Głosowanie korespondencyjne - wniosek do 27 kwietnia, II tura do 14 maja

W majowych wyborach prezydenta RP można wybrać… na poczcie. Po raz pierwszy każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Jednak zainteresowanie takim sposobem oddania głosu jest niewielkie. Dotychczas, na takie głosowanie zdecydowało się  200 wyborców. 27 kwietnia jest ostatnim dniem na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.  Można to zrobić w Centrach Obsługi Mieszkańca lub elektronicznie.

  • Prezydenta można wybrać korespondencyjnie

    Prezydenta można wybrać korespondencyjnie, fot. Arkadiusz Cichosz


Dotychczas głosować korespondencyjnie mogły tylko osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. 10 maja, w wyborach prezydenckich, może tak głosować każdy. Warunkiem jest zgłoszenie takiego zamiaru do 27 kwietnia. Dotychczas we Wrocławiu na takie głosowanie zdecydowało się 200 wyborców. To niewiele biorąc pod uwagę, że wg stanu na koniec marca, uprawnionych do głosowania we Wrocławiu jest 489 747 osób.

– Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – mówi Halina Chorzempa, kier. Działu Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców w UM Wrocławia.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Powinno zawierać m.in. nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego – do pobrania tutaj.

Wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich, przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 240, 241, 242, 243 w godz. od 8 do 15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

  • COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15
  • COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15
  • COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego można przesłać (do 27 kwietnia, do godz. 24.00) na adres: urszula.mielczarek@um.wroc.pl

Pakiet wyborczy do 3 maja

Wyborca, najpóźniej do 3 maja, otrzyma pocztą z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym - budynek Urzędu pl. Nowy Targ 1-8 pok. 116, w godzinach od 8.00 do 15.45.

– W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a, jeżeli wyborca zażądał jej przesłania – mówi Halina Chorzempa.

Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy umieścić w kopercie, zakleić ją, podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu i razem włożyć do kolejnej zaadresowanej koperty. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie policzona. Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej za pośrednictwem Poczty Polskiej, która została wyznaczona na operatora do obsługi głosowania korespondencyjnego.

Wybory prezydenckie 2015 we Wrocławiu odbędą się 10 maja, ewentualna druga tura 24 maja. Lokale wyborcze będą czynne w godz. od 7 do 21. W wyborach będzie 11 kandydatów na Prezydenta RP.

W którym lokalu wyborczym oddamy głos? Jak głosować by głos był ważny i na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne (bezpłatny transport do lokali wyborczych, nakładki w alfabecie Braille’a) – m.in. na te pytania można znaleźć odpowiedź w przygotowanym przez nas serwisie specjalnym dotyczącym wyborów na prezydenta RP we Wrocławiu – zobacz serwis.
Zgłoś uwagę