Parlamentarzystów można wybrać korespondencyjne

W październikowych wyborach posłów i senatorów można wybrać… na poczcie. Aby to zrobić należy do 12 października zgłosić taki zamiar.


Do 6 października zamiar głosowania korespondencyjnego we Wrocławiu zgłosiło ok. 80 osób. Można to zrobić do 12 października.

– Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej – mówi Halina Chorzempa, kier. Działu Ewidencji Ludności – Rejestr Wyborców w UM Wrocławia.

Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego

Powinno zawierać m.in. nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wniosek o zamiarze głosowania korespondencyjnego – do pobrania tutaj.

Wnioski o zamiarze głosowania korespondencyjnego przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich, przy ul. G. Zapolskiej 4, pokoje 240, 241, 242, 243 w godz. od 8 do 15.15.

Wnioski można też składać w Centrach Obsługi Mieszkańca:

• COM I przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 8:00 do 17:15

• COM II przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 8:00 do 17:15

• COM IV przy al. M. Kromera 44 w godzinach 8:00 do 15:15

Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego Wrocławia pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Jeżeli wyborca we wniosku zadeklarował osobisty odbiór pakietu wyborczego, pakiet ten we wskazanym terminie (po wydrukowaniu kart do głosowania) będzie możliwy do odebrania w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Miejskim Biurze Wyborczym, budynek Urzędu pl. Nowy Targ 1-8 pokój 116, w godzinach od 8:00 do 15:45.

Więcej szczegółów dotyczących głosowania korespondencyjnego – tutaj.

Wybory odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w godz. od 7.00 do 21.00. Mieszkańcy Wrocławia do sejmu głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, do senatu w okręgach wyborczych nr 7 i 8.Zgłoś uwagę