowe

4. Projekt rozbudowa węzłów przesiadkowych komunikacji zbiorowej we Wrocławiu w ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt obejmuje rozbudowę systemu węzłów przesiadkowych i parkingów typu Park&Ride umożliwiających komfortowe przesiadki z transportu indywidualnego na transport zbiorowy: kolejowy i tramwajowy. Węzły przesiadkowe wytypowane do budowy bądź rozbudowy w ramach Projektu zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie stacji i przystanków kolejowych oraz pętli i przystanków tramwajowych na terenie Wrocławia. Projekt zakłada realizację w ramach kilku zadań składowych budowę bądź rozbudowę parkingów Park&Ride, Bike&Ride, budowę dróg dojazdowych do parkingów oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej dla funkcjonowania parkingów. W efekcie w ramach Projektu planuje się utworzenie 8 nowych parkingów Park&Ride, 3 istniejące parkingi zostaną powiększone. Łącznie powstanie ok. 900 miejsc parkingowych. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków ZIT WrOF.                 

PRIORYTET: Gospodarka innowacyjna i rozwój

5. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III

Projekt jest kontynuacją działań Miasta zrealizowanych w ramach projektów Zintegrowany System Transportu Szynowego Etap I i II. Obejmuje budowę nowego korytarza tramwajowego stanowiącego alternatywę dla ciągu ul. Legnickiej tj. trasę tramwajową w ul. Popowickiej, Starogroblowej i Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i stacją prostownikową, przebudowę wiaduktu kolejowego nad ul. Długą oraz budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego kolejowo-tramwajowego przy stacji Wrocław Popowice, w formie zespołów przystanków tramwajowych i autobusowych zlokalizowanych w obszarze pod przebudowanym wiaduktem kolejowym. Ponadto w ramach Projektu planuje się przebudowę odcinka ul. Hubskiej (od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej) polegająca na wbudowaniu torowiska tramwajowego wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.

6. Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą

Zakres obejmuje: budowę Osi Inkubacji od Prologis do ul. Rakietowej.

7. Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia

Uruchomienie nowego wydzielonego korytarza tramwajowo-autobusowego, z którego będą mogły korzystać zarówno nowe linie tramwajowe, jak i obecne linie autobusowe obsługujące osiedla Nowy Dwór i okoliczne osiedla. W ramach inwestycji planowana jest także budowa pętli tramwajowej przy ulicy Rogowskiej, budowa wiaduktu przeznaczonego wyłącznie dla komunikacji zbiorowej, przebudowa pl. Orląt Lwowskich. Projekt planowany jest do współfinansowania ze środków UE. Czytaj: Tramwaj pojedzie na Nowy Dwór!

PRIORYTET: Budowa kapitału społecznego, poprawa jakości życia mieszkańców

8. Przebudowa ulicy Wojanowskiej

Zakres obejmuje realizacje ul. Wojanowskiej dla obsługi wielorodzinnej zabudowy TBS oraz drogi w ciągu al. Stabłowickiej (ul. Fieldorfa) do połączenia ze zrealizowaną inwestycją drogową do Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Czytaj: ul. Wojanowska będzie dłuższa

9. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych

Zakres obejmuje: rozbudowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Międzyrzeckiej, z przebudową zejścia z kładki Zwierzynieckiej wraz z budową oświetlenia, budowę parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

10. Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i Pawiej

Zakres obejmuje: przebudowę ulicy Parafialnej od ul. Grota Roweckiego do ul. Strachowskiego wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnikiem, a także przebudowa ul. Pawiej od ul. Asfaltowej do ul. Przystankowej.

11. Realizacja programu inicjatyw lokalnych

Zadania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy, bądź przebudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oświetleniem.

12. Realizacja programu poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej

W ramach zadania realizowane są naprawy i remonty średnie, szybkie wymiany nawierzchni ulic oraz poprawa stanu technicznego dróg gruntowych, chodników a także modernizacja obiektów inżynierskich, torowiska na terenie miasta.

13. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum

W ramach zadania przebudowa przejścia Świdnickiego. Czytaj: Przejście Świdnickie – przeniesienie przystanku tramwajowego

Zgłoś uwagę