Wrocław na podium

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu (Business Services Sector, BSS) utrzymuje pozycję najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi polskiej gospodarki. PAIiIZ oraz Hays Poland przygotowały raport, w którym Wrocław znalazł się na podium.  


Publikacja „10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” zawiera wyniki badania 659 firm BSS z kapitałem polskim i zagranicznym, w których zatrudnienie przekracza 150 tys. osób. Spośród nich największy odsetek (36%, czyli 239 podmiotów) stanowią firmy świadczące usługi z obszaru IT. Na drugim miejscu znajdują się centra usług wspólnych (SSC) z liczbą 217 podmiotów, co stanowi 33%, następnie BPO (130 firm i 20%) oraz centra badawczo-rozwojowe (73 firm i 11%). 

Pod względem liczby zatrudnionych, na pierwszym miejscu są centra usług wspólnych, w których pracuje blisko 57,5 tysiąca osób, co stanowi 39% całego zatrudnienia w sektorze. Następnie centra BPO, gdzie zatrudnienie znalazło 42,6 tysiąca osób (28%), centra IT (34,7 pracowników i 22%) oraz B+R (15,3 tysiąca osób i 11%). Średnie zatrudnienie w pojedynczym przedsiębiorstwie z sektora usług biznesowych wynosi 228 osób, w centrum IT jest to 145 osób, natomiast w centrum BPO 328 osób. 


- Dzięki nowoczesnym usługom dla biznesu w ponad 650 centrach z kapitałem polskim i zagranicznym pracę znalazło z górą 150 tysięcy osób. Rozwój sektora jest papierkiem lakmusowym polskiej gospodarki. Tania siła robocza o atrakcyjności inwestycyjnej Polski decydowała 15-20 lat temu. Teraz, to jakość pracowników, poziom edukacji, stabilizacja gospodarcza i wzrost rynku czynią Polskę silną. Te same czynniki kształtują popyt centów usług dla biznesu w Polsce – mówi prezes PAIiIZ Sławomir Majman. 

Zdaniem Michała Młynarczyka, dyrektora zarządzającego Hays Poland/CEE w ciągu kilku lat branża nowoczesnych usług biznesowych odnotowała w Polsce przyrost zatrudnienia rzędu 15%-20% rok do roku. - W najbliższych latach spodziewamy się dalszego rozwoju sektora, który stanie się jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki, dorównując pod względem generowanego zatrudnienia motoryzacji – mówi Michał Młynarczyk.– Mimo, że sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest jednym z najmłodszych na polskim rynku, pracujący nim specjaliści udowodnili swoją wartość na arenie światowej i jakością pracy przyciągają kolejnych inwestorów. Obecnie jesteśmy trzecim krajem na świecie pod względem zatrudnienia w centrach usług biznesowych – dodaje. 

Lokalizacja i specjalizacja 

W raporcie przeanalizowano centra usług biznesowych zlokalizowane w 23 polskich miastach. Najwięcej z nich znajduje się w Warszawie (133), Aglomeracji Górnośląskiej (83) oraz stolicy Małopolski – Krakowie (78). Biorąc pod uwagę zatrudnienie, dominuje jednak Kraków (ponad 30 tys. pracowników i 20% ogółu zatrudnionych w centrach usług w Polsce). Warszawa zajmuje drugie miejsce (27,4 tys. osób i 18%) zaś trzecie - Wrocław (23 tys. osób i 15%). W Krakowie i Łodzi przeważają centra typu SSC, a w Warszawie, Lublinie, Trójmieście i Rzeszowie centra IT. 
Najwięcej centrów stworzonych jest przez kapitał polski (214), amerykański (155), brytyjski (49), niemiecki (44) oraz francuski (42). Centra z kapitałem zagranicznym wybierają z reguły duże miasta jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy Katowice. Na tym tle wyróżniają się inwestorzy z Francji, u których widoczna jest duża elastyczność przy wyborze lokalizacji. Natomiast polscy przedsiębiorcy, oprócz dużych aglomeracji wybierają również mniejsze ośrodki takie, jak Kielce, Elbląg, Piła czy Białystok. 
Wsparcie dla inwestycji 
Zarówno polscy, jak i zagraniczni inwestorzy chętnie korzystają z instrumentów wsparcia sektora usług biznesowych. 

Centra BSS korzystały najchętniej z następujących form wsparcia: 

  • grantów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 4.5.2), 
  • zwolnienia z CIT w specjalnych strefach ekonomicznych, 
  • grantów rządowych udzielanych przez ministra gospodarki. 

10 lat sektora wg PAIiIZ 


Jeszcze w połowie dekady 2000-2010, udział projektów usługowych we wszystkich inwestycjach zakończonych przy wsparciu PAIiIZ, zarówno pod względem ich liczby, jak i poziomu zatrudnienia, był niewielki. W 2005 r. zaledwie 8 inwestycji pochodziło z sektora usługowego wobec 37 z sektora produkcyjnego. Odpowiadały one za utworzenie 11,4% miejsc pracy zadeklarowanych przez wszystkich inwestorów obsługiwanych przez Agencję. W 2014 roku proporcje zakończonych inwestycji produkcyjnych i usługowych były równe, zarówno pod względem liczby projektów (po 26) jak i zatrudnienia (4 367 miejsc pracy, czyli 49,9% całości powstanie w centrach BSS). 
Dziś, udział inwestycji usługowych we wszystkich aktualnie obsługiwanych przez Agencję stanowi 35% (56 na 159 projektów), a zainteresowanie ich realizacją nie maleje. 

Najważniejszym zasobem umożliwiającym tak dynamiczny wzrost BSS są dobrze wykształcone kadry. Dzięki licznym programom edukacyjnym wdrażanym przez uczelnie wyższe przy wsparciu centrów usługowych, profil absolwenta w coraz większym stopniu odpowiada oczekiwaniom sektora. Zgłoś uwagę