Wyniki kontroli w Muzeum Współczesnym Wrocław

Kontrola w Muzeum Współczesnym Wrocław wykazała nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, brak ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz niezgodność zapisów w ewidencji zbiorów z zapisami w księgach rachunkowych. Muzeum nie przeprowadziło rzetelnej inwentaryzacji zbiorów.

  • Muzeum Współczesne Wrocław

    fot. Małgorzata Kujda


Nie wszystkie zdarzenia w okresach rachunkowych wprowadzano do ksiąg rachunkowych Muzeum, co oznacza, że były one prowadzone nierzetelnie.

W 2011 r. Muzeum przyjęło w depozyt dzieła sztuki będące własnością Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych bez wykazu tych dzieł i bez wskazania ich wartości i wartości ogółem. Wartość początkowa depozytów została zaewidencjonowana na podstawie dokumentu PK 1/2014 pod datą 1 stycznia 2014 r. w łącznej kwocie 4,2 mln zł, dla której nie wskazano jednostkowych wartości, tytułów i autorów, uniemożliwiając ich identyfikację w księgach rachunkowych.

Muzeum nie posiada ksiąg inwentarzowych dla zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i depozytów osób prywatnych. Wartości zbiorów ujęte w ewidencji księgowej oraz ewidencji zbiorów od powstania Muzeum Współczesnego Wrocław nie zostały zweryfikowane i uzgodnione. Jak wykazała kontrola, inwentaryzacja przeprowadzona w 2019 r. przez osoby sprawujące nadzór nad magazynem dzieł sztuki nie objęła wszystkich zbiorów i została oparta na niekompletnych i niewiarygodnych danych. Wyniki inwentaryzacji nie zostały powiązane z księgami rachunkowymi Muzeum.

Z uwagi na to, że niedopełnienie obowiązków służbowych przez Zastępcę Dyrektora - Głównego Księgowego Muzeum oraz Głównego Inwentaryzatora Muzeum spowodowało niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej i działania na szkodę miasta Wrocławia organizator instytucji skierował zawiadomienie do prokuratury. Łączna wartość zbiorów zaewidencjonowanych w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 24.322.231 zł.

W związku z ustaleniami kontroli Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto została zawiadomiona o możliwości popełnienia przestępstwa. Osoby wskazane w pokontrolnym raporcie jako odpowiedzialne za naruszenia obowiązujących regulacji prawnych złożyły wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w MWW.

Pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław zobowiązał się do uzupełnienia wszelkich braków w inwentarzu w terminie do 31 grudnia br. W tym terminie rozliczone zostaną wszelkie niezgodności dotyczące braków i nadwyżek obiektów. Poinformował również, że rozpoczął prace nad zbiorami archiwalnymi w celu ich opracowania i zaewidencjonowania. Muzeum zobowiązało się także do wykonania pełnej inwentaryzacji i powiązania jej wyników z księgami rachunkowymi.Zgłoś uwagę