Wrocław bez barier


Osoby o różnym stopniu i charakterze niepełnosprawności, które mieszkają lub przebywają we Wrocławiu czasowo, powinny mieć możliwość powszechnego korzystania z szeroko pojętej przestrzeni miejskiej.

Odpowiedzią na ich potrzeby jest Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn. „Bez barier”, wyznaczający standardy, idee, i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej. Realizacja programu ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Program to z jednej strony sposób na zmianę mentalności, z drugiej natomiast droga do poszukiwania konkretnych rozwiązań i ich wdrażanie. Służą temu konsultacje prowadzone przez władze miejskie z samymi zainteresowanymi oraz zrzeszającymi ich organizacjami, uwzględnianie ich opinii i propozycji w celu wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań.

Priorytetowy charakter mają te działania, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin, sprzyjają włączaniu ich w główny nurt życia społecznego oraz w sposób maksymalnie efektywny aktywizują we wszystkich najważniejszych sferach życia.

Zarówno program, jak i konkretne działania podejmowane we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych wynikają wprost z Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 6 września 2012r.Zgłoś uwagę