Wolne miejsca u opiekunów dziennych

M.in. na Stabłowicach i Jagodnie


Centrum Integracji Społecznej realizujący w imieniu Gminy Wrocław projekt "Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” ogłasza rekrutację uzupełniającą rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3.

Aktualnie dysponujemy wolnymi miejscami w następujących punktach opieki dziennej:

 1. STABŁOWICE – ul. Świeża
 2. ŚRÓDMIEŚCIE – ul. Zegadłowicza
 3. PSIE POLE – ul. Litewska
 4. JAGODNO – ul. Beethovena

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektu które jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 w Centrum Integracji Społecznej przy ul. Strzegomskiej 49, pokój 18 (I piętro).

DZIENNY OPIEKUN

Sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku: od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Opieka może być sprawowana nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajdzie się dziecko poniżej pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych lub zbliżonych do domowych, w lokalu, do którego Dzienny opiekun posiada tytuł prawny. 

DZIENNYM OPIEKUNEM (w myśl Ustawy) może być osoba, która:

 • daje rękojmie należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,
 • odbyła: 160h szkolenie albo 40h szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;

KORZYŚCI DLA RODZICÓW Z POWIERZENIA DZIECKA DZIENNEMU OPIEKUNOWI:

 • Alternatywa wobec instytucjonalnej (np. żłobki) formy opieki nad dziećmi do lat 3;
 • Możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie.
 • Kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio 3-4 dzieci pod opieką Dziennego opiekuna);
 • Relatywnie niski koszt płatności ze strony rodziców za opiekę nad dzieckiem (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 3 zł za godzinę opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kadry projektu w kontaktach z Dziennymi opiekunami oraz bieżący monitoring jakości świadczonej usługi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy jednocześnie:

 • mieszkają na terenie Gminy Wrocław (w myśl Kodeksu Cywilnego),
 • posiadają dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończyły co najmniej 20 tygodni  i nie ukończyły 3 roku życia,
 • są niezatrudnieni lub przebywają na urlopach macierzyńskich / wychowawczych oraz chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić.

KONTAKT:

Strona internetowa projektu: www.opiekun.cis.wroclaw.pl

Koordynator  projektu:
Monika Zentkowska, tel. 71 782 35 19/20,
e-mail: monika.zentkowska@cis.wroclw.pl,
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-16:00, czwartek 12:00-20:00

Specjalista ds. wdrożenia i monitoringu opiekunów dziennych:
Sylwia Kutrzuba, tel. 71 782 35 19/20,
e-mail: sylwia.kutrzuba@cis.wroclaw.pl,
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8:00-14:00, czwartek 14:00-20:00

 

 Zgłoś uwagę